Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                    10.06.2013 година                 град Малко Търново

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На шести юни                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                                                  Председател: Мария Москова                 

Секретар: М.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХ дело № 89  по описа за 2013 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството по делото е образувано по повод жалбата на П.К.Н. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № 3/25.01.2013г.  на Началника на РУП-Малко Търново, с което за нарушение на  чл. 100 ал. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание - глоба в размер на 300 /триста/ лева на основание чл. 179 ал.3 т. 4 от ЗДвП. Жалбоподателят Н. излага доводи и подробни съображения както за допуснати съществени процесуални нарушения,  така и за неправилност и незаконосъобразност на постановлението, поради което моли постановлението да бъде отменено.

         Въззиваемата страна РУП-Малко Търново не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

         След като се запозна с депозираната жалба съдът установи, че същата е подадена от активно легитимирано лице и в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество същата е ОСНОВАТЕЛНА, като съображенията за това са следните:

От фактическа страна се установява, че на 17.01.2013г. св.Т.П.  Н. – мл. автоконтрольор  при РУП-Малко Търново и св.Т.А.Т. ***  извършвали съвместна полицейска проверка на път 907 на кръстовището за село В** за спазване на правилата на ЗДвП. Около 15.30 часа  св. Н. в присъствието на св.Т. спрял за проверка лек автомобил „** управляван от жалбоподателят П.К.Н. и собственост на П** Б** Е**,  и установил, че водачът Н. управлява л. а. „** без да е залепил валиден винетен стикер на предното панорамно стъкло.

За така установеното нарушение св. Н. в присъствието на св. Т.  съставил на жалбоподателят Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №3/17.01.2013 г. , в който обаче вписал, че Н. управлява процесния автомобил „без да притежава валиден стикер винетка за движение по пътищата на републиканската пътна мрежа” и приел, че Н. е  нарушил разпоредбата  на чл. 100 ал. 2 от ЗДвП, но имайки предвид нарушение по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП видно от показанията на св. Н.  и св. Т., дадени в хода на съдебното следствие.  Така съставения АУАН е бил предявен за подпис на жалбоподателят, който на място е направил възражения, като е вписал собственоръчно в акта, че има винетен стикер с оглед на представената на полицейските служители Квитанция № 2-4193845 за платен винетен стикер –копие. На базата на така съставения АУАН, наказващият орган – началника на РУП-Малко Търново , оправомощен със Заповед №Із - 1745/28.08.2012 г. на Министъра на МВР, издал атакуваното НП, приемайки, че за посоченото нарушение по чл. 100  ал. 2 от ЗДвП  следва да се приложи чл. 179 ал.3 т. 4 от ЗДвП, като наложил спрямо водача Н. административно наказание глоба в размер на 300.00 лева.

Възприетата от съда фактическа обстановка се извежда от събраните по делото в хода на съдебното следствие устни доказателства – показанията на разпитаните в хода на съдебното следствие  св.Н. и св. Т., като и от приобщените към делото по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства – АУАН № 3/17.01.2013г., НП № 3/25.01.2013г., Жалба с вх.№М-60/08.05.2013г., Квитанция № 2-4193845 за платен винетен стикер, Заповед № К-14095/14.12.2010г.  и Заповед № Із-1745/28.08.2012г.на Министъра на МВР.  

Настоящото производство е от административно наказателен характер и същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение (по смисъла на чл. 6 ЗАНН), дали това деяние е извършено от лицето посочено в АУАН и НП и дали е извършено от него виновно. По силата на чл.14, ал.2 НПК във вр. чл.84 ЗАНН в съдебното производство фактическите констатации в АУАН и НП нямат обвързваща доказателствена сила /вж. Постановление №10/73г. на Пленума на ВС/ и в тежест на административнонаказващият орган е да докаже обстоятелствата по установяване на извършеното нарушение. В този смисъл съдът е длъжен, разглеждайки делото по същество, да установи чрез допустимите от закона доказателства дали е извършено административното нарушение и обстоятелствата, при които е извършено.

Съгласно разпоредбата на чл. 100 ал. 2 от ЗДвП “водачът на МПС-то е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС-то при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност”. Нарушението по чл. 100 ал. 2 пр. 1 от ЗДвП предвижда наличието на заплатена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП, но не залепване от водача на валидния винетен стикер в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС –то при движение по републиканските пътища. Съгласно разпоредбата на чл.139 ал.5 от ЗДвП „Движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”.  В АУАН и НП е посочено нарушение по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП, което няма основание за административно наказване по чл. 179 ал. 3 т. 4 от ЗДвП съгласно който “водач, който управлява МПС по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП......., се наказва с глоба........”. Липсата на залепен винетен стикер в изпълнение на задължението по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП  не е равнозначно на незаплащането на съответната винетна такса – такова нарушение като обстоятелства и текст съответства на чл. 139, ал. 5, респ. чл. 179, ал. 3 от ЗДвП, а не на посоченото в АУАН и НП за извършено нарушение по чл. 100, ал. 2 от ЗДвП, поради което обжалваното НП следва да бъде изцяло отменено, като незаконосъобразно.

         На основание гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

                ОТМЕНЯ Наказателно постановление №3/25.01.2013 г. на Началника на РУП-Малко Търново, с което на П.К.Н. с ЕГН ********** ***, за нарушение на  чл. 100 ал. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание - глоба в размер на 300 /триста/ лева на основание чл. 179 ал.3 т. 4 от ЗДвП.

         Решението може да се обжалва пред АС - Бургас в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава дванадесета от АПК.

 

 

                                      Районен съдия :