О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 87

град Малко Търново, 28.10.2013 година

 

        

Малкотърновският районен съд, граждански състав, в закрито заседание на   двадесет и осми октомври през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                            

 Председател : Минчо Танев

 

като разгледа докладваното от съдията Танев  гр.дело № 87/2013г. по описа на Районен съд-Малко Търново, за да се  произнесе, взе предвид следното:

            

Производството е образувано по постъпила искова молба от П.Г.З. с ЕГН **********,*** ,  майка и законен представител на малолетния М*** А*** П. с ЕГН ********** ***, с която са предявени искове с правно основание :  чл.127а ал.2, ал.3 и ал. 4 и  чл.59 ал.2 от СК,  против : А.П.Л. с ЕГН ********** ***.

В законоустановения срок по ГПК, изтекъл на 30.08.2013г., ответникът А.Л. не е депозирал писмен отговор и не е взел становище по предявените искове.

С молба с вх.№ 1179/25.10.2013г. ответникът А.Л. е поискал прекратяване на делото поради липса на правен интерес, като излага, че с ищцата са постигнали споразумение и че е подписал нотариално заверено съгласие детето им М*** да пътува в чужбина и да му бъде издаден международен паспорт, за което ангажира писмени доказателства, алтернативно прави искане делото да бъде изпратено по подсъдност на ШРС или съдията-докладчик да си направи отвод.

В деловодството на съда с вх.№ 1189/28.10.2013г. е постъпила молба от ищцата П.Г., с която същата заявява, че оттегля исковата си молба поради постигнато споразумение с ответника и желае производството по делото да бъде прекратено на основание чл.232 от ГПК.

Съдът, като взе предвид така постъпилата молба с вх.№ 1189/28.10.2013г., подадена от ищцата П.З.,   намира, че същата следва да бъде уважена, а производството по делото следва да бъде прекратено. Видно от молбата ищцата по делото прави изявление за оттегляне на предявените искове по :  чл.127а ал.2, ал.3 и ал. 4 и  чл.59 ал.2 от СК. Така направеното искане е допустимо и своевременно – преди първото по делото съдебно заседание, поради което не се изисква съгласие на ответната страна за прекратяването на съдебното производство. Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК за прекратяване на производството по делото, поради оттегляне на предявените искове от ищцата.

 

               Мотивиран от горното и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА  на основание чл.232 от ГПК производството по гражданско дело № 87/2013г. по описа на съда за 04.11.2013г. от 10.00 часа, поради оттегляне на  предявените от П.Г.З. с ЕГН **********,*** ,  ***, майка и законен представител на малолетния М*** А*** П. с ЕГН ********** ***, против  А.П.Л. с ЕГН ********** ***, искове с правно основание :  чл.127а ал.2, ал.3 и ал. 4 и  чл.59 ал.2 от СК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред БОС.

Препис от определението да се връчи на страните.

                                     

Районен съдия :