Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 16.10.2017 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На единадесети октомври                                                        2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №85 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Х.Н.С., ЕГН **********, с адрес: ***, против наказателно постановление №**. на Зам. Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  233, ал. 1от ЗМ е наложена глоба в размер на 12045,18 лева /дванадесет хиляди четриридесет и пет лева и осменадесет стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката и на основание на основание чл. 233, ал. 6 от ЗМ, са отнети в полза на държавата  предмет на нарушение: Мъжки пръстени - 7 /седем / броя с тегло 30,90 грама Дамски пръстени -11/ единадесет / броя с тегло 42,30 грама Синджирчета - 6 / шест / броя с тегло 11,20 грама Гривни - 3 / три / броя с тегло 30,68 грама Синджири - 7 / седем / броя с тегло 118,80 грама Обеци - 1 /един / комплект от две обеци с тегло 2,30 грама с общо нетно тегло 236,18 грама /двеста тридесет и шест грама и осемнадесет сантиграма/, с обща митническа стойност 12045,18 лева /дванадесет хиляди четиридесет и пет лева и осемнадесет стотинки/.

 

Жалбоподателят редовно призован   не се явява лично.В жалбата са наведени доводи за отмяна на НП.

          Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

          Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   №**., съставен от Ц.Д.П. - на длъжност държавен митнически инспектор в МП-Малко Търново за това,че **. на МП „Малко Търново“ на трасе „вход“ пристигнал, пътуващ от Република Турция за Република България, **, управляван от лицето **. След приключване на паспортния контрол, актосъставителят попитал шофьора и пътуващите в автобуса пътници на разбираем за тях език, дали пренасят стоки, валута или валутни ценности, подлежащи на деклариране пред митническите органи. След като получил отрицателни отговори, съвместно с митническите служители ** пристъпили към извършване на митническа проверка на превозното средство и багажа на пътниците. Митническия служител ** селектирал за проверка пътничката Х.Н.С.. При последвалия личен преглед по тялото на същата, са открити недекларирани изделия от жълт метал наподобяващи злато, както следва :

 Мъжки пръстени - 7 /седем / броя с тегло около 31 грама

 Дамски пръстени -11/ единадесет / броя с тегло около 42 грама

 Синджирчета - 6 / шест / броя с тегло около 11 грама

 Гривни - 3 / три / броя с тегло около 30 грама

 Синджири - 7 / седем / броя с тегло около 119 грама

 Обеци - 1 /един / комплект от две обеци с тегло около 2 грама

При изтеглянето със служебна везна BIMCO модел В10Т, сер. № 712017 се установило, че количеството на горепосочените изделия е с общо тегло 235 /двеста тридесет и пет / грама без опаковките.

Извършена е оценъчна експертиза от ** с Bx.N .**., от която става ясно, че изделията са от благороден метал - злато, проба 584 - 14 карата, и са бижута в готов вид за търговска цел, и точно количество както следва:

 Мъжки пръстени - 7 /седем / броя с тегло 30,90 грама

 Дамски пръстени -11/ единадесет / броя с тегло 42,30 грама

 Синджирчета - 6 / шест / броя с тегло 11,20 грама

  Гривни - 3 / три / броя с тегло 30,68 грама

 Синджири - 7 / седем / броя с тегло 118,80 грама

 Обеци - 1 /един / комплект от две обеци с тегло 2,30 грама

Общо нетно тегло 236,18 грама /двеста тридесет и шест грама и осемнадесетсантиграма/.


За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № М 495/ 23.02.2017 г.

Откритата стока, предмет на нарушението, е иззета с разписка за задържане № 0090174 от 23.02.2017 г.

Митническата стойност на недекларираната стока е общо в размер на 12045,18 лева /дванадесет хиляди четиридесет и пет лева и осемнадесет стотинки/, определена на основание чл. 74, пар. 2, б.“б“ от Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета, от Комисия, назначена със Заповед № ЗМ-1000-174/ 06.03.2017г. на Началника на Митница Бургас.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.233,ал.1 от ЗМ. Актът  е подписан от нарушителя.

Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

          При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО нарушения на материалния закон.АНО е квалифицирал нарушението по чл.233,ал.1, от ЗМ а е следвало нарушението да бъде квалифицирано съгласно разпоредбите на ВЗ- чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ вр.чл.4,т.3 и чл.5,ал.2 от Наредба №Н-1/0102.2012г.  Съгласно действащото законодателство - чл.4, т.З от Наредба № Н-1 - местни и чуждестранни физически лица могат да пренасят епизодично за лично и семейно ползване благородни метали и скъпоценни камъни в необработен, полуобработен и обработен вид, както и изделия със и от благородни метали и скъпоценни камъни свободно, без писмено деклариране - в случая бижута и аксесоари от сплави на среброто общо до 300 грама. Пренасянето над тези размери, съгласно чл.5 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9 от същата наредба. По отношение облагането им и мерките на търговската политика те се третират като стоки, като за тях се прилагат разпоредбите на Регламент /ЕИО/ №2913/92 на Съвета и Регламент /ЕИО/ №2454/93 на Комисията. Съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № Н-1, декларирането на този вид стоки, когато са с нетърговски характер се счита за извършено с декларацията по чл.9, ал.1, а съгласно ал.2 на чл.5, когато стоките са с търговски характер, освен декларацията по чл.9, ал.1, се извършва и писмено деклариране чрез Единен административен документ /ЕАД/.

        В конкретния случай размера на благородните метали не надвишава ограничението от 300грама.Ако АНО е приложил правилно материалния закон би стигнал до други правни изводи.

       Предвид горното съдът намира,че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно ,издадено в противоречие с материалния закон.

 

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

        ОТМЕНЯ наказателно постановление №**.  на  Зам.Началник на Митница Бургас, с което на Х.Н.С., ЕГН **********, с адрес: ***, за нарушение на на  233, ал. 1от ЗМ е наложена глоба в размер на 12045,18 лева /дванадесет хиляди четриридесет и пет лева и осменадесет стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката и на основание на основание чл. 233, ал. 6 от ЗМ, са отнети в полза на държавата  предмет на нарушение: Мъжки пръстени - 7 /седем / броя с тегло 30,90 грама Дамски пръстени -11/ единадесет / броя с тегло 42,30 грама Синджирчета - 6 / шест / броя с тегло 11,20 грама Гривни - 3 / три / броя с тегло 30,68 грама Синджири - 7 / седем / броя с тегло 118,80 грама Обеци - 1 /един / комплект от две обеци с тегло 2,30 грама с общо нетно тегло 236,18 грама /двеста тридесет и шест грама и осемнадесет сантиграма/, с обща митническа стойност 12045,18 лева /дванадесет хиляди четиридесет и пет лева и осемнадесет стотинки/.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: