Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 06.11.2019 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тридесет и първи октомври                                                2019година                                    В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №81 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на */Х.Ш.Т./, румънски гражданин,притежаващ паспорт № *., с адрес: Република *, Мип.
*против наказателно постановление   № 136/2019г. издадено на 06.06.2019г. на  Зам.Директор на ТД Южна морска,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , е наложена глоба в размер на  46 197,80 лева /четиридесет и шест хиляди сто деветдесет и седем лева и
осемдесет стотинки/, представляваща 220% от продажната цена на стоката и на основание чл.233 ал.6,вр. чл. 233, ал. 3, във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: - тютюн за наргиле марка ,,AL FAKHER“ в опаковки по 1/един/килограм - 83/осемдесет и три/броя опаковки, с продажна цена в размер на 20 999 лева/двадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/ и на основание чл.233,ал.8 от ЗМ отнемат в полза на държавата лек автомобил марка * с австрийски регистрационен
№ *, с пазарна стойност 2266,00 лв./две хиляди двеста шестдесет н шест лева/, послужил като средство за превозването на стоката - предмет на нарушение

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Пледира НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение сериен № 2688 от 02.01.2019 г.по описа на Митница Бургас, съставен от Ж.С.Д. - митнически инспектор при МП
„Малко Търново“,
за това ,че на 02.01.2019г. около 09,30 часа на трасе за обработка на входящи автомобили на МП
„Малко Търново“ от Република Турция за Република България пристигнал лек автомобил марка * с австрийски регистрационен № *.управляван от
жалбоподателя * /Х.Ш.Т./. Актосъставителят Д. попитал шофьора на
разбираем за него език-турски, дали пренася стоки, подлежащи на деклариране пред митническите
органи. След получен отрицателен отговор, автомобилът бил селектиран за щателна митническа проверка. Проверката на автомобила била извършена в халето на митническия
пункт съвместно с митническия служител М.Г.С..

В хода на проверката, на различни места в автомобила /в кухините на четирите врати,в двата задни калника, в естествена кухина на пода пред задната дясна седалка и под
джантата на резервната гума/, открили недеклариран тютюн за наргиле марка,.AL FAKHER"в опаковки по 1/един/килограм - 83/осемдесет и три/броя опаковки.

В снетото писмено обяснение * /Х.Ш.Т./ посочва, че е
закупил тютюна от И* за лична употреба.

Стоката - предмет на нарушение е задържана с разписка № 0126025 от 02.01.2019г.

За проверката е съставен протокол за извършена митническа проверка № КЦ - М 5/19BG1003М000069/02.01.2019г.

За целите на административнонаказателното производство от Комисия,определена със Заповед № ЗТД-1000-139/19.02.2019г. на С.Д. Директора на ТД Южна морска, е приета
продажна цена на недекларираната стока общо в размер на 20999 лева /двадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/, определена на основание nap. 1, т. 34 от ДР на ЗМ във
връзка чл.4, т. 6 от ЗАДС и чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневи изделия.

На основание чл.229, ал.1 от Закона за митниците с разписка за задържане №0126027/12.01.2019г. е задържано превозното средство - лек автомобил марка „* с австрийски регистрационен № *,като превозно средство, послужило за превозването на недекларираната стока - предмет на
нарушение. Изготвена е експертна оценка вх.№ 32-147369/21.05.2019г. на ТД Южна морска от *, експерт на свободна практика, от която е видно, че към
02.01.2019г. пазарната стойност на лекия автомобил, описан по-горе е 2266,00лв./две хиляди двеста шестдесет и шест лева/.

 

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ. Актът е подписан от нарушителя.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.Д. и С.,които показания са напълно идентични и съдът ги приема като вярни и правдиви и същите на са противоречиви.  

        Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно чл. 41 от Регламент № /ЕО/ № 1186/2009 г. на Съвета, във връзка е чл. 51а. ал. 4. т. 4 от ППЗДДС. Същата не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер", посочена в чл. 1, т. 21, буква ,.б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на деклариране на основание чл.158 от Регламент /ЕС/ № 952/201 Зг. по един от предвидените начини, съответно в чл.6, нар. 2 от Регламент /ЕС/ № 952/201 Зг., чл.135 и чл. 143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

       */Х.Ш.Т.  не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока като на 02.01.2019г., на МП ..Малко Търново“, е превозил през държавната
граница на Република България без знанието и разрешението на митническите органи акцизни стоки - тютюневи изделия,с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.3 от Закона за митниците.

Следователно е налице извършването на административно нарушение.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№ 136/2019г. издадено на 06.06.2019г.   на  Зам.Директор на ТД Южна морска  с което на */Х.Ш.Т./, * гражданин,притежаващ паспорт № *., с адрес: Република Румъния,Мип.*за нарушение на  чл. 233, ал. 3 във връзка с чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , е наложена глоба в размер на  46 197,80 лева /четиридесет и шест хиляди сто деветдесет и седем лева и
осемдесет стотинки/, представляваща 220% от продажната цена на стоката и на основание чл.233 ал.6,вр. чл. 233, ал. 3, във връзка с чл. 233, ал. 1  от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: - тютюн за наргиле марка ,,AL FAKHER“ в опаковки по 1/един/килограм - 83/осемдесет и три/броя опаковки, с продажна цена в размер на 20 999 лева/двадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/ и на основание чл.233,ал.8 от ЗМ отнемат в полза на държавата лек автомобил марка * с австрийски регистрационен
№ *, с пазарна стойност 2266,00 лв./две хиляди двеста шестдесет н шест лева/, послужил като средство за превозването на стоката - предмет на нарушение

 

  

 

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: