Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 32

 

гр. Малко Търново, 17.10.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на десети октомври  през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурора ………………, като разгледа докладваното от съдията Дойков НАХД № 91 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

Делото е образувано  по жалба, подадена от И.Т.Я., ЕГН **********,***,  срещу наказателно постановление № **/.2017г., издадено от И* К* Я* – Кмет на Община Малко Търново, с което на жалбоподателя на основание чл. 44 във вр. чл. 8 и чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество  му е  наложено наказание „глоба” в размер на 250,00лева, за това, че на 27.07.2017г. в 19:50часа в нива № ***, дадена под наем от Община Малко Търново с Договор № РД -ОС-***/1***.2013г. на К* В* В* , са заварени свободно пуснати 62броя крави, от които четири крави с № ***, № ***, № *** и № ***, собственост на И.Т.Я. и крава с № ***, собственост на С* Г* Ж*. Кравите са заварени свободно пуснати в нивата , засята с орехови насаждения , за което И.Т.Я. няма право , като с това същият е причинил вреди на селскостопанското имущество .

Наказаният И.Т.Я.,*** е останал недоволен от така наложенто му наказание. В жалбата си излага , че наказателното постановление е незаконосъобразно, неправилно и постановено в нарушение на материалния закон , а също така издадено в нарушение на административно- производствените правила. Излага следните мотиви. На първо място Я. твърди, че е нарушен материалния закон – чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗОСИ , като в оспорваното наказателно постановление не са посочени конкретни вреди , причинени от животните на жалбоподателя. На следващо място излага , че в диспозитива на наказателното постановление е сгрешено ЕГН- то му. Също така твърди, че не било посочено мястото където се намира имота, в който били навлезли животните му. Алтернативно моли за изменение на наложеното му наказание , което счита за несправедливо определено. В съдебно заседание Я. не се явява, въпреки че е  редовно призован. 

Административнонаказващият орган – Кмет на Община Малко Търново се представлява от процесуалния си представител – адв. Е** Т**, АК Бургас. Счита жалбата за просрочена, като се обосновава със събрани доказателства за това. Алтернативно пледира, че жалбата и възраженията на насрещната страна са неоснователни и моли за потвърждаване на наказателното постановление. 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:         

От фактическа страна:

На 27.07.2017г. свидетелят И.М.К. *** бил уведомен от К* В* В*, че в стопанисвания от него имот е установил свободно пуснати крави. К. отишъл на място, където в действителност заварил 62броя крави, без същите да са придружавани от пастир. Нивата на В* била засята с орехови дръвчета, като четири броя от тях били счупени. К. успял да запише ушните марки на няколко от животните. След справка с ветеринарен лекар на гр. Малко Търново, свидетелят констатирал, че четири от животните са собственост на жалбоподателят Я.. К. се свързал с Я. , уведомил го за станалото и го поканил на следващия ден, за да му състави АУАН. На 28.07.2017г. И.К. съставил акт за установяване на административно нарушение на И.Я., като последният отказал да го подпише. Свидетел на описаните събития станал и П* П* Б*, гр. М* Т*.    

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена с оглед събраните по делото доказателства: АУАН № **/ ***.2017г., НП №** /**.2017г., показанията на актосъставителя И.М.К. и свидетеля П* П* Б* , както и събраните при разглеждането на делото писмени доказателства. От фактическа страна съдът приема за установено следното:

По делото може да се приеме за установено, че на 27.07.2017г. в нива с №** стопанисвана от К* В* В* са били свободно пуснати животни – крави, от които четири броя са били собственост на жалбоподателят И.Т.Я.. От представените в с.з. документи се установява, че нивата е в землището на Община Малко Търново и е била отдадена под аренда на В*. Имотът е бил засят с орехови дръвчета. На място бил изпратен свидетелят И.М.К., който установил нарушението и съставил АУАН. След съставяне на АУАН жалбоподателят отказал да го подпише, като не изложил обяснения. В законоустановения тридневен срок пред административно- наказващия орган не били депозирани възражения по съставения акт. В законоустановения по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок било издадено и процесното наказателно постановление.

От правна страна:

Жалбата е депозирана в рамките на седемдневния срок за обжалване по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, подадена от легитимирано да обжалва лице срещу подлежащ на обжалване акт, поради което следва да се приеме, че същата се явява процесуално допустима. В тази връзка по делото са приложени доказателства за връчването на НП № **/ **2017г. - с разписка се установява , че същото е връчено на жалбоподателя на 14.09.2017г. Жалбата е получена в Община Малко Търново на 25.09.2017г. по пощата. Не е запазен плика, с който да се удостовери пощенското клеймо, но видно от копие от регистъра на постъпилата поща в Пощенска станция на гр. Малко Търново писмото с жалбата е постъпило в клона на 25.09.2017г. , след като е било подадено от с. К*, общ. Ц*. Поради липсата на други доказателства , следва да се приеме , че жалбата е подадена в срок , поради факта, че 22.09.2017г. е неработен и неприсъствен ден в Република България, а дори подадена на 21.09.2017г. жалбата е депозирана в законоустановения срок. Горното следва да се счита вярно и поради съображението, че не е физически възможно в рамките на деня – 25.09.2017г. Писмото да бъде доставено от адреса на жалбоподателя до този на Община Малко Търново.

Разгледана по същество жалбата е  основателна.

Настоящият състав като инстанция по същество след извършена проверка за законност, констатира, че при издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които обуславят неговата цялостна отмяна. Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган – кмета на Община Малко Търново  в срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. При съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са спазени императивните разпоредби на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.

Основателно е възражението на жалбоподателя И.Я., че не е посочено точно мястото на извършване на нарушението. И в АУАН и в НП е посочено, че това е станало в нива с № **. Не е посочено в кое землище се намира имота, а единствено е уточнено, че нивата е дадена под наем от Община Малко Търново на К* В* В* . Мястото на извършване на деянието е важен признак на АУАН и НП, чрез който се определя не само къде е извършено деянието, а също така дали органите , които са санкционирали извършителя са компетентни да упражнят правомощията си. От така посоченото място не стават ясни тези факти , с което е нарушена разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 предл. трето от ЗАНН. Едва в съдебно заседание е представен договор за аренда на земеделски земи и анекс към него, от който става ясно къде е мястото на нарушението, като тези обстоятелства се допълват и от свидетелските показания на разпитания И.К.. Последният сочи, че това е местността „Ш**“ край гр. Малко Търново. Въпреки това е недопустимо тепърва в съдебно заседание да се уточнява мястото на деянието и да се конкретизира, чрез така въведените доказателства. На следващо място съставът на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗОСИ изисква с нарушението да са причинени вреди на селскостопанското имущество. И в АУАН и в НП е отбелязано, че животните са причинили вреди на селскостопанското имущество, но никъде не е отбелязано какви са те. Дори в съставения акт е отбелязано, че К* В* В* е претърпял вреди от нарушението, но не е посочено какви са те и на каква стойност. Нещо повече – в акта не е отбелязано , при описание на деянието, че са били причинени вреди на селскостопанското имущество, а горното е доразвито в издаденото наказателно постановление. От разпита на свидетеля К. става ясно, че са били унищожени четири броя орехови дървета, но това не е попаднало в акта и последващо издаденото наказателно постановление. Бланкетно е отбелязано, че са причинени вреди . Настоящият състав счита, че с това е нарушено правото на жалбоподателя да разбере в какво точно  деяние е обвинен, поради липсата на признак от обективната страна на нарушението . Това не дава възможност да се установи на кое лице какви съставомерни вреди по селскостопанското имущество са причинени, с което отново е нарушена разпоредбата на чл. 57, ал. 1 , т. 5 предл. първо от ЗАНН. Всичко гореизложено води до извода, че административното обвинение е непълно и недоказано.

Поради горните съображение следва да се приеме, че са налице допуснати съществени процесуални нарушения, довело до засягане правата на наказания в производството по налагане на административното наказание и следва процесното наказателно постановление да бъде отменено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН ,

Съдът    

Р   Е   Ш   И   :

 

            ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 3/ 23.08.2017г. на И* К* Я*- Кмет на Община Малко Търново,  с което на И.Т.Я., ЕГН **********,*** е наложено наказание „глоба” в размер на 250.00лева / двеста и петдесет лева / за извършено на 27.07.2017г. нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, като неправилно и незаконосъобразно .

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: