Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  14.10.2019г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                           наказателен състав

На     девети октомври                                                   2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                  2.

Секретар М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №85 по описа на 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е образувано по жалба на П.И.И., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***,  против наказателно постановление *. на  Началник РУ към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.140 ал. 1 от ЗДвП на основание  чл.175 ал.З пр.1 от ЗДвП – е наложено наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.

         Жалбоподателят редовно призован  се явява.Моли НП да бъде отменено.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

         В жалбата са наведени доводи за отмяна на НП.

        Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   *г.  съставен от  А.Д.П. на длъжност полицейски инспектор  към ОДМВР Бургас , РУ Малко Търново за това, че   на *г. около 14:30 часа в гр.*
като водач на лек автомобил - *собственост на "*,до бензиностанция "*" в посока ПП 1-9,след като не е регистрирано по надлежния ред /с прекратена регистрацияпочл.143ал.15отЗДвП/.
         За което е съставен АУАН .    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

         В случая отговорността на жалбоподателя  е ангажирана за това, че   като водач на лек автомобил - *собственост на "*,до бензиностанция "*" в посока ПП 1-9,след като не е регистрирано по надлежния ред /с прекратена регистрацияпочл.143ал.15отЗДвП/.По делото е представен договор за покупко-продажба на лек автомобил - *от *.По делото бе разпитан св.М*,който заявява,че автомобила е негова собственост от 3-4 години и го е закупил от стечение на обстоятелствата автомобила не е прехнвърлер на името на М*.Самият М* заявява,че не е знаел ,че автомобила е с прекратена регистрация и не е съобщил това обстоятелсво на жалбоподателя.Поради което и жалбоподателя е нямало как да знае ,че автомобила е със служебно прекратена регистрация.

     С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

  ОТМЕНЯ наказателно постановление *. на  Началник РУ към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на П.И.И., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***,  за нарушение на на чл.140 ал. 1 от ЗДвП на основание  чл.175 ал.З пр.1 от ЗДвП – е наложено наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.

 

 

           Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: