О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

град Малко Търново, 23.09.2013 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

        

Малкотърновският районен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и трети септември  през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                             Председател : Мария Москова

 

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело 86/2013г. по описа на Районен съд-Малко Търново, за да се  произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по повод на искова молба , предявена от Ж.Т.К. ЕГН********** с постоянен адрес:***, против Н.К.Г. ЕГН: **********,с постоянен адрес: гр.** с правно основание на предявените искове чл.26 ал.2 вр. чл.177 вр. чл.152 от ЗЗД за прогласяване на нищожност на сделката поради привидност  и с правно основание чл.26 ал.1 вр. чл.209 от ЗЗД за прогласяване на нищожност на сделката поради противоречие със закона.

Съдът, след като се е запознал с депозираната искова молба, с разпореждане № 197/26.07.2013г. е разпоредил препис от същата ведно с представените писмени доказателства към нея да се връчат на ответника Г..

Ответникът Г. в законоустановения срок по ГПК,  е депозирал писмен отговор, с  който е направил искане да бъде оставена без движение искова молба на  Ж.Т.К. ЕГН********** с постоянен адрес:***, до отстраняването на нередовността на ИМ , изразяващо се в невнасяне на пълния размер на дължимата държавна такса , дължима за предявените с исковата молба кумулативно съединени два иска.

Като е намерил направеното от ответника възражение за основателно, съдът, с  разпореждане № 62/28.08.2013г., на основание чл.129 ал.4 вр. чл.72 ал.1 вр. чл.69 т.2 и т.4 от ГПК, е оставил без движение исковата молба, като е указал на ищцата Ж.К., че в едноседмичен срок от съобщаването следва да отстрани нередовността на исковата молба като довнесе по сметка на съда държавна такса в размер на 189.76 лева, както и че ако ищцата не отстрани в указания срок нередовността, исковата молба заедно с приложенията към нея ще й бъде върната на основание чл.129 ал.3 от ГПК, като съобщението е било връчено лично на ищцата на 10.09.2013г.

Съдът,  като констатира, че ищцата не е отстранила в указания срок нередовността на исковата молба - ищцата не е довнесла по сметката на съда дължимата държавна такса в размер на 189.76 лева в  срока за отстраняването на нередовностите на ИМ, изтекъл на 18.09.2013г., намери, че исковата молба ведно с приложените към нея доказателства следва да бъдат върнати на ищцата, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ВРЪЩА исковата молба ведно с приложенията на ищцата Ж.Т.К. ЕГН ********** с постоянен адрес:***, и  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№86/2013г. по описа на РС-Малко Търново.

Против връщането на ИМ ищцата може да подаде частна жалба пред БОС, от която препис за връчване не се представя на ответника.

 

 

                                      Районен съдия :