Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 06.11.2019 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тридесет и първи октомври                                                2019година                                    В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №93 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Т.Б.Т., ЕГН **********, притежаващ паспорт *. от МВР Бургас, с адрес: гр*“ № 17, против наказателно постановление  №1256/2019 г.издадено на 26.08.2019г. на  И.Д.Началник на отдел
„Митническо разузнаване и разследване Южна морска“, Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ в Централно митническо управление Агенция„Митници“,административнонаказващ орган съгласно Заповед № 3AM-42/32-8714 от 07.01.2019 г. на
Директора на Агенция „Митници", с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , е наложена глоба в размер на 1508.16 лв. /хиляда петстотин и осем лева и  шестнадасет стотинки/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6,вр. чл. 233, ал. 3, във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на нарушението: * mg., представляващ хормон на растежа с активно вещество „рекомбинантен соматропин“- 4 бр. кутии /инжекционна система-писалка/,общо количество 48 mg., с обща митническа стойност 754.08 лв. /седемстотин петдесет и четири лева и осем стотинки/.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Пледира НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение сериен 826 от 12.04.2019г. по описа на Централно митническо управление, съставен от С.Д.К. - главен експерт в
ГД „МРР“. ЦМУ. Агенция „Митници" за това ,че на 12.04.2019 г. около 21.45 часа на трасе за обработка на входящи автомобили на МП
„МАЛКО ТЪРНОВО", на път от Република Турция за Република България пристигнал лек автомобил, марка „*, управляван от *. С него е пътувал и жалбоподателят Т.Б.Т.. При пристигане на автомобила в зоната
за митнически контрол, актосъставителят е попитал водача и спътника му дали имат акцизни стоки, в това число цигари и тютюневи изделия , валута, валутни ценности и стоки в търговско количество за деклариране пред митническите органи. След получени отрицателни отговори,превозното средство е било отклонено за митническа проверка. В хода на контролните действия,
йа основание чл.16, ал.1, т.1 от Закона за Митниците, актосъставителят и митническият служител * са извършили проверка на автомобила, при която са установили в
личния багаж на
Т.Б.Т. наличието на недекларирана по установения ред и забранена за внос стока, а именно:

- ..* mg„ представляващ хормон на растежа с активно вещество „рекомбинантен соматропин"- 4 бр. кутии /инжекционна система-писалка/, общо
количество 48 mg.

 

Откритите стоки, предмет на нарушението, са иззети с разписка № 0143461 от 12.04.2019г.

 Същите са предадени с приемо-предавателен протокол № 45/ 04.06.2018г. на органите по фито-санитарен контрол на основание Регламент /ЕО/ № 1107 от 2009г., чл.7, ал.2, т. 6 от Закона за
защита на растенията, чл.6. ап.1 от Наредба №104 за контрола върху употребата на препарати за растителна защита.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка №19BG9931H015192 от 12.04.2019 г.

За целите на административнонаказателното производство, Комисия, определена със Заповед № ЗТД - 1000 - 257/18.04.2019г. е приела митническа стойност на недекларираната стока в размер на 754.08 лв. /седемстотин петдесет и четири лева и осем стотинки/, определена на
основание чл. 74. пар. 3 от Регламент №952/201Зг.

 

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ. Актът е подписан от нарушителя.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.К.,които показания са напълно идентични и съдът ги приема като вярни и правдиви.

Съгласно чл.161. ал. 1 от Закона за лекарствените продукти, в хуманната медицина внос на
територията на Република България от трета държава на всички видиве лекарствени продукти,предназначени за клинично изпитване, могат да извършват само физически или юридически лица,регистрирани като търговци по законодателството на държава членка, които са получили разрешение за внос, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по
лекарствата. В конкретния случай Т.Т. не разполага с такова разрешение за внос на пренасяните от него ..* mg., представляващ хормон на растежа с
активно вещество ..рекомбинантен соматропин“- 4 бр. кутии /инжекционна система-писалка/,общо количество 48 mg.

 

      Т.Т.  не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока като на 12.04.2019г., на МП „Малко Търново“, е пренесъл
през държавната граница на Република България, без знанието и разрешението на митническите органи стоки, забранени за внос с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.3 от Закона за митниците.

Следователно е налице извършването на административно нарушение.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№1256/2019 г.издадено на 26.08.2019г. на  И.Д.Началник на отдел
„Митническо разузнаване и разследване Южна морска“, Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ в Централно митническо управление Агенция„Митници“,административнонаказващ орган съгласно Заповед № 3AM-42/32-8714 от 07.01.2019 г. на
Директора на Агенция „Митници", с което на Т.Б.Т., ЕГН **********, притежаващ паспорт *. от МВР Бургас, с адрес: гр*“ № 17, за нарушение на чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , е наложена глоба в размер на 1508.16 лв. /хиляда петстотин и осем лева и  шестнадасет стотинки/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6,вр. чл. 233, ал. 3, във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на нарушението: ..* *mg., представляващ хормон на растежа с активно вещество „рекомбинантен соматропин“- 4 бр. кутии /инжекционна система-писалка/,общо количество 48 mg., с обща митническа стойност 754.08 лв. /седемстотин петдесет и четири лева и осем стотинки/.

 

 

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: