Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                      02.04.2015г.                гр.Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                             граждански състав

На деветнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 90 по описа на РС-Малко Търново за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Ищецът ** е предявил срещу К.С.Ж.  два обективно съединени иска за обявяване на недействителност на трудовото правоотношение по чл.357 от КТ, като се твърди, че трудовият договор, сключен между ищеца ** и К.Ж. е нищожен и иск по чл. 55 ал.1 от ЗЗД, с който се претендира ответникът да плати на ищеца сумата в размер на 3240.00 лева, представляваща получено трудово възнаграждение от ответника за периода от **., на отпаднало основание.

Производството по делото е образувано по отделени материали от гр.дело № 33/2014г. на МТРС, което е образувано по исковата молба на  К.С.Ж. срещу ** с предявени обективно съединени искове по чл.128 т.2 и чл.245 от КТ. В срока по чл.131 ГПК, ответникът ** е подал писмен отговор, с който е предявил насрещен иск,който е предмет на настоящото дело за  обявяване за нищожен трудов договор, сключен на 04.01.2010г., между К.С.Ж. и **. Ищецът по настоящото дело твърди,че трудово правоотношение между страните не е възниквало и цитирания трудов договор е недействителен, тъй като не е подписан от ищеца, ответник по настоящото дело а от друго лице. Твърди, че ищецът,ответник по настоящото дело не е полагал труд при ответното дружество и не е изпълнявал трудовите си задължения за длъжността „ловен надзирател”. Задълженията били изпълнявани от друго лице. Излага, че ищцовото дружество е считало договора за валиден и е изплащало възнагражденията на ответника от 04.01.2010г. до 12.04.2012г., но след като установило, че сключения трудов договор е нищожен, тъй като не е подписан от  ответника по настоящото дело и задълженията на ловен надзирател се изпълняват от друго лице, е уведомило НОИ  и е прекратило плащането на осигурителните му вноски, като е сключило нов трудов договор с лицето, което фактически е изпълнявало  задълженията на ловен надзирател.

Ищецът ответник по настоящото дело  К.Ж. е депозирал с вх.№ 977/24.06.2014г. отговор на така предявения насрещен иск, с който оспорва изцяло като неоснователни предявените обективно съединени искове от ответника. Твърди, че подписите на представения по делото трудов договор са положени от него, като необходимостта от откриването на работното място на служителя е възникнало във връзка с участието на дружеството-ищец в процедура по предоставяне на концесия на ловно поле м.”**” с Държавно горско стопанство Малко Търново. Твърди, че в документите за участие в процедурата, както и при сключването на договора за концесия на ловното поле, дружеството изрично е посочило, че длъжността „ловен надзирател” ще се осъществява от К.Ж. и в изпълнение на изискванията на чл.36г ал.4 т.6 от ЗЛОД е представило копие на трудов договор № **. Излага, че от тези действия на ** е видно, че при удостоверяването  изпълнението на закона и за да спечели търга за концесията, ответното дружество е считало трудовия договор за действителен. Твърди, че и към настоящия момент **  продължава да изпълнява концесията на ловното поле, като сочи Ж. за служител. Твърди, че той като служител е изпълнявал добросъвестно трудовите си задължения по цитирания договор, който е вписан от **  в регистъра на трудовите договори на НОИ и е уведомена ТД на НАП за сключването на договора.  Заявява, че до настоящия момент работодателят  не е отправял предложение за прекратяването на този трудов договор, нито е връчвал на ищеца ответник по настоящото дело заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. Излага, че при проверка е установил, че и към настоящия момент дружеството сочи К.Ж. за свой служител, като е представило пред Държавно горско стопанство-Малко Търново трудов договор № **., който договор обаче не е подписан от К.Ж., а носи подписа на друго лице. С оглед на изложеното ответникът Ж., моли съда да отхвърли изцяло като неоснователни предявените обективно съединени искове за обявяването нищожността на трудов договор № **. и за заплащането на сумата в размер на 3240.00лева, представляваща получено трудово възнаграждение за периода от **. на отпаднало основание. Във връзка с предявения насрещен иск е направил доказателствени искания, като заявява че поддържа изцяло и направените с исковата молба такива.

 

Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

По делото е представен трудов договор №**. сключен между  ищеца и ответника по настоящото дело,съобразно който договор изрично е посочено, че длъжността „ловен надзирател“ ще се осъществява от К.С.Ж. в изпълнение изискванията на чл.З6 г, ал.4, т.6 от ЗЛОД. Представена е служебна бележка за получени доходи изх. №** г. Трудовият договор е вписан от ** в регистъра на трудовите договори на Националния осигурителен институт и е уведомена компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за сключването на трудовия договор.

По делото бе допусната исканата от ищеца съдебно-графологическа експертиза,със задача да установи,подписа след думата „работник” под текста на трудов договор №**. е ли положен от  ответника К.Ж..Видно от заключението на вещото лице и трите подписа  след думата „работник” под текста на трудов договор №**. са  положени от  ответника К.Ж..

 

       При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

    Съдът е сезиран с обективно съединени искове с правно основание чл.357, ал.1,от КТ- за установяване наличието на трудово правоотношение между страните по делото и иск по чл. 55 ал.1 от ЗЗД, с който се претендира ответникът да плати на ищеца сумата в размер на 3240.00 лева, представляваща получено трудово възнаграждение от ответника за периода от **., на отпаднало основание.

   Искът по чл.357, ал.1 КТ се явява главен по отношение на  иска по чл.55 ,ал.1 от ЗЗД , поради което от неговата основателност се обуславя и основателността на акцесорния иск по чл.55 ,ал.1 от ЗЗД . По отношение на иска с правно основание чл.357, ал.1 КТ съдът намира следното: Съгласно чл.357, ал.1 КТ трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж. Такъв спор е и настоящият спор. Действително писмената форма е условие за действителност на трудовия договор, който освен това следва да съдържа и определени реквизити съгласно чл.62, ал.1 и чл.66 КТ.Видно от допуснатата и приета от съда съдебно-графологична експертиза,подписа  положен под договора е на К.Ж..Бяха допуснати и гласни доказателства по делото а именно водените от страните свидетели.Съдът намира,че при наличие на вилидно сключен трудов договор между страните  показанията на свидетелите са несъотносими към настоящия спор. Съдът  намира за доказано наличието на трудово правоотношение между страните по делото, чрез събраните по делото писмени  доказателства.

 С оглед изложеното настоящият съдебен състав намира предявеният главен иск за обявяване недействителност  на трудово правоотношение по чл.357 от КТ за недоказан  и неоснователен, поради което същият подлежи на отхвърляне. С оглед изхода по главния иск, неоснователни се явяват и акцесорните претенции за заплащане на ищеца на платено трудово възнаграждание, в размер на 3240лв.  от страна на ответника за периода  от **

Тъй като няма направено искане за заплащане на разноски от страна на ответника на осн.чл.78, ал.3 от ГПК съдът не се произнася по този въпрос.

За пълнота следва да се посочи, че независимо от изхода по делото, съобразно нормата на чл.359 от КТ дължимата държавна такса по делото не следва да бъде възложена в тежест на ищеца.

     Предвид изложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от ** със седалище и адрес на управление:гр.Малко Търново ,ул.**,вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 102946025,представлявано от ** иск против К.С.Ж. *** за обявяване на недействителност на трудовото правоотношение възникнало по силата на трудов договор №**.по чл.357 от КТ,  по силата на което ответника  е  бил назначен на длъжността „ловен надзирател”  като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от ** със седалище и адрес на управление:гр.Малко Търново ,ул.**,вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 102946025,представлявано от **  иск против К.С.Ж. ***., за осъждане на ответника да заплати на ищеца изплатено трудово възнаграждение  в размер на 3240.00 лева, представляваща получено трудово възнаграждение от ответника за периода от **. като неоснователен.

 

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: