П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  2013 год.

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и четвърти септември две хиляди и тринадесета  година    в  състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

                                                                         Съдебни заседатели:

при участие на секретаря М.Д.

и прокурора ……………………….                                       сложи за разглеждане

гражданско  дело № 84 по описа на съда за 2013 год. ,

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

Ищците Д.И.Е., К.И.П., И.А.Ф., К.А.Г., З.С.Д., Ж.С.Ж., С.Д.С., Р.Д.П., Х.С.К., Ж.С.Ж., П.С.Д., З.С.А., А.К.С., Ж.К.С., С.К.С., С.С.Л., А.Г.Т., Ж.Ж.Ж., Г.Ж.Ж., Р.П.С., М.И.С., Ж.К.С., И.К.С., редовно призовани чрез адв.М.П., не се явяват. За всички тях се явява  – адв.П. – надлежно упълномощен.
            Ответникът П.Д.Ж., редовно призована, се явява лично.

По хода на делото:

Адв.П.: Г-жо председател, считам, че няма процесуални пречки и моля да се дадете ход на делото.
            Ответника : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като констатира, че  не са налице процесуални пречи за даване ход на делото,

            ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

           Съдът запитва страните дали са запознати с проекта на доклада на съда, връчен им ведно със съобщението за насрочване на делото, съответно дали са съгласни и дали имат забележки и възражения.

Адв.П.: Уважаема госпожо председател, поддържаме молбата, запознат съм и с доклада, нямам забележки по доклада, нямам и въпроси. поддържаме доказателствените си искания.

Ответника: По доклада т.4 е изписано А. а името на ищцата е К.. Това са наследниците, правилно са определени.

Истината е следната самия процес по заявяването на процесните имоти за възстановяване като начало и в последствие всяко едно ходене , бягане, тичане, съгласуване на документи и книжа издирване на всеки един от наследниците които са много от осем колена и част от тях са в чужбина отне изключително много време от 2006г до сега и на практика може да се каже че проблема пир нас е изключително сантиментален.На всеки един има в повече и е точно по 7дка , най малката площ е определена за мен и моите племенници за да няма недоразумения и съответно претенции. Със всеки един от наследниците съм се съобразявала с наличните им земи получени по наследство от другите им роднини с оглед точното местонахождение на имота за да бъде определен от този наследствен дял конкретния имот който ще получат за да може в крайна сметка земята да им се укропни.

Съдът с оглед изявленията на страните поканва същите към постигането на спогодба.

Адв.П.: Имаме готовност и с насрещната страна сме подготвили проект на спогодба и в тази връзка предвид вашето указание по чл.145 от ГПК и изявлението на ответната страна с изявено желание за постигане на спогодба и желанието на моите доверители ви моля да приемете представената спогодба подписана от страните по делото.

Ответницата Ж.: Потвърждавам подписаната между нас спогодба и моля съда да утвърди същата.

            СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА  представената от адв.П. спогодба  сключена между страните за решаване на гр.дело №84/2013г.

СЪДЪТ  като се запозна с представената  за одобрение подписана между страните спогодба намери че същата не противоречи на Закона и на добрите нрави, поради което следва да бъде одобрена и на осн.чл.234 от ГПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА  в протокола съдържанието на сключената между страните по делото спогодба:

 

 

С П О Г О Д Б А

                                   

Днес, 24.09.2013г. /двадесет и четвърти септември две хиляди и тринадесета година/, в град Малко Търново между подписаните:

           

Д.И.Е. с ЕГН: **********,*** с квота на собственост 1/24 ид. части, К.И.П. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/24 ид. части, И.А.Ф. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/48 ид. части, К.А.Г. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/48 ид. части,

 

З.С.Д. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/24 ид. части, Ж.С.Ж. с ЕГН: ********** с адрес: гр. „С. В.”, ул. „И.” № ** с квота на собственост 1/24 ид. части, С.Д.С. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/48 ид. части и Р.Д.П. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/48 ид. части,

 

Х.С.К. с ЕГН: ********** с адрес:*** с квота на собственост 1/16 ид. части, Ж.С.Ж. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/16 ид. части,

 

П.С.Д. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/16 ид. части, З.С.А. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/16 ид. части,

 

А.К.С. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/24 ид. части, Ж.К.С. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/24 ид. части, С.К.С. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/24 ид. части,

 

С.С.Л. с ЕГН: ********** *** 5 с квота на собственост 1/48 ид. части, А.Г.Т. с ЕГН: ********** *** в качеството си на законен представител на непълнолетните си деца: Ж.Ж.Ж. с ЕГН: ********** с квота на собственост 1/48 ид. части и Г.Ж.Ж. с ЕГН: ********** с квота на собственост 1/48 ид. части,

 

Р.П.С. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/8 ид. части,

 

М.И.С. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/24 ид. части, Ж.К.С. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/24 ид. части, И.К.С. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/24 ид. части,

           

ВСИЧКИ чрез пълномощник: адвокат М.Ж.П. ***, GSM: ******** – ищци по гр.д. № 84/2013г. по описа на Районен съд гр. Малко Търново от една страна

 

и П.Д.Ж. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/16 ид. части – ответник по гр. № 84/2013г. от друга страна

 

се сключи настоящият договор за спогодба, с който разделяме съсобствените ни по наследство от общия ни наследодател Ж.С. Р. бивш жител *** десет земеделски имота в землището на село В., община Малко Търново, област Бургас, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 5.000 дка /пет декара/, четвърта категория, в местност З.”, съставляваща имот с № 017018 /нула, едно,  седем, нула, едно, осем/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: *****, община Малко Търново при граници: имот № 061018, имот № 017017, имот № 017031, имот № 017030 и имот № 017020,                       

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 7.995 дка /седем декара и деветстотин деветдесет и пет кв.м./, пета категория, в местност “С. М.А”, съставляваща имот с № 017027 /нула, едно, седем, нула, две, седем/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 061017, имот № 017023, имот № 017022, имот № 017028, имот № 000411, имот № 000202 и имот № 000199,

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, пета категория, в местност К.”, съставляваща имот с № 022016 /нула, две, две, нула, едно, шест/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 022012, имот № 0022017, имот № 000159 и имот № 022013,    

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, девета категория, в местност С. И.”, съставляваща имот с № 024055 /нула, две, четири, нула, пет, пет/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 024056, имот № 000043, имот № 024053 и имот № 000011,

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 13.000 дка /тринадесет декара/, трета категория, в местност С. Г.”, съставляваща имот с № 034009 /нула, три, четири, нула, нла, девет/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 034007, имот № 000456, имот № 034010, имот № 000456,

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 4.000 дка /четири декара/, девета категория, в местност Д.О Г.О”, съставляваща имот с № 038027 /нула, четири,  осем, нула, две, седем/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 000055, имот № 038039, имот № 000196, имот № 038028, имот № 000031,

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 6.000 дка /шест декара/, девета категория, в местност С. Н.”, съставляваща имот с № 039011 /нула, три, девет, нула, едно, едно/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 000196, имот № 000119, имот № 039010,

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 4.000 дка /четири декара/, девета категория, в местност К.”, съставляваща имот с № 041021 /нула, четири, едно, нула, две, едно/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 041020, имот № 000538, имот № 041022, имот № 000554,

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТЗалесена територия с площ от 8.001 дка /осем декара и един кв.м./ в местност Т.”, съставляваща имот с № 041031 /нула, четири, едно, нула, три, едно/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 000526, имот № 000606, имот № 041032,

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 2.253 дка /два декара двеста петдесет и три кв.м./, пета категория, в местност Л.”, съставляваща имот с № 053012 /нула, пет, три,  нула, едно, две/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 000163, имот № 053013, имот № 053040,

                       

при следните условия:                                                                   

ДЯЛ ПЪРВИ

                                                                           

На Д.И.Е. с ЕГН: **********,***, К.И.П. с ЕГН: ********** ***, И.А.Ф. с ЕГН: ********** ***, К.А.Г. с ЕГН: ********** ***, се предоставят в дял и те стават съсобственици при равни квоти на:

                                                                  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 4.000 дка /четири декара/, девета категория, в местност К.”, съставляваща имот с № 041021 /нула, четири, едно, нула, две, едно/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 041020, имот № 000538, имот № 041022, имот № 000554,

 

Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, девета категория, в местност С. Н.”, съставляваща имот с № 039032 /нула, три, девет, нула, три, две/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 000196, имот № 000119, имот № 039019. Този имот е образуван от имот с № 039011.

                     

Този дял е с данъчна оценка 95.00 лв.       

    

ДЯЛ ВТОРИ

 

На З.С.Д. с ЕГН: ********** ***, Ж.С.Ж. с ЕГН: ********** с адрес: гр. „С. В.”, ул. „И.” № **, С.Д.С. с ЕГН: ********** *** и Р.Д.П. с ЕГН: ********** ***, се предоставят в дял и те стават съсобственици при равни квоти на:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 5.000 дка /пет декара/, четвърта категория, в местност З.”, съставляваща имот с № 017018 /нула, едно,  седем, нула, едно, осем/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 061018, имот № 017017, имот № 017031, имот № 017030 и имот № 017020,           

 

Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, девета категория, в местност С. Н.”, съставляваща имот с № 039019 /нула, три, девет, нула, едно, девет/ по плана за земеразделяне на землището на село В.ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 000196, имот № 000119, имот № 039010 и имот № 039032. Този имот е образуван от имот с № 039011.

                       

Този дял е с данъчна оценка: 732.50 лв.

    

ДЯЛ ТРЕТИ

 

На Х.С.К. с ЕГН: ********** с адрес:***, Ж.С.Ж. с ЕГН: ********** ***, се предоставят в дял и те стават съсобственици при равни квоти на:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, девета категория, в местност С.И.”, съставляваща имот с № 024055 /нула, две, четири, нула, пет, пет/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 024056, имот № 000043, имот № 024053 и имот № 000011,

 

Новообразван ПОЗЕМЛЕН ИМОТЗалесена територия с площ от 4.000 дка /четири декара/ в местност Т.”, съставляваща имот с № 041040 /нула, четири, едно, нула, четири, нула/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 000526, имот № 000606, имот № 041041. Този имот е образуван от имот с № 041031 /нула, четири, едно, нула, три, едно/.

 

Този дял е с данъчна оценка 271.30 лева.

 

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ

 

На П.С.Д. с ЕГН: ********** ***, З.С.А. с ЕГН: ********** ***, се предоставят в дял и те стават съсобственици при равни квоти на:

 

Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, трета категория, в местност С. Г.”, съставляваща имот с № 034045 /нула, три, четири, нула, четири, пет/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 034044, имот № 000456, имот № 034010, имот № 000456. Имота е образуван от имот с № 034009 /нула, три, четири, нула, нла, девет/.

 

Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3.995 дка /три декара и деветстотин деветдесет и пет кв.м./, пета категория, в местност “С. М.”, съставляваща имот с № 017032 /нула, едно, седем, нула, три, две/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 061017, имот № 017023, имот № 017022, имот № 017028, имот № 000411, имот № 017033. Имота е образуван от имот с№ 017027 /нула, едно, седем, нула, две, седем/.

 

Този дял е с данъчна оценка 764.80 лв.

    

ДЯЛ ПЕТИ

                                                         

На А.К.С. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/24 ид. части, Ж.К.С. с ЕГН: ********** ***, С.К.С. с ЕГН: ********** ***, се предоставят в дял и те стават съсобственици при равни квоти на:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, пета категория, в местност К.”, съставляваща имот с № 022016 /нула, две, две, нула, едно, шест/ по плана за земеразделяне на землището на село В.А ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 022012, имот № 0022017, имот № 000159 и имот № 022013,

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 4.000 дка /четири декара/, девета категория, в местност Д. Г.”, съставляваща имот с № 038027 /нула, четири,  осем, нула, две, седем/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 000055, имот № 038039, имот № 000196, имот № 038028, имот № 000031,

Този дял е с данъчна оценка: 391.50 лв.

 

                                                                        ДЯЛ ШЕСТИ

 

На П.Д.Ж. с ЕГН: ********** ***, С.С.Л. с ЕГН: ********** *** 5, А.Г.Т. с ЕГН: ********** *** в качеството си на законен представител на непълнолетните си деца: Ж.Ж.Ж. с ЕГН: ********** и Г.Ж.Ж. с ЕГН: **********, се предоставят в дял и те стават съсобственици при равни квоти на:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 2.253 дка /два декара двеста петдесет и три кв.м./, пета категория, в местност Л.”, съставляваща имот с № 053012 /нула, пет, три,  нула, едно, две/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 000163, имот № 053013, имот № 053040,

 

Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 4.000 дка /четири декара/, трета категория, в местност С. Г.”, съставляваща имот с № 034042 /нула, три, четири, нула, четири, две/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 034007, имот № 000456, имот № 034043, имот № 000456. Имотът е образуван от имот с № 034009 /нула, три, четири, нула, нла, девет/.

 

Този дял е с данъчна оценка: 702 лв.

 

ДЯЛ СЕДМИ

 

На Р.П.С. с ЕГН: ********** ***, се предоставя в дял и той става изключителен собственик на:

 

Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, трета категория, в местност С. Г.”, съставляваща имот с № 034044 /нула, три, четири, нула, четири, четири/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 034045, имот № 000456, имот № 034043, имот № 000456. Имотът е образуван от имот с № 034009 /нула, три, четири, нула, нла, девет/.

 

Новообразван ПОЗЕМЛЕН ИМОТЗалесена територия с площ от 4.001 дка /четири декара и един кв.м./ в местност Т.”, съставляваща имот с № 041041 /нула, четири, едно, нула, четири, едно/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 000526, имот № 000606, имот № 041032, имот № 041040. Този имот е образуван от имот с № 041031 /нула, четири, едно, нула, три, едно/.

 

Този дял е с данъчна оценка: 463 лв.

 

ДЯЛ ОСМИ

 

На М.И.С. с ЕГН: ********** ***, Ж.К.С. с ЕГН: ********** ***, И.К.С. с ЕГН: ********** ***, се предоставят в дял и те стават съсобственици при равни квоти на:

 

Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, трета категория, в местност С.Г.И”, съставляваща имот с № 034043 /нула, три, четири, нула, четири, три/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 034044, имот № 000456, имот № 034042, имот № 000456. Имота е образуван от имот с № 034009 /нула, три, четири, нула, нла, девет/.

 

Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 4.000 дка /четири декара/, пета категория, в местност “С. М.”, съставляваща имот с № 017033 /нула, едно, седем, нула, три, три/ по плана за земеразделяне на землището на село В. ЕКАТТЕ: ******, община Малко Търново при граници: имот № 061017, имот № 017032, имот № 000202, имот № 000199, имот № 000411. Имота е образуван от имот с № 017027 /нула, едно, седем, нула, две, седем/.

 

Този дял е с данъчна оценка: 764.80 лв.

 

С настоящата спогодба съделителите прекратяват съсобствеността върху описаните по-горе недвижими имоти, като никой от съделителите не може да има каквито и да е претенции по отношение на другите съделители относно имотите, предмет на настоящия договор.

 

       СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

………………………..

/адв.М.П. – процесуален представител на ищците  Д.И.Е., К.И.П., И.А.Ф., К.А.Г., З.С.Д., Ж.С.Ж., С.Д.С., Р.Д.П., Х.С.К., Ж.С.Ж., П.С.Д., З.С.А., А.К.С., Ж.К.С., С.К.С., С.С.Л., А.Г.Т., Ж.Ж.Ж., Г.Ж.Ж., Р.П.С., М.И.С., Ж.К.С., И.К.С. /

 

 

………………………………

/П.Ж./

 

                Настоящата съдебна спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

На осн.чл.71 – 73 от ГПК:

Д.И.Е. с ЕГН: **********,***, К.И.П. с ЕГН: ********** ***, И.А.Ф. с ЕГН: ********** ***, К.А.Г. с ЕГН: ********** ***, следва да заплатят солидарно по сметка на РС-Малко Търново държавна такса в размер на 1.90лв. представляваща 2% върху стойността на техния дял.

З.С.Д. с ЕГН: ********** ***, Ж.С.Ж. с ЕГН: ********** с адрес: гр. „С. В.”, ул. „И.” № **, С.Д.С. с ЕГН: ********** *** и Р.Д.П. с ЕГН: ********** ***, следва да заплатят солидарно по сметка на РС-Малко Търново държавна такса в размер на 14.65лв. представляваща 2% върху стойността на техния дял.

Х.С.К. с ЕГН: ********** с адрес:***, Ж.С.Ж. с ЕГН: ********** ***, следва да заплатят солидарно по сметка на РС-Малко Търново държавна такса в размер на 5.50лв. представляваща 2% върху стойността на техния дял.

П.С.Д. с ЕГН: ********** ***, З.С.А. с ЕГН: ********** ***, следва да заплатят солидарно по сметка на РС-Малко Търново държавна такса в размер на 15.50лв. представляваща 2% върху стойността на техния дял.

А.К.С. с ЕГН: ********** *** с квота на собственост 1/24 ид. части, Ж.К.С. с ЕГН: ********** ***, С.К.С. с ЕГН: ********** ***, следва да заплатят солидарно по сметка на РС-Малко Търново държавна такса в размер на 8.00лв. представляваща 2% върху стойността на техния дял.

П.Д.Ж. с ЕГН: ********** ***, С.С.Л. с ЕГН: ********** *** 5, А.Г.Т. с ЕГН: ********** *** в качеството си на законен представител на непълнолетните си деца: Ж.Ж.Ж. с ЕГН: ********** и Г.Ж.Ж. с ЕГН: **********, следва да заплатят солидарно по сметка на РС-Малко Търново държавна такса в размер на 14.04лв. представляваща 2% върху стойността на техния дял.

Р.П.С. с ЕГН: ********** ***, следва да заплати по сметка на РС-Малко Търново държавна такса в размер на 9.30лв. представляваща 2% върху стойността на неговия дял.

М.И.С. с ЕГН: ********** ***, Ж.К.С. с ЕГН: ********** ***, И.К.С. с ЕГН: ********** ***, следва да заплатят солидарно по сметка на РС-Малко Търново държавна такса в размер на 15.30лв. представляваща 2% върху стойността на техния дял.

 

 

Протоколът е изготвен в с.з., което приключи в 14.15ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                               

Секретар: