П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  04.10.2017 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година   в  състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

                                                                        Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело    94     по описа за  2017 год.,

докладвано от съдията Дойков

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

            За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор Луков.

            Обвиняемият   С.П.Д., се явява.

Явява се адв.**, редовно упълномощена.

Съдът докладва актуална справка за съдимост рег.№ 108 / 03.10.2017г. за обвиняемия С.П.Д..

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Р**: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на обвиняемия:

С.П.Д. роден на ***г. гр.П**, български гражданин, с основно образование, неосъждан, работи като животновъд, неженен, с адрес *** с ЕГН:**********.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря.

Адв.Р**: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Обвиняемият: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

СЪДЪТ

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА внесеното на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение за решаване на делото.

Прокурора: Поддържам внесеното споразумение с обвиняемия и неговия защитник, и моля да го одобрите , същото не противоречи на закона и морала.

Адв.Р**: Поддържам споразумението. Моля да го одобрите.

Обвиняемият: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл. 382 , ал.4 от НПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ЗАПИТВА обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението.

Обвиняемият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците на споразумението, съгласен съм с тях, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Подписал съм споразумението доброволно. Разбирам смисъла на условната присъда и това което трябва да изтърпя като наказание.

 

Съдът на основание чл. 382, ал.6 от НПК,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ВПИСВА в съдебния протокол текста на споразумение за решаване на БП №  146 / 2017 год. по описа на РУП на МВР Малко Търново,  №. 243 / 2017г. по описа на МТРП, с което обвиняемият  С.П.Д. се признава за виновен в това, че:

През месец **. в обект – овчарник с.Б** е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа – прикачен към захранващ кабел монтиран в електромерно табло монтирано на мачтов трафопост, с което създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия към средството за търговско измерване /електромер/ №91749576 в имота  престъпление по чл. 234 В, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия С.П.Д. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 234 В, ал. 1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 54, ал. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от 3/три/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК, се отлага за срок от 3/три/ години.

Налага се предвиденото наказание глоба в размер на 1000лв.

Разноские по делото няма.

Обвиняемият  С.П.Д. ДЕКЛАРИРА, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, както и, че е уведомен, че в случай на одобряване на споразумението за решаване на делото, същото има последиците на влязла в сила присъда.

Адв.Р**: Уважаеми господин председател, моля да одобрите споразумението, като непротиворечащо на Закона и морала.

Обвиняемият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното. Разбрах какво съм извършил.

 

Удовлетворени от споразумението страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                                              ЗАЩИТНИК:                                                    

/Борис Луков/                                                                        /адв.** /

 

 

ОБВИНЯЕМ:

/ С.П.Д. /  

    

                                            

            Срещу обвиняемия е повдигнато обвинение за престъпление, за което Законът допуска реализиране на наказателната отговорност по съкратен ред - чрез споразумение. Постигнатото между страните споразумение е пълно – съдържа съгласие по всички въпроси, посочени в разпоредбата на чл. 381, ал.5 от НПК. Споразумението не противоречи и на Морала, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото прекратено.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по БП № 146 / 2017 год. по описа на РУП на МВР Малко Търново,  №. 243 / 2017г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

 

По горните съображения и на основание чл. 382, ал.7 от НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия С.П.Д. и  неговия защитник адв.** с което обвиняемият С.П.Д. роден на ***г. гр.П**, български гражданин, с основно образование, неосъждан, работи като животновъд, неженен, с адрес *** с ЕГН:**********,  се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

През месец **. в обект – овчарник с.Б** е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа – прикачен към захранващ кабел монтиран в електромерно табло монтирано на мачтов трафопост, с което създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия към средството за търговско измерване /електромер/ №91749576 в имота  престъпление по чл. 234 В, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия С.П.Д. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 234 В, ал. 1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 54, ал. 1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от  3/ТРИ/  МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК, се отлага за срок от   3/ТРИ/  ГОДИНИ.

Налага се на основание чл. 234 В, ал. 1, вр.чл.54 ал.1 от НК, наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Разноские по делото няма.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №  94  / 2017г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з.   в 10.15 часа.  

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                    Секретар: