Р Е Ш Е Н И Е

№…     /15.07.215 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На девети юли                                                                             2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №85 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Д.И.Д. с ЕГН: **********, адрес: ***, против наказателно постановление № ** г. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 123, ал. 2 от Закона за горите на основание  чл. 275, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 270 от ЗГ, чл. 8, ат. 1, т. 1,6 "В" на Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд, е наложена ГЛОБА по чл. 270 от ЗГ, в размер на 300.00 лв. (триста лева) и ОБЕЗЩЕТЕНИЕ в размер на 20.00 лв. (двадесет лева) на основание чл. 8, ал. 1, т. 1 , б "В" на Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд.

          Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда да бъде отменено НП.

          Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП поради допуснати съществени адм.процесуални нарушения на АНО.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован не изпраща представителн.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   акт № 027692 от 02.12.2014 г. съставен от Е.Г.С. на длъжност горски надзирател при ТП „ДГС Звездец" за това, че при  извършена проверка на  12.11.2014 г., на територията на ТП **, горски територии държавна собственост, местност **: г, пуснал да пашуват 20 бр. прасета, без да притежава разрешително за пащуване - паша, което се установи и от свидетелите: ** Г., с адрес: ***.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 123, ал. 2 от Закона за горите .

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта е съставен в отсъствие на нарушителя в нарушение на разпоредбата на чл.40,ал.1 ЗАНН. Съгласно чл. 43. (1) Актът се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, и се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и го подпише със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени адреса си.Акта въобще не е предявяван на нарушителя тъй като е съставен в негово отсъствие.Не е изпълнена и процедурата  по чл.43,ал.4 ЗАНН.Посочените нарушения допуснати от АНО са съществени и не могат да бъдат санирани в настоящия процес.

Поради което и съдът не разгледа спора по съществено а само на допуснатите от АНО адм. процесуални нарушения намира,че издаденото НП следва да бъде отменено.

 

        Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                        Р      Е     Ш     И   :

          ОТМЕНЯ НП № ** г. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните , с което на Д.И.Д. с ЕГН: **********, адрес: ***, за нарушение на  чл. 123, ал. 2 от Закона за горите на основание  чл. 275, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 270 от ЗГ, чл. 8, ат. 1, т. 1,6 "В" на Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд, е наложена ГЛОБА по чл. 270 от ЗГ, в размер на 300.00 лв. (триста лева) и ОБЕЗЩЕТЕНИЕ в размер на 20.00 лв. (двадесет лева) на основание чл. 8, ал. 1, т. 1 , б "В" на Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд.

 

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: