Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                    21.06.2013 година                 град **

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На осемнадесети юни                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                                                  Председател: Мария Москова        

Секретар: М.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХ дело № 91  по описа за 2013 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Т.И.К. с ЕГН ********** ***  против Наказателно постановление №  24/22.04.20113. на Началника на РУП – ** с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 44 ал.2 от ЗДвП вр. чл.8 ал.1 и чл.15 ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание - глоба в размер на 100.00 /сто/ лева на основание чл. 179 ал.2 от ЗДвП, отнети са му 5 контролни точки на основание чл.4 ал.1 т.7 от Наредба Із 1959/07г. и 4 контролни точки на основание чл.4 ал.2 от Наредба Із 1959/07г.   Жалбоподателят Т.К. излага доводи и подробни съображения както за допуснати съществени процесуални нарушения,  така и за неправилност и незаконосъобразност на постановлението, поради което моли постановлението да бъде отменено.

В с.з., жалбоподателят, редовно призован, се явява лично ведно с надлежно упълномощен адв.Р.П.,чрез когото поддържа жалбата.

         Въззиваемата страна РУП-** не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

  В хода на съдебното следствие са  били  събрани устни и писмени доказателства: обясненията на жалбоподателят К., показанията  актосъставителят св.Т.Н., св.Ж.Х., св.Д.Б., св.Р.С**, св.Д.Н., св.Й.Х., св.Кр.Д., св.Ян.З., както и заключението на в.л.П.П. по назначената и приета САТЕ.

След като се запозна с депозираната жалба съдът установи, че същата е подадена от активно легитимирано лице и в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество същата е ОСНОВАТЕЛНА, като съображенията за това са следните:

Жалбоподателят Т.И.К. е собственик на два товарни автомобила , както следва: на товарен автомобил „Прага” с рег.№ **, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен  и на  товарен автомобил ”Прага” с рег.№ **, без кран, цвят син.

 На 15.04.2013г. около 13.40 часа  по пътя от град ** за село **, на около 300 -400 метра след разклона за местността „Индипасха” възникнало ПТП между джип „Ландровър-Дефендер” с рег.№ **, собственост на ГПУ-** , управляван от  св.Д.Н./***/  и товарен автомобил „Прага” с рег.№ **, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен, управляван от собственика на МПС-то - жалбоподателят Т.К.. Местопроизшествието било посетено от актосътавителят св.Т.Н. –мл.автоконтрольор  при   РУП-** който, след като тествал с дрегер водачите Т.К. и св.Д.Н. за наличие на алкохол в кръвта и извършил оглед на местопроизшествието, разпоредил на същите да се явят в РУП-** ведно с управляваните от тях автомобили за съставянето на протокол за ПТП и АУАН.  Жалбоподателят се явил след около два часа в РУП-** , но без управлявания от него т.а. „Прага” с рег.№ **, с монтиран кран на каросерията, цвят зелен, с който е участвал в ПТП-то, и  представил на актосъставителят св.Т.Н. документите за  другия си  товарен  автомобил, а именно: за т.а.”Прага” с рег.№ **, без кран, цвят син.

Актосъставителят -св.Т.Н.  съставил протокол за ПТП-то, в който  вписал, че управлявания от жалбоподателя товарен автомобил е  с рег.№ **,  и съставил против жалбоподателя Акт за установяване на административно нарушение № 24 от 15.04.2013 година, за това, че на „15.04.2013г. около 13.40 часа по пътя за село **  посока град ** управлява личния си товарен автомобил „Прага” с рег.№ **, като по време на разминаване не доставя достатъчно странично разстояние за извършване на маневрата, принуждава насрещно идващия джип с рег.№ **, да предприеме спасителна маневра, и като навлезе в лявата лента удря джипа” и квалифицирал деянието  като нарушение по чл.44 ал.2от ЗДвП.

Препис от така съставения акт е бил връчен лично срещу подпис на жалбоподателят Т.К., който се е възползвал от правото си на възражение и е подал такова пред АНО с вх.№ М-51/17.04.2013г.

Въз основа на така съставения АУАН,  е издадено обжалваното наказателно постановление № 24/22.04.2013г., в което АНО е описал  нарушението по следния начин  – „ На 15.04.2013г. около 13.40 часа от разклон път ІІ-99 посока село ** на около 400 метра след разклона  за местността „Селище” и на около 3км. преди село ** управлява товарен автомобил „Прага” с рег.№ ** като при възникване на непосредствена опасност за безопасно извършване на предстояща маневра /разминаване/ с насрещно движещ се лек автомобил „Ланд-Ровър-Дефендер” с рег.№ **  не изпълнява задълженията си по чл.8 ал.1 и чл.15 ал.1 от ЗДвП /да използва дясната половина на пътя и да се движи възможно най-дясно по платното за движение/ с което става причина за ПТП със същия  и квалифицира деянието като нарушение  на чл.44 ал.2 от ЗДвП във връзка с чл.8 ал.1 и чл.15 ал.1 от ЗДвП, като наложил на жалбоподателя административно наказание – глоба в размер от 100 лева на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП, отнел  му 5 контролни точки на основание чл.4 ал.1 т.7 от Наредба Із 1959/07г. и 4 контролни точки на основание чл.4 ал.2 от Наредба Із 1959/07г.

         Според съда  атакуваното наказателно постановление е материално незаконосъобразно, като в хода на производството са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила. Актът трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, както и законните разпоредби, които са били нарушени. Не са били събрани от актосъставителя Т.Н. доказателства за виновното поведения на жалбоподателя,  не е бил установен механизма на самото ПТП между товарния автомобил и джипа и дали насрещно движещия се водач на джипа е имал вина за допуснатото ПТП.

 Нещо повече: от събраните в хода на съдебното следствие писмени и устни доказателства, както и от назначената и приета от съда САТЕ се установява, че описаната в АУАН и атакуваното НП фактическа обстановка не отговаря на действителната –  на първо място, на 15.04.2013г. около 13.00 часа жалбоподателят е управлявал и участвал в ПТП-то с личния си товарен автомобил „Прага” с рег.№ ** / а не с товарен автомобил „Прага”  рег.№ **, както  е посочено в АУАН и НП / което се установява от показанията на св.Б., св. Р.С**, св.Д.Н., св.Й.Х., св.Кр.Д., св.Ян.З., от обясненията на жалбоподателя, както и от заключението на в.л.П.П. по назначената и приета САТЕ;  на второ място, от заключението на в.л.П. се установява, че  водачът на лекия автомобил джип е предприел навлизане в чужда насрещна пътна лента, като с това си поведение е създал причина за допускане на автопроизшествието и се е блъснал в дясната половина на предната броня на товарния автомобил.  

 Съдът намира за необходимо да отбележи и още едно процесуално нарушение - в атакуваното НП е посочено, че жалбоподателят като водач на пътно превозно средство товарен автомобил „Прага” с рег.№ ** не изпълнява задълженията си по чл.8 ал.1 и чл.15 ал.1 от ЗДвП и става причина за ПТП. Използването на общата формулировка на закона визирана в разпоредбата му не е основание да се приеме наличието на административно нарушение, тъй като такова е налице само при виновно поведение на даденото лице. По този начин е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Въз основа на това не може да се формира и административно-наказателната отговорност по чл.179 от ЗДвП в нейната пълнота и яснота. Обобщено казано, налице са противоречия между констатираното от административно-наказващия орган, описаното в последствие, подвеждането под дадените правни норми и налагането на съответното наказание, с което е допуснато  нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН при издаване на обжалваното наказателно постановление.  

Видно от представените по делото АУАН и НП, за първи път в атакуваното НП е въведена квалификация на нарушение по чл.8 ал.1 и чл.15 ал.1 от ЗДвП. От друга страна въвеждането на различна правна квалификация на деянието за първи път в НП  от тази в АУАН отнема на нарушителя правото да разбере в извършването на какво точно административно нарушение е обвинен и това накърнява сериозно правото му на защита, а правото на защита е основен принцип в наказателния процес и нарушаването му води до незаконосъобразност на всички действия извършени от административния орган.       

         Предвид гореизложеното обжалваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.          

         Воден от горните мотиви, съдът

 

     

                                               Р Е Ш И  :

 

        ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 24/22.04.2013г., издадено от Началника на РУП-гр.** с което на Т.И.К. с ЕГН ********** ***  за нарушение на чл. 44 ал.2 от ЗДвП вр. чл.8 ал.1 и чл.15 ал.1  от ЗДвП му е наложено административно наказание - глоба в размер на 100.00 /сто/ лева на основание чл. 179 ал.2 от ЗДвП, отнети са му 5 контролни точки на основание чл.4 ал.1 т.7 от Наредба Із 1959/07г. и 4 контролни точки на основание чл.4 ал.2 от Наредба Із 1959/07г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр.Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      Районен съдия :