Р Е Ш Е Н И Е 

 

 …….                                           2015 година                                    ГРАД БУРГАС

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М. ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                               наказателен състав

 

На 26.06.2015 г.

В публично заседание, в следния състав:

 

                     Председател: ИСКЪР ИСКЪРОВ              

 

Секретар: М. Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Искъров НАХД № 83 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

           

Производството по делото е по реда на чл. 59-63 ЗАНН и е образувано по повод жалбата на И.Х.И. с ЕГН **********, със съдебен адрес:***, - чрез адв. Я.С. от ВАК, против НП № 347/28.11.2014 г. на Началника на Митница – Бургас, с което за нарушение на чл. 233, ал. 1, вр. ал. 3 ЗМ, на осн. чл. 233, ал. 4 ЗМ от жалбоподателя са отнети в полза на дължавата 25 стека или общо 5 000 къса цигари, марка „MARBLE”, без акцизен бандерол, с продажна цена 1 875 лв. и на осн. чл. 233, ал. 3, вр. ал. 1 ЗМ, на жалбоподателя е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 3 750 лв., представляващи 200 % от продажната цена на стоката, предмет на митническото нарушение. С жалбата се оспорва както процесуалната, така и материалната законосъобразност на издаденото НП, поради което и се моли за неговата отмяна и не се ангажират нови доказателства.

В съдебно заседание жалбоподателят – чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата, като ангажира нови доказателства.

            Административно-наказващият орган – чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и не ангажира нови доказателства.

Съдът намира жалбата за допустима, тъй като е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и съдържа необходимите реквизити, а след преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят страда от психично заболяване – ШИЗОФРЕНИЯ – ПАРАНОИДНА ФОРМА. ПАРАНОИДЕН СИНДРОМ. ПРОМЯНА НА ЛИЧНОСТТА, което заболяване е с дългогодишна давност, приело е непрекъснат ход на протичане и е довело до призната на жалбоподателя 75 % неработоспособност.

На 08.06.2014 г., около 00.20 часа, на МП „Малко Търново”, на трасе вход, пристигнал пътуващ от Република Турция за Република България автобус, марка „Мерцедес”, с турски рег. № ** *Н ***, в който бил и настоящия жалбоподател. След приключване на паспортния контрол, митнически инспектори между които свид. Н. Д. Г., попитали шофьорите и пътниците в автобуса имат ли нещо за деклариране и след като получил отрицателен отговор, пристъпили към проверка на автобуса и багажа на пътуващите в него. В хода на тази проверка в пътническа чанта, собственост на жалбоподателя, митническите служител открили 25 стека или общо 5 000 къса цигари, марка „MARBLE”, без акцизен бандерол на обща пазарна цена 1 875 лв. Резултатите от проверката били обективирани в съставен от митническите инспектори Протокол за извършена митническа проверка № КЦ-2177/08.06.2014 г., като с оглед констатациите от проверката, свид. Г. на място съставил на жалбоподателя АУАН № 50/08.06.2014 г. за нарушение на чл. 233, ал. 1, вр. ал. 3 ЗМ, изразяващо се в пренасяне през държавната граница на акцизни стоки - 25 стека или общо 5 000 къса цигари, марка „MARBLE”, без акцизен бандерол без знанието и разрешението на митническите органи. Актът бил съставен в присъствие на жалбоподателя, бил му предявен за запознаване и бил подписан от него без възражения. Писмени такива не постъпили по акта и в законоустановения за това срок по ЗАНН. Със съставянето на акта били иззети и стоките, предмет на твърдяното митническо нарушение. Въз основа на така съставения АУАН впоследствие било издадено и обжалваното понастоящем НП № 347/28.11.2014 г. на Началника на Митница – Бургас, с което за нарушението на чл. 233, ал. 1, вр. ал. 3 ЗМ, на осн. чл. 233, ал. 4 ЗМ от жалбоподателя били отнети в полза на дължавата стоките, предмет на нарушението, и на осн. чл. 233, ал. 3, вр. ал. 1 ЗМ, на жалбоподателя било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 3 750 лв., представляващи 200 % от продажната цена на стоките, предмет на нарушението.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото доказателства, обективирани в гласните – безпротиворечивите и незаинтесовани относно горните факти и обстоятелства показания на свид. Г. /на л. 7 по описа на материалите по НАХД № 83/2015 г. на МТРС/ и в писмените доказателства по делото, а и по същество – тази фактическа обстановка не се оспорва от процесуалния представител на жалбоподателя видно от доводите, изложени в жалбата и в хода на образуваното по повод нея настоящо съдебното производство.

            С оглед така приетата за установена фактическа обстановка съдът намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Въпреки, че намира, че от обективна страна жалбоподателят действително е осъществил състава на митническо нарушение по чл. 233, ал. 1, вр. ал. 3 ЗМ, пренасяйки през държавната граница акцизни стоки – описаните по-горе цигари без акцизен бандерол, без знанието и разрешението на митническите органи, настоящият съд счита, че деянието на жалбоподателя се явява несъставомерно от субективна страна, доколкото към момента на извършване на деянието (а и понастоящем) жалбоподателят е страдал от психично заболяване – ПАРАНОИДНА ШИЗОФРЕНИЯ, което е с тежко и непрекъснато проявление и води до невъзможност да бъде ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя – по арг. от чл. 26, ал. 1 и чл. 11 ЗАНН, вр. чл. 33, ал. 1 НК. Във връзка с последното и с указанията на състав на АС – Бургас, дадени при извършения касационен контрол на решението на МТРС, постановено при първоначалното разглеждане на делото – за назначаване на СПЕ на жалбоподателя, която да установи психичното състояние на последния към момента на извършване на процесното нарушение, настоящият съд счита, че тези указания не могат да бъдат изпълнени доколкото няма как едно лице да бъде освидетелствано към минал момент с достатъчна категоричност, а и при наличната по делото медицинска документация, безспорно установяваща заболяването на жалбоподателя и неговите давност, форма и протичане (непрекъснато, а не пристъпно-прогредиентно), следва да се приеме, че жалбоподателят е с постоянна невменяемост в резултат на заболяването си, вкл. и към момента на извършване на процесното митническо нарушение.

По изложените съображения съдът счита, че обжалваното НП следва да бъде отменено в частта му относно наложеното на жалбоподателя административно наказание за процесното митническо нарушение и да бъде потвърдено в останалата му част – доколкото безспорно се установи извършването на това нарушение от обективна страна.

 

 

 

 

Мотивиран от изложеното и на осн. чл. 63, ал. 1 ЗАНН съдът  

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ НП № 347/28.11.2014 г. на Началника на Митница – Бургас, В ЧАСТА МУ, с която за нарушение на чл. 233, ал. 1, вр. ал. 3 ЗМ, и на осн. чл. 233, ал. 3, вр. ал. 1 ЗМ, на И.Х.И. с ЕГН **********, със съдебен адрес:***, - чрез адв. Я.С. от ВАК, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 3 750 лв., представляващи 200 % от продажната цена на стоката, предмет на митническото нарушение, като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част – с която на осн. чл. 233, ал. 4 ЗМ от жалбоподателя са отнети в полза на държавата 25 стека или общо 5 000 къса цигари, марка „MARBLE”, без акцизен бандерол, с продажна цена 1 875 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: