Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

……

 

гр. Малко Търново, 02.10.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд, втори наказателен състав, в публично заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурора ………………, като разгледа докладваното от съдията Дойков НАХД № 86 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

            С Наказателно постановление № **. на **  – За Началник Митница Бургас на ** Ф./ , роден на ***г. в Република Р**, с адрес : Република Р**, **. 16 bl. 29 , sc. B, et. 4, ap. 10 със съдебен адрес *** – адв. Е.Д.Н. на основание чл. 231 от Закона за митниците във вр. чл. 53 от ЗАНН  са наложени административни наказания- на основание чл. 233, ал. 6 от Закона за митнците са отнети в полза на държавата като предмет на нарушението водни помпи за автомобили – 180броя и накладки/дискови спирачки/ за автомобили – 210броя на обща стойност 6990лева; на основание чл. 233, ал. 1 от ЗМ на ** Ф./ , роден на ***г. в Република Р**, с адрес : Република Р**, **. 16 bl. 29 , sc. B, et. 4 , ap. 10 му е наложена глоба в размер на 8388лева , представляваща 120% от стойността на посочените стоки  , за това, че на 19.02.2017г. около 08:10часа на трасе „Изход“ на  МП „Малко Търново”  виновно е нарушил разпоредбите на чл. 233, ал. 1  от Закона за митниците.

Наказаният на ** Ф./ , роден на ***г. в Република Р**, с адрес : Република Р**, **. 16 bl. 29 , sc. B, et. 4 , ap. 10, със съдебен адрес *** – адв. Е.Д.Н., е  останал недоволен от наложеното му наказание. В жалбата сe излагат аргументи за допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които са довели до незаконосъобразност и необоснованост на процесното наказателно постановление. Счита, че неназначаването на преводач на румънския гражданин е засегнало правото му на защита. Самото явяване на лице , което да превежда не изключвало задължението на административно- наказващия орган да назначи такъв.  

В съдебно заседание наказаният не се явява, не се явява и упълномощената адв. Е. ***.

Ответникът по жалбата – Митница Бургас, редовно призован, се представялва от юрисконсулт **. Страната заема становище, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

            Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

            На 19.02.2017г. свидетелите Д.И.Ж. и С.Г.М. ***, с месторабота Митнически пункт „Малко Търново“, изпълнявали служебните си задължения. В началото на работната им смяна, около 08:10часа, жалбоподателят ** Ф. влязъл на територията на МП Малко Търново, на трасе „Изход“,  управлявайки лек автомобил „**” с рег. № **. Водачът пътувал заедно с лице турски гражданин- **. Свидетелите запитали двамата пътуващи дали пренасят стоки с търговски характер, валута или валутни ценности , както и акцизни стоки, които да декларират. Жалбоподателят Ф. и спътника му отговорили отрицателно. Въпросът бил зададен от свидетелят М., който запитал двамата на румънски език. Свидетелката Ж. забелязала, че подът между предните и задната седалка е доста надут, като споделила видяното с колегата си С.М.. С опипване М. установил , че под мокета на пода има поставени предмети. Митническият служител запитал Ф. какво има там, който отговорил, че това са авточасти.  По тази причина автомобилът бил отделен за щателна митническа проверка в хале на митническия пункт. Към Ж. и М. се присъединили и служителите Д.Н.М. и Г.С.Д.. В халето на пункта, след като били разглобени различни елементи от автомобила, били установени части за леки автомобили - водни помпи за автомобили – 180броя и накладки/дискови спирачки/ за автомобили – 210броя. Предметите били скрити на различни места – в пода на автомобила под мокета, на пода под задната седалка, в задната облегалка под хастара й, в багажното отделение – в калниците, в двете задни врати – в технологичните им кухини и в пода на автомобила пред предните места, под седалките на шофьора и пътника. Румънският гражданин съдействал по време на проверката , като посочвал на проверяващите къде са авточастите и помагал при изваждането им. В хода на дейността си служителите на Митническия пункт съставили Протокол за извършена митническа проверка № КЦ – М № 446 – код на МУ BG 001003/19.02.2017г., Разписка № 0090108/19.02.2017г., АУАН № **. , протокол за личен преглед МУ BG 001003/№ 2/ 19.02.2017г. на Ф., протокол за личен преглед МУ BG 001003/№ 3/ 19.02.2017г. на **.   На жалбоподателя била дадена възможност да даде обяснения, като ** Ф. обяснил пред проверяващите, че частите закупил изгодно в Р** и искал да продаде в Т**, но нямал фактура за тях. Пътувалият с него турски гражданин щял да му осигури пазар , където да продаде накладките и водните помпи.

Въз основа становище от Заповед № ЗМ – 1000-174/06.03.2017г., на Началника на Митница Бургас със Становище № 32-69898/14.03.2017г. е определена стойноста на задържаните стоки – 6990.00лева.  

В законоустановения срок **  – За Началник Митница Бургас е издала против ** Ф./ , роден на ***г. в Република Р**, с адрес : Република Р**, **. 16 bl. 29 , sc. B, et. 4 , ap. 10 със съдебен адрес *** – адв. Е.Д.Н. обжалваното Наказателно постановление № **.

Горната фактическа обстановка се установи от съвкупната преценка на показанията на разпитаните свидетели и приетите по делото писмени доказателства.

Съставеното наказателно постановление е било изпратено за връчване на съдебния адрес  жалбоподателя на 09.08.2017г. На 22.08.2017г. е било връчено на получател- упълномощената адв. Е. ***. На 30.08.2017г. в Митница Бургас е постъпила жалба срещу наказателното постановление. Същата е подадена в срок.   

Въз основа на така установените факти по делото съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е подадена по предвидения в закона ред пред компетентен съд в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице, което има право да обжалва наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна .

При извършената служебна проверка съдът не констатира съществени процесуални нарушения, допуснати в хода на административнонаказателното производство, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и които да водят до отмяна на процесното наказателно постановление. И акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентните органи.  АУАН е съставен съласно разпоредбите на чл. 40 – 43 от ЗАНН и в него е описано по изискуемия от закона начин извършеното нарушение. Достатъчно пълно е посочено времето и мястото на извършване на нарушението. Изложени са обстоятелствата във връзка с твърдяното нарушение,  като актосъставителят е посочил,  че с деянието си  жалбоподателят е осъществил състава на чл. 233, ал. 1   от  Закона за митниците. Основният състав на административното  нарушение “митническа контрабанда” е уреден в алинея първа на чл. 233 ЗМ. Изпълнителното деяние на митническата контрабанда може да се изрази в две форми – „пренесе” или “превози”. От обективна страна е необходимо пренасянето или превозването на стоките да се извършва през държавната граница, без знанието и разрешението на митническите органи и да не представлява престъпление. Съставът на чл.233, ал. 1 от Закона за митниците е основен състав, в който обстоятелствено е описано от обективна страна деянието, с което се реализира административното нарушение.  На жалбоподателя е била осигурена възможност да изложи възраженията си при подписване на акта и в тридневен срок от неговото съставяне, като такива не са постъпили , а видно от показанията на свидетелите Ф. не е направил такива при извършване на проверката и предявяване на акта. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган /упълномощен съгласно Заповед № ЗАМ - 556/ 32 – 127893/11.05.2017г.  и Заповед № О- 1981/31.07.2017г. на Директор на Агенция „Митници“  – вложени като доказателство по делото/ преди изтичането на давностните срокове по чл. 34 от ЗАНН и съдържа предвидените в разпоредбата на чл.57 от ЗАНН реквизити. АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че на 19.02.2017г. около 08.10часа жалбоподателят е направил опит да  превози с личния си лек автомобил  през държавната граница на Република България, при  МП „Малко Търново” стоки - водни помпи за автомобили – 180броя и накладки/дискови спирачки/ за автомобили – 210броя  , без знанието и разрешението на митническите органи , с което виновно е осъществил състава на чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците.

От събраните в делото доказателства могат да се направят следните изводи. Съдът приема и кредитира показанията на разпитаните служители на МП „Малко Търново”. Дадените от тях показания съдът счита за непротиворечиви, взаимно допълващи се, като не се установява заинтересованост на четиримата разпитани. С.М. и Д.Ж. са изпълнявали служебните си задължения на посочената дата и място. И двамата са категорични в показанията си относно това, че  жалбоподателят ** Ф. е пристигнал на пункта на път от Република България за Република Т**, т.е. на трасе „Изход“. На разбираем за Ф. език – румънски , свидетелят М. е запитал наказания дали превозва стоки , които следва да бъдат декларирани. Както се установи , въпросът е бил разбран и от пътника в автомобила.  След като е получил отрицателен отговор,  свидетелите  са извършили проверката на автомобила. Установените подутини в пода купето са предизвикали шателната проверка, при която са намерени и описаните в акта и постановлението стоки.  Съдът кредитира , а и не е оспорено от страните, че С.М. владее основни фрази и думи на румънски език и умее да проведе разговор в достатъчна степен , за да изясни на пътувалия Ф. задълженията му пред митническите органи. От друга страна , организацията на работа на МП Малко Търново е осигурена и с информационни табели, на които на няколко езика написано какво и в какви размери подлежи на деклариране пред митническите органи. При проверката са присъствали както жалбоподателят, така и четиримата митнически служители, които са извършили физическите действия по намиране , описване и задържане на стоките.  На следващо място е доказан и факта, че съставените в хода на проверката документи са били преведени на жалбоподателя ** Ф. и същият е бил напълно наясно с извършваната спрямо него процедура. На място е бил **, бългаски гражданин, който е превел на турски АУАН № **. на ** – спътника на наказания, а последният от своя страна е превел на румънски съставения акт.  Освен това , свидетелите по делото са изложили, че останалите актове съставени в хода на проверката спрямо Ф. също са му били преведени по посочения начин.  Твърденията в жалбата на Ф. , че съставения АУАН не му е бил преведен и по – скоро, че не му е осигурен преводач, могат да се считат за защитна версия, която не се подкрепя от другите приобщени доказателства. По така изложените мотиви, съдът приема, че е спазена процедурата по съставяне и предявяване на АУАН и не са били нарушени правата на жалбоподателя.

Въз основа на всичко изложено следва да се приеме , че правилно АНО е преценил извършеното нарушение и го е квалифицирал по чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците. Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за митниците всяка стока, предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим. Разпоредбите на закона са в пряка връзка с дефиницията „стоки с нетърговски характер“ по чл. 1, т. 21 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/ 2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/ 2013г. на Европейския парламент и на Съвета  за определяне на продробни правила за някой разпоредби на МКС във вр.  чл. 158. във вр. чл. 6, пар. 2  от Регламент /ЕС/ № 952/ 2013г. , чл. 135 и чл. 143 от  Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/ 2446 от 28.07.2015г./ относно реда за деклариране.

По силата на чл.233, ал. 1 от Закона за митниците, за митническа контрабанда  по основания състав, на виновните лица се налага „Глоба” в размер от 100 % до 200 %  от стойността на стоките, а съгласно ал. 6 -  недекларираните стоки – предмет на митническата контрабанда се отнемат в полза на Държавата независимо чия собственост са. В случая правилно административнонаказващият орган е приложил разпоредбата и е постановил отнемане на водни помпи за автомобили – 180броя и накладки/дискови спирачки/ за автомобили – 210броя  .

Административното наказание „глоба” в размер на 8388.00лева е определено правилно и законосъобразно, като АНО е наложил на жалбоподателя наказание в минимален размер- 120% от стойността на стоката).

При определяне размера на наказанието наказващият орган е наложил същото в границите, посочени в разпоредбата на чл. 233, ал. 1 ЗМ, като се е съобразил с тежестта на нарушението и критериите, посочени в разпоредбата на чл. 27 ЗАНН, поради което съдът намира за справедлива така наложената глоба в размер на 8388.00лева. 

Съдът намира, че наложеното, с обжалваното НП наказание е съобразено  с личността на нарушителя и е съответно на предвидените в чл.12 от ЗАНН цели на административното наказание – да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Водим от изложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № **. на **  – За Началник Митница Бургас, с което на ** Ф./ , роден на ***г. в Република Р**, с адрес : Република Р**, **. 16 bl. 29 , sc. B, et. 4, ap. 10 със съдебен адрес *** – адв. Е.Д.Н. на основание чл. 231 от Закона за митниците във вр. чл. 53 от ЗАНН  са наложени административни наказания:

1.      На основание чл. 233, ал. 6 от Закона за митниците са отнети в полза на държавата , като предмет на нарушението : 

-         водни помпи за автомобили – 180броя/сто и осемдесет/;

-          накладки/дискови спирачки/ за автомобили – 210броя/двеста и десет/

с обща стойност 6990.00лева/шест хиляди деветстотин и деветдесет/лева.

2.      На основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците на ** Ф./ , роден на ***г. в Република Р**, притежаващ документ за самоличност № ** издаден на **.  с адрес : Република Р**, **. 16 bl. 29 , sc. B, et. 4, ap. 10 глоба в размер на 8388.00 лева /осем хиляди триста осемдесет и осем лева /, представляваща 120% от стойността на стоката по т. 1 като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас  в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: