Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 07.03.2019 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и осми февруари                                                 2019 година                                           

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №81 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.К., ЕГН **********, притежаващ паспорт № *
28/02/2017 г. от МВР *,със съдебен адрес:*** против наказателно постановление № *г.на  Зам.Началник на Агенция Митница –ТД”Южна морска”,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

        Купюри по 500 евро всяка - 18 бр. по 500 евро = 9000 евро;

        Купюр по 50 евро - 1 бр. по 50 евро = 50 евро;

        Купюри по 5 евро всяка - 3 бр. по 5 евро = 15 евро;

        Купюри по 100 долара всяка - 19 бр. по 100 долара = 1900 долара;

        Купюр по 50 долара - 1 бр. по 50 долара = 50 долара;

        Купюри по 20 долара всяка - 2 бр. по 20 долара = 40 долара;

        Купюр по 10 долара - 1 бр. по 10 долара = 10 долара,

с левова равностойност в размер на 21 070.62 лв. /двадесет и една хиляди и седемдесет лева и шестдесет и две стотинки/, преизчислени към курс за митнически цели към *г.: 1 EUR = 1.95583 лева.

 

         Жалбоподателят редовно призован   не се явява лично.

        Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

      Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен №*г. по описа на Митница Бургас, съставен от М.С.В. - на длъжност митнически инспектор в МП Малко Търново за това ,че при  извършена проверка на  *г., около 12:30 часа, на МП МАЛКО ТЪРНОВО, на трасе за обработка на
входящи автомобили, от Република Турция за Република България пристигнал лек автомобил, марка *, управляван от българския гражданин С.К., ЕГН **********, упълномощен да управлява автомобила
съгласно пълномощно per. *г. При пристигане на автомобила в зоната за митнически контрол, актосъставителят попитал водача дали има акцизни стоки, в това число
цигари и тютюневи изделия, различни видове валута с обща стойност, равна и надвишаваща10 000 евро. валутни ценности и стоки в търговско количество за деклариране пред
митническите органи. Жалбоподателят С.К. устно заявило, че няма нищо за деклариране.

След получения отрицателен отговор е извършена ЧМП на превозното средство,на пътническия и личен багаж на лицето. В хода на проверката, инспектор В. поискала да
провери, в присъствието на С.К., ръчната му лична чанта, която се намирала на пасажерската седалка в превозното средство.

    В чантата, в найлонов плик и в джобно разделение на същата, е установена недекларирана по установения ред сума, която била изброена пред актосъставителя и В. И*В. - мл. инспектор в ГКПП Малко Търново, и е както следва:

        Купюри по 500 евро всяка - 18 бр. по 500 евро = 9000 евро;

        Купюр по 50 евро - 1 бр. по 50 евро = 50 евро;

        Купюри по 5 евро всяка - 3 бр. по 5 евро = 15 евро;

        Купюри по 100 долара всяка - 19 бр. по 100 долара = 1900 долара;

        Купюр по 50 долара - 1 бр. по 50 долара = 50 долара;

        Купюри по 20 долара всяка - 2 бр. по 20 долара = 40 долара;

        Купюр по 10 долара - 1 бр. по 10 долара = 10 долара,

с левова равностойност в размер на 21 070.62 лв. /двадесет и една хиляди и седемдесет лева и шестдесет и две стотинки/, преизчислени към курс за митнически цели към *г.: 1 EUR = 1.95583 лева.

     Установените парични средства са били задържани с разписка № 92493/*г.

Серийните номера на задържаните купюри били ксерокопирани в присъствието на С.К.. както и в присъствието на *-служители на ГКПП Малко Търново и приложени към разписка за задържане № *. На
С.К. е предоставено заверено копие от същите.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № ПИП **г.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ. Актът  е подписан от нарушителя.

        Административно наказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН.

          Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.В.,както и от показанията на св.В., С.  и И.,които показания съдът приема като достоверни и безпристрастни.       

         Съгласно действащото законодателство - чл.2, т.1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г., при пренасяне през границата на страната на парични средства над 10000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута подлежат на деклариране. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9, ал.1 от същата наредба с валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

   С деянието си С.К.   е нарушил разпоредбите на чл. 11а, ал. 1 от Валутния закон във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл.9,ал.1от Наредба №Н-1 от 1 февруари 2012 г. на МФ и чл. 3, параграф 1 от Регламент ЕО 1889/2005, с което е осъществил състава на чл. 18, ал. 1 от Валутния закон. С.К.  не е изпълнил своето задължение да
декларира по установения ред - чрез писмено деклариране с декларация за паричните средства пренасяната от него валута е с обща равностойност в лева 21 070.62 лв. /двадесет и една хиляди и седемдесет лева и шестдесет и две стотинки/ въпреки че е имал
възможност и е бил длъжен да го направи. Същият е бил длъжен да декларира пренасяната от него валута, за което му е била предоставена възможност с отправеното запитване дали има нещо за деклариране пред митническите органи, на което е
отговорил отрицателно.

 

  Съдът не споделя възраженията на защитата на жалбоподателя,че при съставянето на акта не е имало преводач и акта не е преведен на жалбоподателя.Жалбоподателят е български гражданин и възражението ,че не разбира добре български е ирелевантно за спора. Съгласно чл.84 от ЗАНН, доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Ето защо субсидиарното прилагане на нормите на НПК в частта относно задължението за назначаване на преводач не може да стане на основание чл. 84 от ЗАНН, тъй като са приложими за производството по обжалване на наказателните постановления пред съда. В тази връзка, неприложима е и нормата на чл.55, ал.З от НПК с която в българското законодателство е възприета Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010г., относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство, тъй като директивата не се прилага в случаите, когато законодателството на държава-членка предвижда налагането на санкция за леки нарушения от страна на орган, различен от съд с компетентност по наказателноправни въпроси, и когато налагането на такава санкция може да бъде обжалвано пред съд. Безспорно е, че при установяване на нарушението и съставянето на АУАН, както българските граждани, така и чуждите граждани, които не владеят български език имат правото да разберат за какво нарушение са обвинени и именно с това право на невладеещото български език лице следва да се обвърже преценката за наличието/липсата на нарушение, свързано с назначаване на преводач. Ето защо, преценката дали липсата на преводач при предявяване на АУАН представлява съществено процесуално нарушение не следва да се прави формално и да се основава единствено на този факт, което пък автоматично да обосновава засягане правото на защита на наказаното лице. Засягането на правото на защита следва да се разглежда през принципа за върховенство на закона, отразен в чл.6 от ЕКПЧ и предвид чл.47 и чл. 48 §2 от Хартата на основните права на ЕС, доколкото последната се явява приложима предвид упражняването на правото на свободно движение на чужди гражданин. При преценката на нарушението, описано в НП, действията на актосъставителя, поведението на жалбоподателя, сложността на случая, интересите на наказания и развитието на процедурата по налагане на наказанието, в цялост, следва да се направи извод постигнат ли е справедлив баланс между обществения интерес и индивидуалния интерес и права на личността. Следва да се има предвид и че правото на лицето да бъде информирано за обвинението срещу него на разбираем за него език е с акцесорен характер - част е от правото му на справедлив процес и правото му на зачитане на правото му на защита, а последното намира проявление и в рамките на съдебния процес пред РС. В Директива 2010/64/ЕС на ЕП и на Съвета от 20.10.2010г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и Директива 2012/12/ЕС относно правото на информация в наказателното производство, изрично е предвидено, че при налагане на санкции за леки нарушения, например пътно транспортни нарушения, установени след пътнотранспортна проверка, изискването за преводач и за осигуряване на информация важи единствено за производството по обжалване пред съд. Разгледани в своята цялост, цитираните директиви установяват безусловно задължение за осигуряване на превод единствено в рамките на наказателното производство, като за извършените административни нарушения такова задължение липсва. Затова, сама по себе си, липсата на назначен преводач при съставянето и връчването на АУАН не може да обуслови съществено процесуално нарушение в административно наказателното производство.

Предвид горното съдът намира ,че НП следва да бъде потвърдено.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление *г.на  Зам. Началник на Агенция Митница –ТД”Южна морска” с което на С.К., ЕГН **********, притежаващ паспорт № *
* г. от МВР *,със съдебен адрес:***
 за нарушение на  чл.18, ал.1, във връзка с чл.11”а” ал.1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

        Купюри по 500 евро всяка - 18 бр. по 500 евро = 9000 евро;

        Купюр по 50 евро - 1 бр. по 50 евро = 50 евро;

        Купюри по 5 евро всяка - 3 бр. по 5 евро = 15 евро;

        Купюри по 100 долара всяка - 19 бр. по 100 долара = 1900 долара;

        Купюр по 50 долара - 1 бр. по 50 долара = 50 долара;

        Купюри по 20 долара всяка - 2 бр. по 20 долара = 40 долара;

        Купюр по 10 долара - 1 бр. по 10 долара = 10 долара,

с левова равностойност в размер на 21 070.62 лв. /двадесет и една хиляди и седемдесет лева и шестдесет и две стотинки/, преизчислени към курс за митнически цели към *г.: 1 EUR = 1.95583 лева.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: