Р Е Ш Е Н И Е

 

              /14.10.2019 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На          девети октомври                                            2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО П.

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията П.

НАХ дело №83 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия С.П.С. роден на *** год. в гр.
Б*ЕГН ********** ***     , работи в дърводобива , ,не осъждан , български

 


гражданин , , за извършено престъпление по чл.345, ал.2,вр.ал.1 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                    Обвиняемият С.  , редовно призован,  не се явява лично.           

      Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият С.П.С. *** и
работи като шофьор на камион за подвоз на дървен материал . Обвиняемият
С. от дълго време се познавал със свидетеля *от гр.
Б*, който притежавал камион *с регистрационен номер *
СТ с номер на рама * .Посоченият камион бил закупен от св. П* на
*год. от фирма „*„ЕООД - гр.
Т* .Св. *не регистрирал камиона в сектор Пътна
полиция гр. Б*, тъй като се нуждаел от ремонт. След ремонта св. П*
започнал да ползва камиона в дърводобива за подвоз на дървен материал ,
като превозното средство се движело по горски пътища. На 09.08.2019 год.
свидетелят П* се обадил на обвиняемия С. , като чрез камиона обв.
С. е трябвало да достави дървен материал за огрев на жителите в с
*. Обвиняемият С. се съгласил , но не
поискал от св. П* необходимите документи на камиона за движение по
републиканската пътна мрежа. Свидетелят П* му казал , че има уговорка
с кмета на с. Г* обв. С. да не бъде спиран и гарантирал за
това. Обвиняемият С. натоварил дърва от землището на с. В* общ.
Малко Търново и потеглил по второкласен път от с. В* за с.
Г* .Около 12.45 на пътя В* Г* обвиняемият С.
бил спрян от свидетеля *- мл. Инспектор при РУП на МВР
Малко Търново , който след извършена справка установил , че *с

регистрационен номер * СТ е с прекратена регистрация от 20.02.2017
год. на основание чл. 143 ал 10 от ЗДпП при уведомление от Гаранционния
фонд без ГО. За деянието на обв. С. бол съставен АУАН *
09.08.2019 год.

 

           При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият С.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2,вр.ал.1 НК  а именно- ,  че  на 09.08.2019 год. около 12.45 часа на
второкласен път в посока от с. В* към с Г* управлявал
МПС —товарен автомобил *с регистрационен номер * СТ с
номер на рама * който не е регистриран по надлежния ред
съгласно чл. 140 ал.1 и ал. 2 от ЗДпП и чл. 12, 14 ,24,25, и чл. 27 от
Наредба , I-45 от 24.03.2000 год. за регистриране , отчет, пускане в
движение и спиране от движение на МПС и ремаркета ,теглени от тях.

 

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.345, ал.2 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година,  или глоба от петстотин до хиляда лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият С.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

    ПРИЗНАВА обвиняемия С.П.С. роден на *** год. в гр.
Б*ЕГН ********** *** за ВИНОВЕН в това,   че  на 09.08.2019 год. около 12.45 часа на второкласен път в посока от с. В* към с Г* управлявал
МПС —товарен автомобил *с регистрационен номер * СТ с
номер на рама * който не е регистриран по надлежния ред
съгласно чл. 140 ал.1 и ал. 2 от ЗДпП и чл. 12, 14 ,24,25, и чл. 27 от
Наредба , I-45 от 24.03.2000 год. за регистриране , отчет, пускане в
движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях-престъпление по чл.345,ал.2,вр.ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: