Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново,        07.10.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

       МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на   втори октомври през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 93 по описа за 2019год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

        Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от “О** К*” ** с ЕИК ***, със седалище и
адрес на управление: гр.С****, район Л**, ул. “Ф*
К*” №**, представлявано от С** Й** И.-Изпълнителен директор Чрез процесуален представител адвокат Л** С* от ВрАК,  съдебен адрес  за получаване на книжа: гр.
С* *** район Л**, ул. “Ф**К**” № * ПРОТИВ Т.С.Д., ЕГН **********, с

постоянен адрес:*** и Г.И.Д., ЕГН
**********,*** с правно основание чл.79 и чл.86 от ЗЗД, вр. чл. 4, ал. 1, вр. чл. 9 от Закона за потребителския кредит с която молят съда да постанови решение с което да бъдат осъдени Т.С.Д. солидарно с
Г.И.Д. на основание чл.79 и чл.86 от ЗЗД, вр. чл. 4, ал. 1,вр.чл.9от Закона за потребителския кредит, да заплатят на "О** К**" **във връзка със
сключения договор за кредит на основание Закона за потребителския кредит сумата в размер на 1098.05 лв. /хиляда деветдесет и осем лева и 5 ст./, представляващи падежирали четири
месечни вноски ведно с лихва за забава, която сума включва сумата в размер на 639.64лв./шестотин тридесет и девет лева и 64 ст./ -главница по договор за потребителскикредит,сумата в размер на 440.40 лв. / четиристотин и четиридесет лева и 40 ст./ -
договорна/възнаградителна лихва, сумата в размер на 18.01 лв. / осемнадесет лева и 1ст./ -лихва за забава към 26.06.2019 г., както и законната лихва върху вземането за периода от датата
на подаване на иска до окончателното му изплащане както и в тежест на ответниците да бъдат присъдени направените по делото разноски
а именно:  съдебните разноски  в размер на 150лв. представляващи заплатената държавна такса,адвокатско възнаграждение в размер на 600лв. и депозит за в.лице в размер на 300лв.

            В с.з. ответника Д. редовно призован не се явява.

            Явява се ответника Д.,който признава иска.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

          На 11.02.2019 г. между “О** К***” **в качеството си на Кредитор,Т.С.Д. в качеството си на Кредитополучател и Г.И.Д. в качеството си на Съдлъжник е сключен договор за предоставяне на
потребителски кредит, с който договор “О** К**” ** отпуска на Т.С.Д. потребителски кредит за текущи нужди при условия посочени в този
договор и общите условия към договора за кредит, неразделна част към същия
(Доказателство Ml). Размерът на предоставената парична сума за ползване е 15 000лв.(петнадесет хиляди лева) и е усвоена съгласно т.12.1 от договора. Срокът на договора е 72(седемдесет и два) месеца.

       На 13.02.2019 г. “О** К** **според условията на сключения между тях договор за кредит удържа на Т.С.Д. такса по т.8.1 в размер на
292.50 лв., рефинансира задължения на същия към различни банкови и финансови институции съгласно т. 12.1 от договора за кредит както следва:

        На “А** Ф**** сумата от 1 613.99 лв. с основание “Рефинансиране на дог.**********/Т.С.Д.” (Доказателство M2)

       На Т.С.Д. сумата от 5 441.14 лв. с основание
“Рефинансиране на дог. 3477949/Т.С.Д.” (Доказателство M3)

       На “Н** К** ** сумата от 584.49 лв. с основание “Рефинансиране на дог.2********/Т.С.Д.” (Доказателство М4)

       На “В**К**” ** сумата от 899.28 лв. с основание “Рефинансиране на договор 5******/Т.С.Д.” (Доказателство М5)

       На “4**” *** сумата от 638.22 лв. с основание “Рефинансиране на дог.9*********/Т.С.Д.” (Доказателство М6)

Кутев” № 5

        На Т.С.Д. сумата от 506.19 лв. с основание “Рефинансиране на дог. **********/Т.С.Д.” (Доказателство №7)

       На “К** М**” Е** сумата от 304.17 лв. с основание “Рефинансиране на дог. 5******* /Т.С.Д.” (Доказателство №8)

      На Т.С.Д. сумата от 2 074.92 лв. с основание
“Рефинансиране на дог.**********/Т.С.Д.” (Доказателство №9)

      Към 26.06.2019 г. “О*** К***” ** е изпълнило всичките си задължения по договора за кредит от 11.02.2019 г., а Т.С.Д. не е платил дължимите четири месечни вноски в размер на 1 098.05 лв. /хиляда деветдесет и осем лева и 5 ст./, видно от справка за падежирали и неплатени вноски (Доказателство №10), а именно:

639.64 лв. - главница по договор

440.40 лв. - договорна лихва

18.01 лв. - лихва за забава

Неплатените падежирали вноски по погасителен план са:

1-ва вноска в размер на 270.01 лв. с дата на падеж - 12.03.2019 г.

2-ра вноска в размер на 270.01 лв. с дата на падеж - 12.04.2019 г.

3-та вноска в размер на 270.01 лв. с дата на падеж - 12.05.2019 г.

4-та вноска в размер на 270.01 лв. с дата на падеж - 12.06.2019 г.

     “О** К***”** е изпратило писма по Спиди до Т.С.Д. и съдлъжника му по договор, с които ги уведомяват за просроченото задължение и ги поканват да заплатят (Доказателство №11). Същите са отказани от тях да бъдат приети.

       От излушаната в съдебно заседание експертиза се установява,че не е платена нито една вноска по отпуснатия кредит.

       С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.79 и чл.86 от ЗЗД, вр. чл. 4, ал. 1, вр. чл. 9 от Закона за потребителския кредит  е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

     При този изход на делото, ответниците ка следва да бъде осъдени да заплатят солидарно  направените по делото съдебните разноски   в размер на 150лв. представляващи заплатената държавна такса,адвокатско възнаграждение в размер на 600лв. и депозит за в.лице в размер на 300лв.

     Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

          ОСЪЖДА Т.С.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и Г.И.Д., ЕГН
**********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на “О*** К***” АД с ЕИК *************, със седалище и
адрес на управление: гр.С** ***, район Л***, ул. “Ф**
К*” №*, представлявано от С* Й* И.-Изпълнителен директор Чрез процесуален представител адвокат Л* С* от ВрАК,  съдебен адрес за получаване на книжа: гр.
С* **** район Л*, ул. “Ф**К**” №*, сумата в размер на 1098.05 лв. /хиляда деветдесет и осем лева и 5 ст./, представляващи падежирали четири
месечни вноски ведно с лихва за забава, която сума включва сумата в размер на 639.64лв./шестотин тридесет и девет лева и 64 ст./ -главница по договор за потребителскикредит,сумата в размер на 440.40 лв. / четиристотин и четиридесет лева и 40 ст./ -
договорна/възнаградителна лихва, сумата в размер на 18.01 лв. / осемнадесет лева и 1ст./ -лихва за забава към 26.06.2019 г., както и законната лихва върху вземането за периода от датата
на подаване на иска до окончателното му изплащане.

     ОСЪЖДА Т.С.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и Г.И.Д., ЕГН
**********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на “О** К***” **с ЕИК ******, със седалище и
адрес на управление: гр.С* ***, район Л*, ул. “Ф*
К*” №*, представлявано от С* Й* И.-Изпълнителен директор Чрез процесуален представител адвокат Л* С* от ВрАК,  съдебен адрес за получаване на книжа: гр.
С* ***, район Л* ул. “Ф*
К*” № *,
направените по делото съдебните разноски   в размер на 150лв. представляващи заплатената държавна такса,адвокатско възнаграждение в размер на 600лв. и депозит за в.лице в размер на 300лв.

       Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: