П Р О Т О К О Л

                              Гр.Малко Търново   16.06.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  шестнадесети  юни  две хиляди и шестнадесета година  в  състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар    М.Д.           

и прокурора     Райко Стоянов         

сложи за разглеждане НОХ дело № 84  по описа за 2016 год.                                          

докладвано от съдията Петков 

На именното повикване в 12.30 часа се явиха:

  

За МТРП - прокурор Стоянов.        

          Подсъдимият И.Ю.М., уведомен в предно с.з., се явява и с адв.**, редовно упълномощена.

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото на основание чл.287 ал.1 НПК. Правя изменение на обвинението, като новото обвинение следва да се счита за такова предявено при условията на чл.343в ал.1 от НК, а именно че: На 8 април 2016 г.  около 00.05 часа в местността ** по главен път І-9 е управлявал МПС **, в срока на изтърпяване на наказанието Лишаване от право да управлява МПС, наложено му с НП №**. на СДВР Пътна полиция след като е бил наказан по административен ред  за същото деяние с НП № **.-престъпление по чл.343в ал.1 от НК.

Адв.Т**: Да се даде ход на делото. Не се противопоставяме на така направеното изменение на обвинението.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото. Не се противопоставяме на така направеното изменение на обвинението.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия:

И.Ю.М. с  ЕГН: **********,*** и настоящ адрес ***, български гражданин,   женен, осъждан, не работи.

Прокурора: Господин съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв.Т**: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ, по направеното искане  

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия И.Ю.М. и неговия защитник адв.**, с което същият се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това,  че: На 8 април 2016 г.  около 00.05 часа в местността ** по главен път І-9 е управлявал МПС **, в срока на изтърпяване на наказанието Лишаване от право да управлява МПС, наложено му с НП №**. на СДВР Пътна полиция след като е бил наказан по административен ред  за същото деяние с НП № **. - престъпление по чл.343в ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.343в ал.1 от НК, на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки: .

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от една година с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от една година, както и глоба в размер на 400лв.;

На основание чл.343г  от НК, на подсъдимия И.Ю.М. се лишава от право да управлява МПС – за срок от две години.

 

Разноски по делото – няма. Щети от престъплението – няма.

 

          Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                        

/Райко Стоянов/

 

ЗАЩИТНИК:                                                    

/адв.** /

 

ПОДСЪДИМ:

/И.Ю.М. /       

 

                                            

Адв.Т**: Уважаеми господин председател, с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

          СЪДЪТ, като разгледа  сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК, 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия И.Ю.М. и  неговия защитник адв.** с което подсъдимият И.Ю.М. с  ЕГН: **********,*** и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, осъждан, не работи, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че: На 8 април 2016 г.  около 00.05 часа в местността ** по главен път І-9 е управлявал МПС **, в срока на изтърпяване на наказанието Лишаване от право да управлява МПС, наложено му с НП №**. на СДВР Пътна полиция след като е бил наказан по административен ред  за същото деяние с НП № **. - престъпление по чл.343в ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.343в ал.1 от НК, на  подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки: .

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и глоба в размер на ЧЕТИРИСТОТИН ЛЕВА.

На основание чл.343г  от НК, на подсъдимия И.Ю.М. се лишава от право да управлява МПС – за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

 

Разноски по делото – няма. Щети от престъплението – няма.

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 84/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з, което приключи с.з. в 12.50часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: