Р Е Ш Е Н И Е

 

              /17.10.2019 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На четиринадесети октомври                                      2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №89 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия А.Н.Р. с ЕГН **********,адрес:г***,неосъждан,

основноо образование,не женен, работи в дърводобива за извършено престъпление по чл.345, ал.2,вр.ал.1 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                    Обвиняемият Р.   , редовно призован се явява лично. Признава вината си.Моли съда за минимално наказание.          

          Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: *се наложило товарният *  с номер на *  да бъде преместен на друг обект в гората и там да бъде натоварен. Шофьорът липсвал и затова обвинаемият Р. се качил в кабината и подкарал колата. Маршрутът изисквал той да излезе от гората на главния път I - 9, да измине по него някакво разстояние и пак да навлезе в гората. Когато бил на асфалтовия път, точно тогава край него минал свидетелят * - служител в РПУ М. Търново, КАТ. Направило му впечатление, че водачът на ЗИЛ-а е много млад, а след него се движи и друг лек автомобил. Това било на км *. Спрял камиона за проверка и установил, че: 1/водачът обвиняемият Р. няма СУМПС; 2/ камионът не е застрахован; 3/ няма винетка; 4/ не е минал годишен технически преглед и 5/ неговата регистрация е прекратена служебно на * г. поради липса на застраховка ГО.

 

           При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Р.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2,вр.ал.1 НК  а именно- ,  че  на  * г. около 8,15 часа по главен път * в посока към гр. * е управлявал МПС т.а. * с номер на шасито *, което МПС не е било регистрирано по съответния ред съгласно чл.140, ал.1 и ал.2 ЗДП и чл.12, чл.14, чл.24 и чл.25 от Наредба 1 - 45 от 24 март 2000 г.

 

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.345, ал.2 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година,  или глоба от петстотин до хиляда лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия Р.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

                    ПРИЗНАВА обвиняемия А.Н.Р. с ЕГН: **********, адрес: ***, неосъждан, основно образование, не женен, работи в дърводобива за ВИНОВЕН в това,   че  на г.,  около 8,15 часа по главен път * в посока към гр. * е управлявал МПС т.а. * с номер на шасито *, което МПС не е било регистрирано по съответния ред съгласно чл.140, ал.1 и ал.2 ЗДП и чл.12, чл.14, чл.24 и чл.25 от Наредба 1 - 45 от 24 март 2000 г.-престъпление по чл.345, ал.2, вр.ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

 

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: