Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                          23.07.2014г.                  гр.Малко Търново,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Малкотърновският районен съд,                                          наказателен състав

На девети юли                                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

НАХД  № 87 по описа за 2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на Д.П.С.  с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление № 1099/21.05.2014г. на Директора на РДГ-Бургас, с което за нарушение на чл.58 ал.1 от ЗЛОД й е наложено административно наказание „глоба” в размер на  200.00лв. на основание чл.83ж от ЗЛОД.

Жалбоподателката, редовно уведомена, се явява лично в с.з., поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено.

АНО, редовно уведомен, се представлява в с.з. от гл.ю.к.М., наддлежно упълномощен. Излага съображения, че атакуваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и моли да бъде изцяло потвърдено.

Съдът след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и като съобрази закона, прие за установено от фактическа страна следното:

На 28.11.2013г. около 16.30часа по пътя от град Малко Търново за 9-та застава,  на около 50м. след стопанските постройки,  полицейски наряд от РУП-Малко Търново спрял за рутинна проверка МПС „Лада Нива” с рег.№ ********, управлявано от лицето С.М.И. с ЕГН ********** и  пътници италианските граждани Д.Б. и Г.Д.. В хода на проверката  полицейските служители установили, че в представените им от водача и пътниците три броя разрешителни за индивидуален лов за 28.11.2013г.  с номера, както следва : № 0009234/326365 издадено на С.М.И. ; № /0156805/13352 издадено на Д.Б. и №0156804/13354 издадено на Г. Д., не съдържат всички необходими по закон реквизити. Процесните разрешителни за индивидуален лов били предадени на полицейските служители с протокол за доброволно предаване, след което ведно с материалите по полицейската преписка били предадени по компетентност на служителите на РДГ-Бургас.

На 02.12.2013г. св.И.Т. –горски инспектор при РДГ-Бургас, въз основа на така събраните материали и в присъствието на жалбоподателката  Д.С. съставил констативен протокол серия Ж00Н № 054104 в уверение на това, че в издадените от жалбоподателката Д.С. в качеството й ръководител по лова в СЛРД „Сокол-2001”-гр.Малко Търново разрешителни за индивидуален лов за 28.11.2013г.  с номера, както следва : серия В № 0009234/326365 издадено на С.М.И. ; серия Г № 0156805/13352 издадено на Д.Б. и серия Г №0156804/13354 издадено на Г. Д., не са вписани броя на разрешения за отстрел дивеч и имената на ловния водач.

Същия ден -02.12.2013г. св.С.Н. –горски инспектор при РДГ-Бургас в присъствието на колегата си св.Т. и на жалбоподателката, съставил на място  против последната АУАН с бланков № 029041/02.12.2013г., с който приел, че С. като не е попълнила в разрешителни за индивидуален лов серия В № 0009234 от 28.11.2013г., серия Г № 0156805 от 28.11.2013г.   и    серия Г № 0156804 от 28.11.2013г.  е нарушила разпоредбите на чл.58 ал.1 от ЗЛОД и връчил препис от същия срещу подпис на жалбоподателката, видно от инкорпорираната в самия акт разписка. Жалбоподателката подписала така съставеният й акт с възражение, че няма нанесени щети.  Въз основа на така съставения акт и след като се е запознал с материалите по преписката, административнонаказващият орган издал обжалваното постановление, в което деянието е описано и е квалифицирано по същия начин, както в акта, и наложил на жалбоподателя  административно наказание „глоба” в размер на 200.00лв. на основание чл.96 ал.1 вр.чл.83ж от ЗЛОД.

АУАН и НП са редовно връчени - лично на жалбоподателката,  видно от инкорпорираните в тях разписки.

Така изложената фактическа обстановка, приета за установена от съда, кореспондира с възприетата от АНО и изложена в акта, респ. в НП. Същата, съдът изведе въз основа на съвкупен анализ на доказателствения материал, събран в хода на настоящото производство. Както писмените, така и гласните доказателства са относими към релевантните по делото факти и се кредитираха изцяло за достоверни.

При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирано  лице и е процесуално допустима.Преценена по същество, тя е основателна, за което съдът привежда следващите правни съображения:

При служебна проверка за процесуалноправната законосъобразност на атакуваното наказателно постановление, включително и по отношение на АУАН, въз основа на който е издадено, съдът констатира наличие на съществени процесуални нарушения, представляващи предпоставки за отмяната му.

Видно е от словесното описание на състава на нарушението в акта за установяването му и в наказателното постановление, че административно-наказателното производство срещу жалбоподателката С.  всъщност е започнало за извършени от нея  с три  отделни деяние общо шест административни нарушения, като :  1./ в издаденото от нея разрешително за индивидуален лов серия В № 0009234 от 28.11.2013г.  не е попълнила разрешения за отстрелване брой  дивеч, представляващо нарушение  по чл.58 ал.1 предлож.7 от ЗЛОД  и не е попълнила имената на ловния водач, представляващо нарушение  по чл.58 ал.1 предлож.8 от ЗЛОД ; 2./  в издаденото от нея разрешително за индивидуален лов серия Г № 0156805 от 28.11.2013г. не е попълнила разрешения за отстрелване брой  дивеч, представляващо нарушение  по чл.58 ал.1 предлож.7 от ЗЛОД  и не е попълнила имената на ловния водач, представляващо нарушение  по чл.58 ал.1 предлож.8 от ЗЛОД  и 3./ в издаденото от нея разрешително за индивидуален лов серия Г № 0156804 от 28.11.2013г. не е попълнила разрешения за отстрелване брой  дивеч, представляващо нарушение  по чл.58 ал.1 предлож.7 от ЗЛОД  и не е попълнила имената на ловния водач, представляващо нарушение  по чл.58 ал.1 предлож.8 от ЗЛОД. С други думи  според наказващия орган са налице шест самостоятелни фактически основания за възникване на административнонаказателна отговорност на С.. В настоящия случай всъщност се твърди наличие на реална съвкупност от по нарушения за всеки един от трите процесни разрешителни за индивидуален лов. Тогава обаче съгласно чл.18 от ЗАНН се налагат наказания за всяко едно от тях, които се изтърпяват поотделно.

Независимо от словесното описание на трите деяния и извършените с тях шест административни нарушения,   на жалбоподателката е наложено едно административно наказание, което съставлява съществено процесуално нарушение. Допуснатото от АНО процесуално нарушение е до такава степен съществено, че прави напълно неясна волята на наказващия орган за кое точно административно нарушение е ангажирана отговорността на жалбоподателката и й е наложено административно наказание.

Допуснатото процесуално нарушение е съществено и не може да бъде санирано в хода на съдебното производство с изменение на наказателното постановление, тъй като това би довело до недопустима подмяна на волята на наказващия орган чрез избор от страна на съда за кое от шестте словесно описани административни нарушения да наложи административното наказание.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63,ал.1 ЗАНН, съдът:

 

      Р  Е  Ш  И :

        

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 1099/21.05.2014г. на Директора на РДГ-Бургас, с което  на Д.П.С.  с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.58 ал.1 от ЗЛОД,  й е наложено административно наказание „глоба” в размер на  200.00лв. на основание чл.83ж от ЗЛОД.

.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.

 

 

                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ: