Р Е Ш Е Н И Е

 

№      гр. М.Т., 18.06.2014 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Районен съд – М.Т.                                          Наказателен състав

на осемнадесети юни                                     две хиляди и четиринадесета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                             

    РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЯ МОСКОВА

 

Секретар : М.Д.

Прокурор : Райко Стоянов

като разгледа докладваното от съдия Москова

наказателно административен характер дело № 82 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното :

       

         Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – М.Т., с предложение за освобождаване на Д.И.Х. роден на ***г***,  ЕГН:**********, с адрес гр.М.Т., ул.“Я. К.в”бл.** вх.* ет.*, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

          В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, не се явява лично. Същия се представлява  от надлежно упълномощен адв.К.Я., който не оспорва наказателното постановление внесено от РП.

           За Районна прокуратура – М.Т. в с.з. се явява прокурор Райко Стоянов, поддържа внесеното предложение.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

По фактите :

Д.И.Х. роден на ***г***,  ЕГН:**********, с адрес гр.М.Т., ул.“Я* К*”бл.** вх.* ет.*, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен,  не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК.

Обвиняемият Х. е неправоспособен водач и не се води на отчет в сектор ПП-ОД на МВР.На 01.03.2014г. обв.Х. управлявал МПС „Ф* М*” с рег.№ А **** МК по улица „Т* м*” в град Е*. Там бил спрян за проверка от мл.автоконтрольор А* Ат*, който му съставил АУАН № 271886/01.03.2014г. за това, че не е правоспособен водач. Въз основа на този АУАН било издадено наказателно постановление № 14-0261-000142/19.03.2014г. на Началника на РУП-Е*, с което на обвиняемия Х. било наложено наказание „глоба” в размер на 150 лева за това, че на 01.03.2014 г. по по улица „Т* м*” в град Е* управлява МПС л.а. „Ф* М*” с рег.№ А **** МК без да притежава свидетелство за управление на МПС – нарушение на 150 от ЗДвП.Наказателното постановление е влязло в законна сила на 15.04.2014г.

На 01.05.2014 г.  около 19.30 часа на ул.”Г* Ки*” в град М.Т. св.Т* Д*  /полицай в РУП-М.Т./   спрял за проверка л.а. „Ф* п*” с рег.№ А **** КТ, собственост на П*М* И* и с водач обв. Д.Х. при която установил,  че водачът Х. не притежава свидетелство за управление на МПС, поради което отвел водача в сградата на РУПза снемане на обяснения. На 08.05.2014г. св.Скрипалчев – полицай ООР при РУ-М.Т. след като се запознал с документите по така образуваната преписка и установил, че водачът не притежава свидетелство за управление на МПС и е неправоспособен водач, съставил  на обвиняемия  Х. Акт за установяване на административно нарушение № 829735/08.05.2014г. (л.6 от досъдебното производство ), предявен на Х. и подписан от него.

По доказателствата :

            Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на разпитания в досъдебното производство св.Т.Д*, св.С*, св.С*,  както и писмените доказателства по делото – справка за съдимост на обвиняемия, АУАН № 271886/01.03.2014г. и  наказателно постановление № 14-0261-000142/19.03.2014г. на Началника на РУП-Елхово, Акт за установяване на административно нарушение № 829735/08.05.2014г. на РУП-М.Т. и др. Съдът цени посочените доказателства като непротиворечиви и изясняващи в цялост фактите от предмета на доказване.

            По правото :

Престъплението по чл. 343в, ал.2 НК е формално, на просто извършване и за неговата съставомерност не се изисква друг съставомерен резултат. От обективна страна е достатъчно деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението. В този смисъл обвиняемият е осъществил от обективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.2 НК.

От субективна страна престъплението е извършено при форма на вина пряк умисъл, тъй като обвиняемият е съзнавал, че е наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, и въпреки това преди да изтече една година от влизане в сила на акта, с който му е наложено административно наказание за това нарушение, отново управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление.

Налице са всички предвидени в чл.78а от НК предпоставки за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагането му на административно наказание – за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел и от престъплението няма причинени имуществени вреди.

По отношение на наказанието :

Обществената опасност на този вид престъпления се обуславя от непосредствения обект на засягане. Това са обществените отношения, свързани с безопасността на транспорта, досежно транспортните средства и съоръжения и здравето и живота на хората. В този смисъл управлението на МПС без свидетелство за управление при хипотезата на конкретната правна норма съставлява престъпление с висока степен на обществена опасност, която не следва да се омаловажава, само защото наред с допуснатото нарушение не са настъпили имуществени вреди или други вредни последици.

Вярно е, че обвиняемият прави самопризнания, но видно от доказателствата по делото преди деянието, за което му се търси отговорност в настоящото производство, той е управлявал лек автомобил, без да притежава съответното свидетелство за това, което го прави обществено опасен в по-висока степен.

            Съдът като взе предвид смекчаващите  отговорността обстоятелства - съжаление за извършеното от страна на обвиняемия, който е млад човек и е безработен,  и отегчаващите отговорността обстоятелства - склонност към управление на МПС без съответното свидетелство,  намира, че следва да се наложи наказание „глоба”  в размер на 1000 лева , което наказание според съда би изиграло необходимата превантивна и превъзпитателна роля спрямо обвиняемия за в бъдеще да се въздържа от извършване на престъпления и се явява справедливо.

           Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК Районен съд – М.Т.

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА Д.И.Х. роден на ***г***,  ЕГН:**********, с адрес гр.М.Т., ул.“Я* К*”бл.** вх.* ет.*, български гражданин, не женен, не осъждан, с начално образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2014 г. около 19.30 часа на кръстовище на ул.”22 октомври” и ул.”Княз Борис” в гр.М.Т. е  управлявал л.а. „Ф*” модел П*, с рег.№ А **** КТ, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 14-0261-000142/19.03.2014г. на началника на РУП на МВР – Елхово, влязло в сила на 15.04.2014 г., -престъпление по  чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а вр. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 К от НК  го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000.00 ( хиляда ) лева.

      Решението може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :