П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО 18.10.2012год.

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на    осемнадесети октомври  две хиляди и дванадесета  година.   в  състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

                                                                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….М.Д. ……..…………………………

и прокурора    Борис Луков        сложи за разглеждане

НОХ дело  №81  по описа за 2012 год.                                                 докладвано от съдията Москова……………………………………………………………..

На именното повикване в 14.00  часа се явиха  …… ……………………………

 

За Районна прокуратура Малко Търново, се явява прокурор  Луков.

Подсъдимият В.В.,***., ведно с адв.Г.- АК Варна, и адв.К** от АК София, надлежно упълномощени.

            Свидетелят М.Б., редовно призован, се явява лично в с.з.

Свидетелят К.К., редовно призован,  се явява лично в с.з.

Свидетелят Е.М., редовно призована, се явява лично в с.з.

По хода на делото

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Г.: Не би следвало да бъде даден ход на делото, уважаемия съд би следвало да върне делото на Районна прокуратура Малко Търново, защото има съществено противоречие в обвинителния акт, което води до накърняване правата на подзащитния ни В.. Говорим за противоречие в обстоятелствената част на обвинителния акт,  и диспозитива.

Адв.К**: Придържам се уважаема госпожо председател, изцяло към защитата на адв.Г.. По отношение на това становище, искам да конкретизирам в какво се изразява, което е визирано в диспозитива на обстоятелствената част,  е налице на две места, отделно от противоречието на диспозитива, самата обстоятелствена част, съдържа противоречия. Бих могъл да посоча точно за какво става дума, ако разрешите. Не е отбелязано името на майка му в абзац 1, стр.1 или точно по средата. Свидетелите са извикали на входната врата и многократно му наредили да предаде пушката си. Свидетелите отново посетили селото, като се отправили към дома на обв.В..Не става въпрос изобщо, че тези свидетели са служители на МВР. В диспозитива четем, че свидетелите отново в средата на стр.2 от обвинителния акт четеме, че подсъдимия е отправил нецензурни думи срещу полицай К.К. и М.Б.. Считам, че това противоречие ограничава, както правото на защита от страна на подсъдимия, така и право на защита, която би могла да бъде формирана по чл.98 от НПК относно ангажиране на защитници, двама адвокати. На първо място като основание за недаване ход на делото в днешно с.з. следва да отбележим, че се касае за стрелба с оръжие от страна на нашия подзащитен В.В., а никъде по делото не фигурира Постановление на прокуратурата, с което да е назначена съдебно балистична експертиза, това е абсолютно процесуално нарушение да бъде разгледано наказателното производство без установяване годност на оръжие, както от протоколите за разпит на тримата свидетели, .така и в обв.акт. Ако първото можем да наречем нарушение на процесуални правила за не даване ход на делото, то второто основание да допуснем, че е пропуск с оглед обстоятелството, че наказателното производство е образувано като БП. Следва да отбележим, че недостига на време, не следва да се приеме като уважителна причина за не назначаване на съдебна балистична експертиза Ако има действително такава, проследих материалите по делото и действително не можах да констатирам такова заключение на вещо лице, което да даде относно  балистиката. Считам, че двете нарушения като процесуални такива, не могат да бъдат санирани в настоящето  с.з. Моля уважаемия съд, да не дава ход на делото. Да прекратите същото, и върне за доразследване на РП Малко Търново. Бих могъл да коментирам също така, по делото не са привлечени и другите лица съучастници в инцидента, с оглед на което е привлечен като подсъдим.. Същите не са разпитани, и ако са разпитани някои от тези лица, то в хода на полицейската проверка, то закона не допуска тези сведения като годни доказателства.

Адв.Г.: Ако допуснете да конкретизирам правното основание на направеното искане  -  законовите разпоредби в НПК чл.249 вр.248 ал.2 т.3. .

Подсъдимия: Съгласен съм с моите защитници.

Прокурора: Не съм съгласен, като считам, че искането на защитата са неоснователни. От многото думи, които наредиха колегите  защитници, успях да разбера, че първото нарушение, което твърди защитата е една страница от обв.акт. Става въпрос, че двамата свидетели Б. и К. са назовали именно свидетели защитата, че са полицаи, защитата не е знаел, че св.Б. и св.К. са полицаи, абсолютно не го приемам това нещо. Още повече, малко по-горе пише свидетелката уведомила полицията М.Търново служителите М.Б. и К.К.. Няколко реда по нагоре е посочено служители на РУП М.Търново. Второто твърдяно нарушение липсата на съдебна балистична експертиза, това ясно показва, че колегите .защитници приемат факта, че подсъдимия е стрелял с пушката. Въпроса ни е какво ще ни послужи по делото тази експертиза, ще докаже, че е гърмяно, или в каква посока. Подобна балистична експертиза е просто ненужна, защото възможно е с цел процесуална икономия до изясняване на истината, по същество балистичната експертиза е ненужна. Предоставям на съда да прецени.

Адв.К**: Що се отнася до становището на Държавното обвинение, госпожо Районен съдия, аз се учудвам, че може да има едно такова становище, след като правим оценка на един документ обвинителен акт. Ние не вземаме под внимание една житейска обстановка, кой, кого познава в един малък град. В случая обвинителния акт има обстоятелствена  част, има дистпозитив, ако някой е бил да изготви добър официален документ, и ние говорим процесуално допустимо ли е това или не. Множеството думи както бе отбелязано от представителя на Държавното обвинение говори, че множество думи, а е становище на защитата по отношение на документи с оглед на които ще се решава съдбата на подсъдимия. Ако становището на защитата се цени като множество  думи, едва ли не излишно казани, аз няма да правя коментар. Налице ли е факта, че никъде в обвинителната  част не се казва, че свидетелите са полицаи. Ако ние вадим по аналогия, закона не допуска постановяване на присъда по аналогия. Практиката на Върховен съд  е такава, че когато са нали противоречия в обвинителната  част и диспозитив в обвинителния  акт, абсолютно задължително е да се цени това, като ограничаване на правото на защита, в случая като подсъдим и в това отношение практиката на Върховен съд не може да бъде санирано в съдебно заседание. Ако обратно се връщаме по становището, недопустимостта по даване ход на делото, дали е стрелял във въздуха, или не, целта е да се установи протичащото по делото оръжие, дали е годно, дали е играчка или е нещо друго. Ако Държавното обвинение  не знае какво включва една съдебна балистична експертиза, не знам, какво трябва да кажа. Считам, това становище на Държавното обвинение за необосновано, незаконосъобразно, с оглед на което моля уважаема госпожо съдия, да уважите искането ни, да не се дава ход на делото, и върнато на прокуратурата за доразследване. В случай, че не уважите нашето искане, моля да ни дадете възможност да направим и нашите искания.

Адв.Г.:  Провокиран съм от становището на Държавното обвинение  да вземе думата. От наша страна е да е чисто колегиално. Житейската практика какво има в наказателния процес ние изтъкнахме да не се дава ход на делото Не считам, че сме казали нещо изрично.Ние се позоваваме единствено и само на закона.

Прокурора:  Дълбоко уважавам защитата, понеже К** каза, че Б. и К. са полицаи. За случилото се ……..15ред от долу нагоре.написано е служители на РУП М.Търново, а балистиката ще ви помогне въз основа на нарезите на патрона, ще установи приблизително и дали с това оръжие е стреляно, разточителство ще бъде балистичната експертиза.

Адв.К**:  Говориме за това оръжие, не кога е произведен изстрела, не от кого, кога, а годно ли е да произвежда изстрел. Аз се позовах с един пример, дали е играчка, или не. Друг е въпроса, че ще искаме да бъде внесен в зала. Не може в делото да фигурира оръжие и ние да нямаме балистична експертиза.

СЪДЪТ, след като се запозна с искането и становищата на страните, и като съобрази, че с обвинителния акт се поставя рамката на наказателното производство, като с него се определят обстоятелствата, които следва да бъдат доказани, и въз основа на които е повдигнато обвинението срещу подсъдимото лице, намери, че искането на защитата, да не се дава ход на делото е основателно, поради наличие на противоречия в обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния  акт,  водещи до накърняване правото на защита на подсъдимия. Недопустимо е в обвинителния акт да съществуват неточности и недоразумения, наричани от прокуратурата синтактис, както и че не е била извършена съдебна балистична експертиза, относно годността на оръжието да произведе изстрел, не са разпитани свидетелите от които са били снети сведения, поради което на осн.чл.249, вр.248 ал.2 т.3  НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №81/2012г. по описа на МТРС.

ВРЪЩА делото на прокурора за допълнително разследване.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране с ч.жалба и ч.протест в 7 дневен срок пред Бургаски окръжен съд.

 

 

Приключи с.з. в 14.30часа

Протокола изготвен в с.з.                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: