Р Е Ш Е Н И Е

 

                            11.06.2013г.                      гр. Малко Търново

                                                                          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           Малкотърновският районен съд в открито съдебно заседание на единадесети юни две хиляди и тринадесета година в състав:

                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       МАРИЯ МОСКОВА

 

при участието на секретар М.Д. и прокурор Стоянов, като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 95 /2013 г. по описа на съда, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано на основание чл. 375 вр. чл.358 от НПК.

С постановление от 05.06.2013 г. МТРП е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Д.А.С.  с ЕГН ********** – обвиняем по БП № 82/2013 г. по описан на РУП – Малко Търново за престъпление по чл. 274а ал.1 от НК,  и налагане на административно наказание, като основание за това се изтъква, че по отношение на С.  са налице предпоставките на чл. 78а от НК.

В съдебно заседание представителя на държавното обвинение поддържа внесеното постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание и пледира за налагане на наказание към минималния предвиден от законодателя размер.

Обвиняемият С.  признава изцяло фактическата обстановка, изложена в постановлението и вината си, изразява съжаление за извършеното.

От приложените по делото писмени доказателства по БП № 82/2013 г. по описа на РУП – гр. Малко Търново, се установи от фактическа страна следното:

Обвиняемият Д.А.С.  с ЕГН **********  е роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.

Обвиняемият Д.С. преди неопределено време бил в гр. Бургас на преглед в болницата- МБАЛ Бургас. Връщайки се от преглед в близост до казан видял чувал , от който се подавала дреха с пагони. Обвиняемият С. видял униформата на полицейски служител и я прибрал за да я ползва на „Кукеров ден”.

На 24.05.2013 год. обвиняемият С. бил със свои приятели в с. Индже войвода общ. Созопол и се черпел с алкохол.Около 01.00 часа на 25. 05.2013 год. обвиняемият и негов приятел свидетелят *** решили да се разходят с мотопеди в посока местността „Босна” общ. Малко Търново Обвиняемият С. облякъл полицейската униформа – клин и яке с пагони и емблема на органите на полицията и потеглили с мотопедите към местността „Босна” , където в този момент свидетелят *** и колегата му Д. Т*** били дежурен наряд. На главния път на КПП- Босна свидетелят С. забелязал двете моторчета с обвиняемия и приятелят му и ги спрял за проверка. Направило му впечатление , че обвиняемият С. носил летен клин и зимно яке на националната полиция с пагони на старши сержант с три ленти. Свидетелят *** попитал обвиняемия С. дали е техен колега , на което обвиняемият С. отговорил положително. В този момент Д. Т*** поискал обвиняемият С. да представи служебна карта, при което обвиняемият С. заявил, че се е пошегувал , че е полицай. При така установеното св. С. се обадил в дежурната на РУП на МВР Малко Търново , като на мястото пристигнал свидетелят *** – служител при РУП на МВР Малко Търново. Същият извършил проверка и попитал обвиняемия С. защо носи полицейска униформа. Обвиняемият отговорил , че му е било студено и затова я облякъл. След като бил освободен, обвиняемият С. изгорил униформата .

От така установеното може да се направи извода, че обвиняемият С. е осъществил състав на престъпление по чл. 274 а ал. 1 от НК , а именно ,че на 25.05.2013 год. около 01.00 часа в местността „Босна” общ. Малко Търново носил формено полицейско облекло – яке и клин с поставени отличителни знаци –пагони и емблема на националната полиция в нарушение на чл. 175 ал.4 от ЗМВР , а именно , че се забранява на лица , неоправомощени със закон , използването на униформено облекло , символи и отличителни знаци и др.

 

От субективна страна е налице пряк умисъл като форма на вината.

За гореописаното по-горе деяние законът предвижда наказание „лишаване от свобода” до 2 година и с глоба до 500 лева., т.е. налице е предвиденото в чл. 78а, ал. 1 б. „а” предложение първо от НК изискване.

Деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по чл. 78а от НК, видно от приложената справка за съдимост/л.8 от БП № 82/2013г./.      .

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а, ал. 1 от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Д.А.С.  с ЕГН **********  ,  а именно “глоба” в минималния предвиден от Закона размер – хиляда лева, предвид обстоятелството, че обвиняемия С. е безработен.  При определяне на наказанието, съдът отчете  и степента на обществена опасност на деянието и дееца и счита, че наказанието “глоба” в минималния предвиден размер – 1000 лева, ще породи възпитателната и превантивна функция за обвиняемия С...

С оглед гореизложеното и на основание чл. 78а ал. 1 от НК, вр. чл. 374а ал.1 от НК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА  Д.А.С.  с ЕГН ********** , роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2013 год. около 01.00 часа в местността „Босна” общ. Малко Търново носил формено полицейско облекло – яке и клин с поставени отличителни знаци –пагони и емблема на националната полиция в нарушение на чл. 175 ал.4 от ЗМВР , а именно , че се забранява на лица, неоправомощени със закон , използването на униформено облекло , символи и отличителни знаци” - престъпление по чл. 274а ал.1 от НК, като на основание чл. 78а ал. 1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК, в 7-дневен срок от днес пред БОС.

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: