П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  27.04.2016 г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и седми април,  две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Борис Луков   

сложи за разглеждане НОХ дело  № 82   по описа за 2016 год.

докладвано от съдията Петков

            На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

За МТРП - прокурор Луков

          Подсъдимият Я.Н., редовно призован, се явява.

Явява се адв.Д.К., редовно уведомен.

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

          Адв.К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Постъпило е искане от РП Малко Търново на осн.чл.414 ал.1 т.1 от НПК, с което се иска да се извърши тълкуване по одобрено споразумение по Определение №28 от 23.03.2016г. по НОХД №30/2016г. по описа на РС- Малко Търново относно наказанието глоба предвидено по чл. 343в ал.2 от НК, тъй като  същото не е наложено по горе посоченото споразумение.

Прокурора: Г-н съдия с представителя на обвиняемия и защитата още при обсъждане на споразумение постигнахме съгласие на осн.чл.55 ал.3 от НК предвиденото в чл.343в ал.2 от НК наказание глоба да не се налага, поради което Ви моля да се произнесете с Определение в този смисъл.

Адв.К.: Действителната воля, която постигнахме при обсъждане на споразумението с представителя на РП е тази, че на осн.чл. 55 ал.3 от НК, предвиденото в чл.343в ал.2 от НК наказание глоба да не се налага, поради което Ви моля да се произнесете с Определение в този смисъл.

Подсъдимия: Придържам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ, като взема предвид становището на страните, намира че на подсъдимия Я.С.Н. по одобрено със Определение №28 от 23.03.2016г. по НОХД №30/2016г. по описа на РС- Малко Търново на осн.чл.55 ал.3 от НК, не следва да бъде налагано предвиденото в чл.343в ал.2 от НК наказание глоба.

Предвид горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.55 ал.3 от НК,  НЕ НАЛАГА на подсъдимия Я.С.Н. предвиденото в чл.343в ал.2 от НК, наказание ГЛОБА.

 

Настоящето Определение да се счита за неразделна част към Определение №28/23.03.2016г. по НОХД №30/2016г. по описа на РС- Малко Търново.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от Определението да се изпрати на РП- Малко Търново.

 

Протокола изготвен в с.з.

Приключи с.з. в 13.45ч.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          Секретар: