Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 08.06.2016 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На първи юни                                                                              2016година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №95 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.А.М., ЕГН - **********, притежаващ паспорт № **, с адрес - с. **, против наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 1380/хиляда триста и осемдесет/лв. и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № ** г., съставен от Р.С.К. - старши митнически инспектор при МП “Малко Търново”, за това ,че при  извършена проверка на   24.10.2015 г., около 00,15 часа на МП “Малко Търново”, на трасе „вход” от Р.Турция за Р.България пристига автобус марка „**

След приключване на паспортния контрол актосъставителят запитва шофьора и пътниците дали имат нещо за деклариране пред митническите органи - акцизни стоки, стоки с търговски характер, валута или валутни ценности на което поличава отрицателен отговор.

К. заедно с митническите служители ** пристъпват към проверка на превозното средство и багажа на пътниците. При проверката на личния багаж на С.А.М. откриват недекларирани тютюневи изделия - 10 /десет/ картона цигари, както следва:

 цигари марка ** без акцизен бандерол - 1600 къса,

 цигари марка "** без акцизен бандерол - 400 къса,

с обща продажна цена 690,00 /шестстотин и деветдесет/ лева, определена съгласно чл.29, ал.З, т.1 от ЗАДС и чл.29, ал.З, т.5 от ЗАДС, във връзка с чл. 71, ал.1 т.1 от ППЗМ съгласно становище на комисия по Заповед № ** г. на Началника на Митница Бургас.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ - 4008/24.10.2015 г.

Снето е писмено обяснение от С.А.М. в което същият заявява, че горепосочените цигари са негови.

Откритата недекларирана стока е иззета с разписка за задържане № 0009591/24.10.2015 г. и манифестирана служебно в Митница Бургас.

 

     Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя изразяващи се в следното:

Акта за установяване на административно нарушение е съставен за това, че М.  е превозил през държавната граница, без знанието и разрешението на митническите органи горепосочените стоки. В последствие е издадено и процесното наказателно постановление, с което е ангажирана неговата административнонаказателната отговорност на основание чл.233, ал.1 от ЗМ, като деянието е с аналогично описание - „превозил на 24.10.2015г. през държавната граница - МП „ Малко Търново“ описаните стоки .

Съгласно разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ „Който пренесе или превози стоки през държавната граница или направи опит за това без знанието и разрешението на митническите органи, доколкото извършеното не представлява престъпление, се наказва за митническа контрабанда с глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките“. Видно от изложеното, разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ предвижда две различни форми на изпълнителното деяние на това административно нарушение, а именно „пренася“ и „превозва“.

В случая безспорно е установено, че процесиите стоки не са били „превозвани” от жалбоподателя М., тъй като същият не е управлявала превозното средство в което са открити същите, още повече, че в обстоятелствената част на наказателното постановление е акцентирано върху това и като водач на автобуса е посочен турския гражданин EMRE AVRAP.

Жалбоподателят М. е бил сред пътниците запитани от митническите органи за наличието на стоки за деклариране и в този случай отговорността му следва да се ангажира за това, че „пренася“ стоки през държавната граница, без знанието и разрешението на митническите органи.В случая е налице допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като извършеното от лицето деяние е неправилно квалифицирано от наказващия орган. Следва да се има в предвид, че в наказателното постановление е необходимо да е налице единствено между описанието на извършеното деяние и неговата правна квалификация, като точното да бъде посочена коя от алтернативно посочените форми на изпълнителното деяние е била осъществена. В случая това единство не е налице, доколкото описаните факти навеждат на осъществяването на изпълнителното деяние на нарушението по чл.233, ал.1 от ЗМ, чрез „пренасяне“, за каквото деяние обаче не е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя. Ето защо, след като лицето не е извършило деянието за което е санкционирано, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

         ОТМЕНЯ наказателно постановление №**. на  Началник на Митница Бургас, с което на С.А.М., ЕГН - **********, притежаващ паспорт № **, с адрес - с. ** за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , е наложена  глоба в размер на 1380/хиляда триста и осемдесет/лв. и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението цигари марка ** без акцизен бандерол - 1600 къса, цигари марка "** без акцизен бандерол - 400 къса,с обща продажна цена 690,00 /шестстотин и деветдесет/ лева.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: