Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                                    25.11.2014г.                                 град Малко Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                                            граждански състав

На десети  ноември                                              през две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско дело номер 82 по описа за 2014 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 530 и сл. от ГПК вр. с чл. 30 и чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 28 от Закона за закрила на детето, във връзка с постъпила  молба от директора на Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево, с която се иска от съда да постанови решение, с което на основание чл.28 от Закона за закрила на детето да постанови решение, с което да настани детето Й.Г.Д. роден на *** г., в семейството на неговата леля  по майчина линия Ж.Т.Д..

В молбата на Директора на ДСП-Царево се излага,че малолетното дете Й.Г.Д. е родено на *** г.в гр. Б.. Майката Г. Т.Д. има три деца-Й.Г.Д. на 11 години, П.М.К. на 10 години и П.Г. Д. на 7 години.

Детето П.М.К. е припознато от бащата. Изоставено е от майката в дома на бабата и дядото по бащина линия на 2 години. Спрямо това дете е предприета мярка за закрила съгласно чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗД –настаняване в семейство на роднини.

Във връзка с подаден сигнал от Ж.Д. –леля по майчина линия на Й.Г.Д., ДСП-Царево е извършила социално проучване, от което е установено, че майката на детето Г. Т.Д., ЕГН **********, го е изоставила преди три години в дома на баба му в с.З., като не уточнила къде заминава. От тогава до настоящия момент няма данни в семейството и информация за местожителството на майката на детето.

През месец юни тази година бабата на детето заминала на работа в Италия и оставила детето на грижите на сина си Й.Д., вуйчо на детето. Последният се обадил на сестра си Ж.Д., която по това време работела в Белгия. Лелята на детето, Ж.Д. се върнала в България в жилището си в с.З., за да се грижи за детето. След завръщането си от чужбина, лелята на детето полагала грижи за него, като му осигурявала всичко необходимо за нормален живот. Ж. Г. полага грижи и за П.Г. Д., сестра на малолетния Й..

Предвид обстоятелството, че детето е изоставено от майката, Ж.Д. е консултирана от социалните работници относно разпоредбата на чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗД-настаняване на дете в семейството на роднини, реда за настаняване, произтичащите от това ангажименти и отговорности. Ж.Д. е попълнила и подписала декларация по чл.24, ал.3 от ППЗЗД.

Проучени са условията на живот в дома на Ж.Т.Д., която е неомъжена, живее в собствено жилище с децата Й. и П.. Условията в жилището на Ж.Д. са добри и подходящи за отглеждането на двете деца.

Със Заповед № ЗД –РД01/0011/15.10.2014г. детето е настанено временно в семейството на неговата леля по майчина линия Ж.Т.Д. ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес *** до произнасяне на съда с решение по чл.28 Закона за закрила на детето.

В съдебно заседание Ж.Т.Д. потвърждава желанието си детето да бъде настанено в нейното семейство и заявява, че ще полага грижи за физическото развитие и възпитанието на детето.

Съдът изслуша и детето Й.Г.Д., което заяви пред съда, че желае да живее с леля си по майчина линия Ж.Т.Д..

Малкотърновският районен съд, след като взе предвид направените искания, прецени събраните по делото доказателства, и след като съобрази закона, намира за установено следното:

Видно от данните по делото малолетния В.П.В., роден на *** г.в гр. Б., ЕГН **********, понастоящем е на 11 години. Детето е отглеждано в семейството на неговата баба по майчина линия, тъй като майката го е изоставила. През месец юни 2014г., бабата на детето заминала на работа извън страната и грижите за детето поела лелята на детето по майчина линия Ж.Т.Д.. Издадена е заповед № ЗД –РД01/0011/15.10.2014г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Царево, за настаняване на детето в семейството на неговата леля по майчина линия до произнасянето на съда.

В молбата на Д”СП”- гр. Царево до съда се иска настаняване на детето Й.Г.Д., родено на *** г. в гр. Б., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** в семейството на неговата леля по майчина линия Ж.Т.Д. ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***.

При определяне на мерките за закрила на детето, като се ръководи преди всичко от интереса на детето, съдът, съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЗД, следва да съобрази установената в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД поредност на лицата, респ. институциите, при които може да бъде настанено детето, а именно: семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция.

С оглед изброената поредност в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД,  следва изводът, че приоритет при настаняването на дете имат лицата, които са негови роднини или близки. В случая видно от данните по делото, се установява, че е установена роднина - леля на детето, по майчина линия, която да поеме грижите и отговорността за неговото физическо и психическо развитие.

Предвид гореизложените обстоятелства, съдът намира, че нуждата на детето от непрекъсната грижа, възпитание, емоционални и битови потребности може  да бъде задоволявана от семейството на Ж.Т.Д..

Предвид горното, съдът като съобрази интереса на детето, намира, че за неговото правилно духовно и физическо развитие, възпитание и битови условия  е необходимо отглеждането му в семейна среда, която може да бъде осигурявана от Ж.Т.Д., в чието семейство детето следва да бъде настанено за отглеждане до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила.

Мотивиран от горното и на основание чл. 30 вр. с чл. 26, ал. 1, чл. 28 и чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗДетето, Малкотърновският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

  НАСТАНЯВА детето Й.Г.Д., родено на *** г.в гр. Б., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, с майка Г. Т.Д., ЕГН **********,  в семейството на неговата леля по майчина линия Ж.Т.Д. ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

         Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Б.кия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

         След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на Д”СП”- гр. Царево за сведение и изпълнение.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: