П Р О Т О К О Л

                              Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  03.06.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  трети  юни  две хиляди и шестнадесета година  в  състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

Съдебни заседатели: Г.Г.

                                  С.Г.

                            

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко С.

сложи за разглеждане НОХ дело  № 81  по описа за 2016 год.,

докладвано от съдията Дойков  

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

          За МТРП - прокурор С..

          Подсъдимият А.И., нередовно призован, се явява лично.

Подсъдимият Н.Н., нередовно призован, се явява лично.

За двамата подсъдими - адв.М.Ч., редовно упълномощен.

СЪДЪТ докладва актуална справка за съдимост с рег.№ 155 / 01.06.2016г. за подсъдимимия И. и с рег.№ 154 / 01.06.2016г.  за подсъдимимия Н..

Свидетелите: В.Г., М.М., Н.С., Я.И., редовно призовани се явяват.

Свидетелите: К.Х., Т.Х., Х.А., Д.И., К.Б. и С.Х. - нередовно призовани, не се явяват. 

Свидетелите Х.М., Й.Й., Е.А. – редовно призовани, не се явяват.

Свидетелката  И.К. – на призовката е отбелязано, че лицето е починало.

Свидетелят  Н.Н. – нередовно призован, не се явява.

По хода на делото

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.  

АДВ.Ч.:  Представям заверено от мен копие от протокол на СРС по НЧХД №21493/2014г., което беше основанието за отлагане на настоящето дело от 30.05.2016г. за 03.06.2016г. Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като видно от обв.акт, независимо от задължителните указания на БОС по обжалване на присъда №8/16.09.2015г., постановена по НОХД №148/2015г. на РС - М.Търново, присъдата е отменена и върната на Районна прокуратура именно на наличието на процесуални нарушения, които не могат да бъдат отстранени в хода на съдебното следствие, а същите следва да бъдат коригирани с обв.акт, като ясно и конкретно се посочи за всеки един от обвиняемите,  какво точно качество им се вменява - съучастник, помагач или подбудител, както и връзката с конкретни действия извършени от тях. Видно от обв.акт този недостатък не е отстранен от МТРП и обв.акт не отговаря на императивните изисквания на чл.246 ал.2 от НПК, поради което моля съда да прекрати настоящето наказателно производство и върне на МТРП със задължителните указания посочени изчерпателно в решение на БОС и с правилна и точна квалификация по конкретни обвинения.

Подсъдимият И.: Придържам се към казаното от защитата ми.

Подсъдимият Николов: Придържам се към казаното от защитата ми.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Счита, че с оглед така изложените съображения на защитата съдебното производство следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на Районна прокуратура Малко Търново. Допуснато е съществено отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до ограничаване правото на защитата на обвиняемите и техния защитник. Следва в действителност в обв.акт да се посочи точния състав на извършеното деяние в което и двамата подсъдими следва да бъдат обвинени. В тази връзка мотивите на Бургаски Окръжен съд следва да бъдат изпълнени в новото произнасяне на прокуратурата. Горното навява на факта, че така изложения диспозитив не дава възможност да се възприеме в какво точно деяние и двамата следва да бъдат обвинени.

Водим от горното,  

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ №81/2016г.  и връща делото на Районна прокуратура Малко Търново за ново произнасяне.

Протокола изготвен в с.з. което приключи в 10.30 часа.

 

                                                Председател:

 

                                      Съдебни заседатели: 1/

                                                                         2/

Секретар: