П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  15.04.2013година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на   петнадесети април  две хиляди и тринадесета   година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М. МОСКОВА                 Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурор  Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело  №83  по описа за 2013год.

докладвано от съдията  Москова

На именното повикване в 15.45  часа се явиха:

            За Районна прокуратура гр.Малко Търново се явява прокурор Луков.

            Подсъдимият Е.Ч., редовно призован се явява лично доведен от ОЗ”Охрана” Бургас, ведно с  назначения сл.защитник адв.Д.Р. от БАК назначена в хода на Досъдебното производство.

Съдът, като взе в предвид, че подсъдимия Е.Ч. е  турски гражданин и не владее български език, намери за необходимо на същия да бъде назначен преводач от турски език на български език и от български на турски език, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА М.Д.К. за преводач, на подсъдимия  **,  който следва да извърши устен превод  от български език на турски език и от турски на български език, като определя възнаграждение на същата в размер на 50лв. платими от Бюджета на Съдебната власт.

Снема самоличността на преводача:

М.Д.К. 62г., ЕГН:**********,***, български гражданин, неосъждана, семейна, заклет преводач от турски на български език и от български на турски език.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Р.: Да се даде ход на делото

Подсъдимия/чрез преводача/: Да се даде ход на делото

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия чрез преводача,  както следва:

Е.Ч. роден на ***г. в гр.** лична карта ** гражданин, женен, неосъждан, средно образование, работник в текстилна фабрика, със съдебен адрес ***-адв.Д.Р..

Съдът разяснява правата на подсъдимия: 

            Подсъдимия /чрез преводача/: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Съгласен съм да бъда представляван от назначения ми служебен защитник адв.Д.Р..

СЪДЪТ предоставя думата на прокурора.

Прокурора: Уважаема госпожо председател, постигнали сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по БП №56/2013г. по описа на РУП Малко Търново,  №25/2013г по описа на РП Малко Търново, съгласно което подсъдимият Е.Ч., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1,вр.чл.20 ал.2  от НК, а именно в това, че:  

На 12.04.2013г. около 2.00часа в района на 53-та гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново действайки като съизвършител със **, превели през границата на страната група от осем сирийски граждани: **н, **, ** ** ** **,  без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани.

Деянието е извършено от подсъдимият ** виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 280 ал.2 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 и сл. от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налагат по-леките наказания  предвидени в НК глоба и конфискация на част или цялото имущество..

Разноските по делото в размер на 50лв. в съдебното производство за извършен превод се възлагат в тежест на подсъдимия.

            Прокурора: Поддържам така внесеното споразумение, не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът запитва подсъдимия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, доброволно ли го е подписал, отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимия /чрез преводача/: Разбирам обвинението, споразумението  ми беше прочетено и преведено от български на турски език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Много съжалявам за извършеното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах  доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                                                                  Прокурор:

/ Е.Ч. /                                                 / Борис Луков /

 

Защитник:

/ Адв.Д.Р. /

 

Преводач:

/ М.К./

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №56/2013г. по описа на РУП Малко Търново, №25/2013г по описа на РП Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков  и подсъдимия Е.Ч. и служебния му защитник  адв.Д.Р., съгласно което подсъдимия Е. ** се ПРИЗНАВА за  виновен в това че:

На 12.04.2013г. около 2.00часа в района на 53-та гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново действайки като съизвършител със **, превели през границата на страната група от осем сирийски граждани: **н, **, ** ** ** **,  без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените лица не са български граждани.

Деянието е извършено от подсъдимият Ч. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 280 ал.2 т.3, вр.ал.1,вр.чл.20 ал.2  от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 и сл. от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налагат по-леките наказания  предвидени в НК глоба и конфискация на част или цялото имущество..

Разноските по делото в размер на 50лв. в съдебното производство за извършен превод се възлагат в тежест на подсъдимия.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

На осн.чл.59 ал.1 от НК, приспада времето, през което той е бил с МНО „Задържане под стража”, от наложеното наказание ЛОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №83/2013год.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

След прекратяване на наказателното производство, СЪДЪТ се занима с взетата МНО”Задържане под стража” на подсъдимия Е.Ч., която намира  за отпаднала, поради което

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ МНО „Задържане под стража”, като освобождава подсъдимия от зала.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че определението ми бе преведено от български на турски език.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з. в 16.00часа

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: