Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 06.11.2019 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тридесет и първи октомври                                                2019година                                    В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №92 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.М.Т., ЕГН **********, притежаващ паспорт № *г. от МВР Бургас, е адрес: гр. *със съдебен адрес:*** - адв. Г.Г. от БАК, , против наказателно постановление  №842/13.09.2019г.на  Зам. Директор на ТД „Южна морска“, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , е наложена глоба в размер на на 9091.32 лв. /девет хиляди деветдесет
и един лева и тридесет и две стотинки/, представляваща 200% от продажната цена на стока № 4 , 2400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/ и 200% от митническата стойност на стоки № 1, 2 и 3 - 6691.32 /шест хиляди шестстотин деветдесет и един лева и тридесет и две стотинки/,и на основание чл. 233, ал. 1  от ЗМ е наложена глоба в размер на 1029.90 лв. /хиляда двадесет и девет
лева и деветдесет стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоките от № 5 до № 25,както и са отнети  в полза на държавата предмета на нарушението посочените в НП стоки подробно изброени , както и на основание чл.233,ал.8 от ЗМ са отнети в полза на Държавата : лек автомобил, марка „*, е първоначална регистрация 12.03.2003 г., на стойност 4500,00 /четири хиляди и петстотин/ лева, послужило за извършване на нарушението.

          Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Пледира НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение сериен № 858 от 26.05.2019 г. по описа на ТД
Южна морска, съставен от Ж.С.Д. ***, ТД Южна морска, за това ,че на 26.05.2019 год., около 16.00 часа, на МП Малко Търново, от Република Турция за
Република България пристигнал лек автомобил, марка „*, управляван от лицето жалбоподателя Г.М.Т..

При пристигане в зоната за митнически контрол, св.Д.-актосъставител попитал водача и двамата му спътника дали имат нещо за деклариране пред митническите органи.След получени отрицателни отговори, инсп. Д. отворил задните врати на автомобила и вътре
видял много на брой пазарски чанти, прахове за пране, тоалетна хартия и покупки за дома.

След преминаването на автомобила, същият бил спрян за проверка на бензиностанция „Куш ойл" и върнат за извършване на проверка от полицейските органи с постъпило искане за
извършване на съвместна проверка от Гранична полиция № 148/26.05.2019 г. Автомобилът бил насочен към халето за ЩМГ на МП Малко Търново за извършване насъвместна проверка, във връзка с чл.22 от Наредба за ГКПП, приета с Постановление № 104/20.05.2002 г.
на МС.

Пристъпено е към извършване на щателна проверка на автомобила и багажа на
пътниците в присъствието на Д.И.Н. *** М. Търново.
            Пътниците били помолени да извадят багажа си от автомобила. Зад покупки за лично ползване е установено наличие на: 10 броя бутилки, съдържащи фреон от типа 404-а,всяка от тях със съдържание от 9.8 кг; 15 броя бутилки, съдържащи фреон от типа 134-а, всяка от тях
със съдържание от 13.6 кг. 2 броя бутилки, съдържащи фреон от типа 134-а, всяка от тях със съдържание от 13.62 кг, всички забранени за внос съгласно Регламент № 517/2014г.на Европейския парламент и на Съвета; цигари, марка "L&M red label”, без акцизен бандерол, с
надпис ..Duty free” - 240 кутии, общо 4800 къса и различни по вид стоки подробно описани в НП.

Описани подробно откритите недекларирани стоки са, както следва:

 

 

№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Количество

 

1

Фреон тип 134а

15 броя бутилки по
13,6 кг

 

2

Фреон тип 134а

2 броя бутилки по
13,62 кг

 

3

Фреон тип 404а

10 броя бутилки по
9,8 кг

 

4

Цигари, марка 'Ъ&М red label'’, без акцизен бандерол, с надпис ..Duty free”

240 кутии, общо
4800 къса

 

5

Въздушен филтър за лек автомобил -

15 броя

 

6

Кабели за свещи за лек

5 броя

 

7

Бейлети

10 броя

 

8

Маркучи

2 броя

 

9

Предни шарнирни болтове

9 броя

 

10

Накрайник

13 броя

 

11

Висящ лагер

1 брой

 

12

Капачки за термостат

3 броя

 

13

Тампон за амортисьори

2 броя

 

14

Водна помпа

1 брой

 

15

Датчици

4 броя

 

16

Предни капачки

4 броя

 

17

Тампони за ресьор

2 броя

 

18

Бубина

1 брой

 

19

Ролки

2 броя

20

Батерии за часовник и дистанционни SONY

2000 броя

 

21

Батерии за часовник и дистанционни SONY CR2032BEA

200 броя

 

22

Батерии за часовник и дистанционни SONY SR920SWN

200 броя

 

23

Батерии за часовник и дистанционни SONY SR521SWN

200 броя

 

24

Батерии за часовник и дистанционни SONY CR2016BEA

200 броя

 

25

Батерии за часовник и дистанционни SONY PR13D6N

240 броя

 


 

В снетото от Г.М.Т. писмено обяснение, същият е посочил,че е закупил откритите по-горе стоки за лично ползване в сервиза си.

Откритите стоки, предмет на нарушенията, са иззети с разписка № 0143431 от
26.05.2019 г.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ - М 1831/26.05.2019 г. (19BG1003M021795).

За целите на административнонаказателното, производство, от Комисия, определена със Заповед № ЗТД-1000-257/18.04.2019 г. на с.д. Директор на ТД Южна морска,за стока № 4 е приета продажна цена на недекларираната стока в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, определена на основание nap. 1, т. 34 от ДР на ЗМ, във вр.чл.29,ал.4, т. 1 от ЗАДС.

За останалите стоки е приета митническа стойност на недекларираната стока общо в размер на 4375.56 лева /четири хиляди триста седемдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки/, на основание чл. 74, пар. 3 за стоки № 1, 2 и 3, и на основание чл. 70 от Регламент
/ЕС/ № 952/2013 г за стоки от № 5 до № 25.

 

На основание чл. 229, ал. I от Закона за митниците с разписка № 0143432/26.05.2019г.е задържан лек автомобил, марка „*лек автомобил, шаси №
*, като превозно средство, послужило за внасянето на недекларираните стоки, предмет на нарушенията, в страната. В тази връзка е изготвена експертна оценка вх. №
32-161529/04.06.2019 г. от *- експерт на свободна практика, вещо лице от списъка на ОС - * от която е видно, че към 26.05.2019 г. пазарната стойност на лекия автомобил, описан по-горе, е 4500,00 /четири хиляди и петстотин/ лева.

           Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ. Актът е подписан от нарушителя.

          Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.Д.,който заявява,че е извършил първоначална проверка на автомобила на база анализ на риска и не е установил наличие на недекларирани стоки.Такива са открити при повкорна проверка на автомобила.Св.Н. е присъствал при задържане и връщане на автомобила управляван от жалбоподателя ,но както самия той заявява, не е извършвал никаква комуникация с жалбоподателя. Поради което съдът намира,че показанията на двамата свидетели са напълно идентични и съдът ги приема като вярни и правдиви.

Недекларираната стока - цигари, марка „L&M red label*1, без акцизен бандерол, снадпис ..DUTY FREE” - 240 кутии, общо 4800 къса, значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно чл. 41 от Регламент № /ЕО/ № 1186/2009 г. на Съвета, във връзка с чл.51а, ал.4, т.1 от ППЗДДС. Същата не попада в обхвата на дефиницията „стоки с
нетърговски характер", посочена в чл. 1. т. 21, буква „б“ от Делегиран Регламент на
Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на деклариране на основание чл.158 от Регламент/ЕС/ № 952/201 Зг. по един от предвидените начини, съответно в чл.135 и чл.143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент/ЕС/№ 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои
от разпоредбите на МКС.

Недекларираната стока - различни автомобилни части и батерии за часовници, не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер“, посочена в чл.1, т.21,буква,.б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение наРегламент /ЕС/ № 952/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на деклариране на основание чл. 158 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. по един от предвидените начини, съответно
чл. 135 и чл. 143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015 г.за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

Относно бутилките фреон - съгласно чл. 11, nap. 1 във вр. с Приложение № III на Регламент /ЕС/ № 517/2014 г. за флуоросъдържащите парникови газове е забранен внос на контейнери за флуоросъдържащите парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени и които се използват за обслужване, поддържане или пълнене на хладилно,климатично и термопомпено оборудване, противопожарни системи или комутационна апаратура, или като разтворители, към които спадат гореописаните фреони - тип 134а и тип 404а, съгласно прил. 1. раздел 1, пренасяни в бутилки за еднократна употреба.

      Г.Т.  не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока като на 26.05.2019 г., на МП Малко Търново, ,е превозил през държавната граница
на Република България, без знанието и разрешението на митническите органи стоки посочените по –горе стоки с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.3 от Закона за митниците.

Следователно е налице извършването на административно нарушение.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№842/13.09.2019г.на  Зам. Директор на ТД „Южна морска“, с което на Г.М.Т., ЕГН **********, притежаващ паспорт № *г. от МВР Бургас, е адрес: гр. *със съдебен адрес:*** - адв. Г.Г. от БАК, за нарушение на на  чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , е наложена глоба в размер на на 9091.32 лв. /девет хиляди деветдесет
и един лева и тридесет и две стотинки/, представляваща 200% от продажната цена на стока № 4 , 2400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/ и 200% от митническата стойност на стоки № 1, 2 и 3 - 6691.32 /шест хиляди шестстотин деветдесет и един лева и тридесет и две стотинки/,и на основание чл. 233, ал. 1  от ЗМ е наложена глоба в размер на 1029.90 лв. /хиляда двадесет и девет
лева и деветдесет стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоките от № 5 до № 25,както и са отнети  в полза на държавата предмета на нарушението посочените в НП стоки подробно изброени , както и на основание чл.233,ал.8 от ЗМ са отнети в полза на Државата : лек автомобил, марка „*, е първоначална регистрация 12.03.2003 г., на стойност 4500,00 /четири хиляди и петстотин/ лева, послужило за извършване на нарушението.

 

 

 

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: