Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                гр.Малко Търново                   **.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,  в публичното съдебно заседание, проведено на 06.01.2015 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 85/2014 год. по описа на Районен съд Малко Търново, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

Образувано е по молба на Р.С.В. с ЕГН **********, л.к. № **, изд. на **. от МВР-Бургас с постоянен адрес: град **  и Ж.Т.В. с  ЕГН **********, л.к. № **7, изд. на **. от МВР-Бургас с постоянен адрес: град **.

Молителите излагат, че са съпрузи от **г., като от брака си имат родено едно  ненавършило пълнолетие дете - Ж. Ж** В. с ЕГН:**********. Излагат също, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод и със споразумение са уредили своите лични и имуществени отношения помежду си за след развода. Споразумението е  депозирано за одобрение в съда ведно с молбата за развод и е подписано от съпрузите.

Поради горното, молят съда да постанови решение, с което да прекрати брака, без да издирва мотивите за това и утвърди постигнатото между тях споразумение, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно чл.50 и чл.51 от СК.

Заявяват, че по време на брака не са придобили моторни превозни средства, представляващи семейна имуществена общност, че семейното жилище, представляващо апартамент №1 находящ се в гр.**, ползват с договор под наем, че са поделили доброволно движимите вещи и нямат взаимни претенции от имуществен характер , че личните вещи и влоговете остават така, както ги е закупил или направил всеки от тях и както се ползват към момента, и че след прекратяването на брака нямат претенции за издръжка един към друг.  Споразумели са се родителските права относно роденото от брака дете Ж. Ж** В. с ЕГН:**********, да се предоставят за упражняване на майката, като се определя следния режим на лични отношения на детето с баща им, както следва : Детето има право на лични контакти  с бащата, като детето може да се среща с бащата и да преспива в дома му  по всяко време  по негова преценка  и без ограничение с детето,  както и по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Бащата се задължава да заплаща месечна издръжка за детето Ж. Ж** В. с ЕГН:**********  в размер на 85 лева, платими чрез майката, считано от **. до настъпване на пълнолетие или други законни основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име „**”.   Споразумели са се разноските по делото да се поделят по равно между молителите.

Заинтересованата страна Дирекция ”Социално подпомагане” е депозирала социален доклад, с който е взела положително становище по постигнатото между съпрузите споразумение.

В съдебно заседание по същество молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие. Поддържат споразумението и молят същото да бъде утвърдено.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от удостоверение № **. за сключен граждански брак молителите са сключили граждански брак на ** г., за което е съставен акт за граждански брак № **/**г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Малко Търново, като съпругата е приела да носи фамилното име „В.”. Видно от удостоверение за раждане  № **., съставено въз основа на акт за раждане № **/**г. на община Малко Търново, съпрузите имат родено  от брака си едно ненавършило към момента пълнолетие  дете – Ж. Ж** В. с ЕГН:**********.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Съдът, като взе предвид изложеното и събраните по делото доказателства намира, че са налице предпоставките на чл.50 от СК, което налага извода за основателност на молбата. Действително с оглед изявленията на страните, за тях е налице сериозно и непоколебимо взаимно желание за развод. Представеното и подписано от тях споразумение включва уреждането на всички изискуеми от закона отношения след развода, то е пълно и не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на роденото от брака им дете. При това положение, съдът намира, че са налице всички законови изисквания за допускане на развода и счита, че молбата е основателна, без да е необходимо издирване на мотивите на молителите, а постигнатото и представено писмено споразумение следва да бъде утвърдено.

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40 /четиридесет/ лева, като 25 /двадесет и пет/ лева са платена от молителката  при завеждане на молбата.

Молителят следва да заплати по сметка на РС-Малко Търново сумата в размер на  61.20 лв. на основание чл.7 ал.2 от Тарифата, представляваща държавна такса в размер на 2 процента върху тригодишните платежи по споразумението за издръжката, както и 15.00 лв. на основание чл.6 ал.3 от Тарифата, представляваща държавна такса.

 

Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения между Р.С.В. с ЕГН **********, л.к. № **, изд. на **. от МВР-Бургас с постоянен адрес: град **  и Ж.Т.В. с  ЕГН **********, л.к. № **7, изд. на **. от МВР-Бургас с постоянен адрес: град ** на **г. с акт №**/**г. съставен от длъжностното лице по гражданско състояние в град Малко Търново   ГРАЖДАНСКИ  БРАК,  по взаимно съгласие на страните, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между страните  СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете – Ж. Ж** В. с ЕГН:**********, се предоставят за упражняване на МАЙКАТА Р.С.В. с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  СЕ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ  на детето Ж. Ж** В. с ЕГН:********** с неговия баща  Ж.Т.В. с  ЕГН **********,  както следва: Детето има право на лични контакти  с бащата, като детето може да се среща с бащата и да преспива в дома му  по всяко време  по негова преценка  и без ограничение с детето,  както и по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. 

БАЩАТА  Ж.Т.В. с  ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на детето си Ж. Ж** В. с ЕГН:**********,  платими  до 5-то число на всеки месец чрез майката в размер на 85.00 /осемдесет и пет/ лева,  считано  от **. до настъпване на пълнолетие на детето или на  законни основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяко просрочие .

След прекратяването на брака  съпругата Р.С.В. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име „**”.

Страните заявяват, че семейното  жилище представляващо апартамент №1 находящ се в гр.**, което ползват с договор за наем, да бъде предоставено на съпругата Р.С.В. с ЕГН:**********.

Местоживеенето на детето Ж. Ж** В. с ЕГН:********** ще бъде при майката с адрес гр.**.

Страните заявяват, че не притежават недвижими имоти, представляващи семейна имуществена общност.

Страните заявяват, че  са поделили доброволно и  извънсъдебно движимите вещи, придобити по време на брака си и нямат претенции един към друг относно тях.

Страните не си дължат взаимно издръжка.

Страните заявяват, че личните им вещи и влогове остават така, както ги е закупил или направил всеки от тях и както се ползват сега.

Страните заявяват, че разноските по настоящето дело се поделят поравно между страните.   

ОСЪЖДА  Ж.Т.В. с  ЕГН **********, л.к. № **7, изд. на **. от МВР-Бургас с постоянен адрес: град **, да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново сумата в размер на  15.00 лв. /петнадесет лева/ на основание чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, както и сумата в размер на 5.00 /пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА  Ж.Т.В. с  ЕГН **********, л.к. № **7, изд. на **. от МВР-Бургас с постоянен адрес: град **, да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново сумата в размер на  61.20 лв.  /шестдесет  и  един лева 20 стотинки/ на основание чл.7 ал.2 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, както и сумата в размер на 5.00 /пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: