Р Е Ш Е Н И Е

 

         / 22.10.2012г.  гр. Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Малкотърновският районен съд                                    наказателен    състав

На осемнадесети октомври                         две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М**   МОСКОВА

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ………………М.Д.

Прокурор.....................Луков

Като разгледа докладваното от съдията  ……….Москова……….…………

ЧН дело номер...........86.............по описа за...............2012................година

 

        

         Производството по настоящото дело е по реда на чл. 24А от ЗБППМН. Същото е образувано по предложение на МКБППНН гр. Малко Търново, обективирано в решение №1/02.10.2012г. по възпитателно дело № 12 от 2012год., с което се предлага на РС-Малко Търново да постанови решение за настаняване на непълнолетния Т.Д.Т. с ЕГН ********** в социално -педагогически интернат.

Районна прокуратура гр. Малко Търново, редовно призована ,изпраща представител – районния прокурор Б.Луков, който заявява в съдебно заседание, че ако с настаняването в социално-педагогически интернат непълнолетния се откъсне от вредната среда и усвои занаят, евентуално е склонен да подкрепи  направеното предложение на МКБППМН гр. Малко Търново за настаняване на непълнолетния Т.Д.Т. във социално -педагогически интернат.

За МКБППМН при община Малко Търново, редовно призована, се явява секретарят на комисията - М.М., поддържа направеното предложение.

Непълнолетният редовно призован, се явява лично,   заедно с особения си процесуален представител – адв. С. и заедно с родителите си Д.Т.Д. и Й.И.Г..

Непълнолетният Т.Т. заявява, че съжалява за постъпките си и обещава да не извършва повече противообществени прояви.

Адв.С. предоставя решението на съда с оглед липсата на родителски грижи и контрол.

Бащата Д.Д. заявява, че ако непълнолетният даде обещание пред съда да не извършва повече кражби, той ще го контролира за в бъдеще.

Майката изразява становище, че настаняването на непълнолетния в социално -педагогически интернат не би му се отразило добре, поради което моли контрола върху непълнолетния да се предостави на бащата.

         След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Местната комисия за борба  срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  при община Малко Търново е подала предложение по смисъла на чл. 21, ал.1 т.2 от ЗБППМН, обективирано във взето нейно решение по възпитателно дело № 12/2012год., с което предложение същата моли РС-Малко Търново да наложи възпитателна мярка по чл. 13, ал.1, т.13 ат ЗБППМН, като настани непълнолетният Т.Д.Т. с ЕГН ********** в социално -педагогически интернат. Същото предложение МКБППМН е направила във връзка с постъпилото постановление за отказ да се образува досъдебно производство по отношение на непълнолетния Т.Т. по преписка № 640/2012год. по описа на РП-Малко Търново, съдържащи доказателства за извършена на 26.07.2012г.  от църквата на село Бръшлян, община Малко Търново кражба на чужди движими вещи – 18.00 лева от непълнолетният Т.. По отношение на същият непълнолетен, видно от приложените по делото доказателства , за периода 2010-2012г.  има регистрирани 16 /шестнадесет/ противообществени прояви на територията на общината. Непълнолетния Т. е регистриран и се води на отчет в ДПС в РУП-Малко Търново като извършител на противообществени прояви /кражби/.

С постановление № 47/18.01.2010г. РП-Малко Търново е отказала да образува наказателно производство за кражба на пари на стойност 60.00 лв. от частен дом в град Малко Търново, извършена от непълнолетния Т. и Кольо Митков Манолов, във връзка с което е било образувано възпитателно дело и с решение № 3/11.02.2010г. на МКБППМН на непълнолетния Т. му е била наложена възпитателна мярка „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” по чл.13 ал.1 т.5 от ЗБППМН  .

С постановления   № 186/16.02.2010г. РП-Малко Търново е отказала да образува наказателно производство за кражба на пари на стойност 40.00 лева от частен дом в град Малко Търново, извършена от непълнолетния Т. и Кольо Митков Манолов; с постановление № 207/26.02.2010г. е отказала да образува наказателно производство за кражба на пари на стойност 24.00 лева, извършена от непълнолетния Т. и Кольо Митков Манолов; с постановление № 208/02.03.2010г. е отказала да образува наказателно производство - за кражба на повод за куче на стойност 30.00 лева, извършена от непълнолетния Т.;  във връзка с които е било образувано възпитателно дело, по което МКБППМН с решение № 4/ 11.03.2010г. е наложила възпитателни мерки „предупреждение” по чл.13 ал.1 т.1 от ЗБППМН  и „задължаване да се извини на пострадалия” по чл.13 ал.1 т.2 от ЗБППМН  .

С постановление № 395/12.05.2010г. РП-Малко Търново е отказала да образува наказателно производство за кражба на пари на стойност 150.00 лева, и с постановление № 431/28.05.2010. е отказала да образува наказателно производство за кражба на желязна решетка от ОДЗ”Юрий Гагарин”, извършени от непълнолетния Т., във връзка с които е било образувано възпитателно дело, по което МКБППМН с решение № 5/ 10.06.2010г.  е била наложена на непълнолетния възпитателна мярка „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” по чл.13 ал.1 т.5  от ЗБППМН  , а на бащата Д. – „предупреждение” по чл.15 ал.1 т.1 от ЗБППМН. 

С постановление № 886/08.12.2010г. РП-Малко Търново е отказала да образува наказателно производство за кражба на движими вещи от частен дом – инструменти, клещи, отвертки, трион, тенджери, тави и одеяла на приблизителна стойност 100.00 лева, във връзка с което е било образувано възпитателно дело, по което МКБППМН с решение № 1/ 23.02.2011г. е наложила възпитателна мярка „предупреждение” по чл.13 ал.1 т.1 от ЗБППМН  .

С постановление № 510/23.08.2011г. РП-Малко Търново е отказала да образува наказателно производство за двукратно влизане с взлом в ОДЗ”Юрий Гагарин” и кражба на сладкиши и с постановление № 722/2011г. РП-Малко Търново е отказала да образува наказателно производство за кражби на орехи от осем частни домове в град Малко Търново , извършени от непълнолетния Т., във връзка с които е било образувано възпитателно дело, по което МКБППМН наложила на непълнолетния възпитателни  мерки „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” чл.13 ал.1 т.5  от ЗБППМН  и „полагане на труд в полза на обществото” по чл.13 ал.1 т.10 от ЗБППМН  в размер на 41 маса в рамките на 3 месеца.

С постановление № 640/ 22.08.2012г. РП-Малко Търново е отказала да образува наказателно производство за извършена от непълнолетният Т. на 26.07.2012г.  от църквата на село Бръшлян, община Малко Търново кражба на чужди движими вещи – 18.00 лева, във връзка с което е било образувано възпитателно дело № 12/2012г., по което с   решение № 1/02.10.2012г. е направено предложение непълнолетния Т. да бъде санкциониран с възпитателна мярка настаняване във СПИ.

От доклада на МКБППМН, от социалния доклад на Дирекция „социално подпомагане” и от събраните в хода на делото доказателства се установява, че майката  Г. е напуснала семейството, не полага грижи и не се интересува от сина си. Бащата Д.  понастоящем съжителства с друга жена, която злоупотребява с алкохол и от която има и друго дете, освен непълнолетния си син и сестра му, родени от съжителството с майката Г.,  старае да осигури минималните битови условия за семейството си като повременно работи в дърводобива.

От доклада на МКБППМН обаче се установява, че непълнолетния Т. редовно и със старание е изпълнявал наложените му до момента възпитателни мерки, като видно от материалите по делото противообществените прояви на непълнолетния Т. драстично са намалели през 2012г. в сравнение с извършените от него през 2010г. Като взе предвид, че не са изчерпани възможностите за постигане на конкретни резултати в корекционно-възпитателната работа с непълнолетния Т., съдът намира, че спрямо него следва да се наложи друг вид мярка, а именно – възпитателната мярка по чл.13, ал.1, т.4 от ЗБППМН - поставяне под възпитателен надзор на родител, със задължение за полагане на засилени грижи, в случая – на бащата Д.,  който следва да провежда интензивна индивидуална възпитателна работа със сина си Т.Т., контрол и въздействие, с оглед неговото успешно поправяне и превъзпитаване. Съдът не е на мнение,че настаняването на Т. в СПИ ще доведе до отпадане на причините за противообществените му прояви, а напротив именно обкръжението от криминално проявени лица в такъв тип дом би довело до обратен ефект при непълнолетния и той би попаднал под влиянието на лица, които да го подтикнат да извършва престъпления.Механичната замяна на жизнената среда с по-ограничена и на режима с по-рестриктивен няма да постигне нужната промяна в поведението на Т., а единствено би довела до отрицателно въздействие върху неговата психика поради присъствието там на други криминално проявени лица.

           Предвид изложеното, съдът счита, че преценката на МКБППМН гр. Малко Търново с предложената мярка за възпитателно въздействие е неправилна , предложението следва да се остави без уважение и да се наложи друга мярка за възпитателно въздействие - по чл.13, ал.1, т.4 от същия закон – поставяне под възпитателен надзор на родителя Д. за срок от една година.     

     По изложените съображения и на основание чл.24а, ал.4, т.2 от ЗБППМН, съдът

 

                                                         Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  предложението  на  МКБППМН гр. Малко Търново, за налагане на непълнолетния Т.Д.Т. с ЕГН ********** *** възпитателна мярка по чл. 13 ал.1 т.11 от ЗБППМН – „настаняване в социално -педагогически интернат”.   

           НАЛАГА  на непълнолетния Т.Д.Т.  с  ЕГН ********** ***,  ВЪЗПИТАТЕЛНА МЯРКА  по чл.13 ал.1 т.4 от ЗБППМН – ПОСТАВЯНЕ  ПОД  ВЪЗПИТАТЕЛЕН  НАДЗОР  НА БАЩАТА, а именно : Д.Т.Д. с ЕГН **********,***, със задължение за полагане на засилени грижи за срок от една година.

          Решението е окончателно.

           Препис от решението да се връчи на председателя на МКБППМН гр. Малко Търново – за привеждане в изпълнение на определената възпитателна мярка.

 

                                                            

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: