Р Е Ш Е Н И Е

 

№        гр. М** ** 18.06.2013 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Районен съд – М** Търново                                Наказателен състав

на осемнадесети юни                         две хиляди и тринадесета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                             

    РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЯ МОСКОВА

 

Секретар : М.Д.

Прокурор : Райко Стоянов

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 93 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното :

        Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – М** ** с предложение за освобождаване на Х.И.Б., ЕГН **********,*** ** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по чл.191 ал.1 от НК.

            За Районна прокуратура – М** Търново в с.з. се явява прокурор Р.Стоянов, поддържа внесеното постановление и пледира за налагане на административно наказание към минимума.

В съдебно заседание обвиняемият Б., редовно призован, се явява лично, признава изцяло изложената в постановлението фактическа обстановка и вината си, изразява съжаление за извършеното.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Обвиняемият Х.И.Б., род.на ***г***, с ЕГН ********** *** ** български гражданин, неосъждан, с начално образование, неженен, работи в дърводобива, не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК.

Към средата месец април 2012г. непълнолетната ** с ЕГН ********** заедно с родителите си работела в дърводобива край село В**, където се запознала с обв.Б., който също работел в дърводобива. Обв.Б. и св.Й** се харесали и решили да заживеят заедно на съпружески начала без да сключват граждански брак в дома на обв.Б.,***. Родителите на Й**, въпреки че знаели че дъщеря им  С** Й** е била непълнолетна към онзи момент, дали своето одобрение и обв.Б. отвел у дома си Й**, където заживели на семейни начала. Около средата на месец май 2012г. св.Й** забременяла, като посочва за баща на детето обв.Б., който от своя страна потвърждава, че е баща на детето. За случилото се била подадена информация от Дирекция „Социално подпомогане“ община Ц** до РП-М** ** във връзка с което било образувано ПД № 162/2012г- по описа на РУП-М** Търново. Служителите от РУП извършили проверка по случая, в хода на която установили, че в действителност обв. Б. и св. Й** живеят на съпружески начала, като съжителство им датира от месец април 2012г.

Съдът  кредитира обясненията на обв. Х.Б., дадени от него в съдебната и досъдебната фаза на наказателното производство, тъй като те си кореспондират с показанията на св. С** Й** , както и със събраните по делото писмени доказателства. На основание чл.378, ал.2 от НПК  съдът кредитира и събраните в досъдебната фаза по делото доказателства, както и събраните в съдебната фаза доказателства.

В случая по делото безспорно се установи, че през месец април 2012г. в село З**, община М** ** обв. Х.Б.  е осъществил изпълнителното деяние на престъплението по чл.191, ал.1 от НК, а именно, че  като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак, е заживял на съпружески начала от 15 април 2012г. до 28 декември 2012г. с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст- ** с ЕГН **********.Престъплението е извършено от обв. Х.Б. с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е  общественоопасните му последици и е искал настъпването им. От приложената справка за съдимост на Б. е видно, че той не е осъждан за престъпление от общ характер, както и че до момента не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК.

От гореизложеното се установява, че в случая са налице предпоставките за приложение на чл. 78а НК по отношение на Б. За извършеното престъпление по чл. 191, ал. 1 НК наказателният закон предвижда наказание лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и обществено порицание, а съгласно разпоредбата на чл. 78а, ал. 1, б. „а” НК при престъпленията, извършени умишлено деецът може да бъде освободен от наказателна отговорност по този ред ако за престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода до 3 години или друго по-леко наказание. Извън това, налице са и останалите условия за приложението на чл. 78а НК. Обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел ІV от Наказателния кодекс. Няма причинени имуществени вреди, съставомерна последица от деянието, които да подлежат на възстановяване, обвиняемият макар и без брак живее на съпружески начала с жена, от която има дете,  в съдебно заседание обвиняемият признава вината си ,  изразява съжаление и разкаяние за стореното. С оглед наличието на предвидените в закона основания и предвид императивния характер на разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 НК ,  след преценка на гореизложените обстоятелства и за изпълнение целите на наказанието, съдът

 

                            Р   Е    Ш   И    :

 

ПРИЗНАВА  Х.И.Б., род.на ***г***, с ЕГН ********** *** ** български гражданин, неосъждан, с начално образование, неженен, работи в дърводобива, за ВИНОВЕН  в това, че от 15 април 2012г. до 28 декември 2012г. в село З**, ул.”**, община М** ** като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак, е заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст- ** с ЕГН ********** – престъпление по чл.191 ал.1 от НК, като  на  чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева.

      Решението може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :