Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        17.10.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на четиринадесети октомври   през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                 Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 95 по описа за 2019год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

         Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№ 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от * - Заместник управител, чрез юрисконсулт *  ПРОТИВ И.М.И. с ЕГН  ********** и Адрес: ***«*, с която е предявен установителен иск по реда на чл.240, чл.79 и чл.86 от ЗЗД и чл.9 от ЗПК, във връзка с чл. 415 и чл.422 от ГПК; за признаване на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземане в полза на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№ 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при Агенцията по висванията, със  седалище и адрес на управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от **- Заместник управител, чрез  юрисконсулт **за вземане в размер на **стотинки/ лв представляваща главница по револвиращ кредит§ 0,00 / нула лева/ лв,  представляваща договорена лихва по кредита за периода от **статинки/ лв., представляваща обезщетение за забава, на оснв. Чл. 76 ЗЗД, за периода от **г. Или общо дължима сума*, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното им заплащане, както и в тежест на ответника да бъдат присъдени направените по делото разноски, а именно:  съдебните разноски в заповедното производство в размер на 25.00, представляващи заплатената държавна такса и юрисконсултско
възнаграждение в размер на 50.00/петдесет/ лв. и съдебните разноски по настоящото производство в размер на 25.00лв. -държавната такса за завеждане на иск, както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 /сто лева/лв както и 200лв. за назначаване на особен представител.

           В деловодството на съда в законоустановения срок  е постъпил писмен отговор от ответната страна.Особения представител оспорва иска като неоснователен и пледира същият да бъде отхвърлен .

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

 Безспорно е,  че с договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер **И.М.И. е дал съгласието си, освен посочения усвоен кредит, да му бъде отпуснат револвиращ потребителски кредит под формата на кредитна карта **. И.М.И. е активирал, предоставената му от БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Париж рег.№ 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България кредитната карта No **с максимален кредитен лимит в размер *00 лв. Същият представлява револвиращ потребителски кредит, който кредитополучателят усвоява посредством всякакви транзакции - теглене в брой от банкомати АТМ,
плащания, чрез терминални устройства (POS) и др., осъществени, чрез издадената му кредитна карта. Върху усвоената сума се начислява годишна лихва и такси за обслужване за използвания период съгласно определения годишен лихвен процент. Съгласно чл.1 и чл.14 от Приложението за отпускане на револвиращ потреителски кредит, за кредитополучателя възниква задължение да заплаща минимална месечна погасителна вноска, редставляваща променлива величина, съобразно усвоената сума до пълното
погасяване на задължението.Безспорно е,че  И.М.И. е преустановил редовното обслужване на кредитната карта на *, когато е последното му плащане по нея. като балансът по същата е в размер на минус * лв. Това
принуждава кредитора да блокира използването й. Въпреки многократните опити за контакт с длъжника и отправените му покани /приложени по делото и не оспорени от страната/ да погаси натрупалите се задължения доброволно, той продължава виновно да не изпълнява своето задължение.

Съдът не споделя възражението на защитата на ответника  въведено в отговора на исковата молба.Твърди се ,че договора е нищожен като се излагат доводи за това.Съдът не споделя това възражени,тъй като договора е подписан от ответника,неговия подпис не е оспорен, поради което и съдът няма основание да се съмнява,че ответника е запознат с клаузите на договора.

     С оглед на гореизложеното предявеният иск  е основателен и доказан и следва да бъде уважен до  претендирания размер.

     При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати:  съдебните разноски  в заповедното производство в размер на 25.00, представляващи заплатената държавна такса и юрисконсултско
възнаграждение в размер на 50.00/петдесет/ лв. и съдебните разноски по настоящото производство в размер на 25.00лв. -държавната такса за завеждане на иск, както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 /сто лева/лв както и 200лв. за назначаване на особен представител.

 

 

Така мотивиран, съдът

 

                                                       Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че за БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№ 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от **- Заместник управител, чрез юрисконсулт **по отношение на И.М.И. с ЕГН  ********** и Адрес: ***«* съществува  вземане в размер на **стотинки/ лв представляваща главница по револвиращ кредит§ 0,00 / нула лева/ лв,  представляваща договорена лихва по кредита за периода от **статинки/ лв., представляваща обезщетение за забава, на оснв. чл. 76 ЗЗД, за периода от **г. или общо дължима сума в размер на  1034,50 лв, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното им заплащане.

          ОСЪЖДА И.М.И. с ЕГН  ********** и Адрес: ***«* да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№ 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 14, представлявано от **- Заместник управител, чрез юрисконсулт **съдебните разноски по в заповедното производство в размер на 25.00, представляващи заплатената държавна такса и юрисконсултско
възнаграждение в размер на 50.00/петдесет/ лв. и съдебните разноски по настоящото производство в размер на 25.00лв. -държавната такса за завеждане на иск, както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 /сто лева/лв както и 200лв. за назначаване на особен представител.

 

             Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: