Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                                    25.11.2014г.                                 град М.Т.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                                            граждански състав

На десети  ноември                                              през две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско дело номер 80 по описа за 2014 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 530 и сл. от ГПК вр. с чл. 30 и чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 28 от Закона за закрила на детето.

Производството по делото е образувано по постъпила молба от директора на Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево, с която се иска от съда да постанови решение, с което на основание чл.28 от Закона за закрила на детето да постанови решение,с което да настани детето В.П.В., родено на *** г., в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия – Н.Т.К. и М. Ф.К..

В молбата се сочи, че до ДСП –Царево е бил подаден сигнал от Н.Т.К., баба на детето, че майката на детето е починала. Във връзка със сигнала е извършено социално проучване, от което било установено, че майката на детето Л.М. К. е починала на 21.09.2014г. След смъртта на майката грижи за детето полагали бабата и дядото на детето по майчина линия. При проучването родителите на майката на детето са посочили, че дъщеря им била разведена с бащата на детето, който след развода не се интересувал от сина си и не поддържал контакти с него.

В молбата на директора на ДСП-Царево се излага, че непълнолетното дете В.П.В. е родено на *** в гр. М.Т., с родители: майка Л.М. В., починала на 21.09.2014г. и баща П.В.В. ЕГН ********** с постоянен адрес: с.Х.Д., общ.К., ул.”****” № 25 и настоящ адрес гр.Н., ж-к „М.” * 

Бащата на детето е търсен на адресите си в гр.К. и гр.Н., като ДСП-Царево е поискала от ДСП –К. и и от ДСП-Поморие информация за социалния статус на бащата и отношението му към отглеждането и възпитанието на детето. ДСП-К. и ДСП-Поморие са отговорили, че бащата на детето не е намерен на постоянния си и настоящия си адрес.

Предвид обстоятелството, че след смъртта на майката, нейните родители са поели грижата за отглеждането и възпитанието на внука си ДСП –Царево е извършила социално проучване, относно годността на сем.К. да отглеждат в семейството си детето В.П.В.. Дядото и бабата на детето са консултирани, относно разпоредбите на чл.4, ал.1 т.2 от ЗЗД – настаняване на дете в семейство на роднини, реда за настаняване, произтичащите от това ангажименти и отговорности. Семейство К. са попълнили и подписали декларации по чл.24, ал.3 от ППЗЗД, с които са изявили желанието си да се грижат за внука си и той да бъде настанен в тяхното семейство.

ДСП –Царево е проучили условията на живот в дома на сем.К., които живеят в апартамент с адрес гр.М.Т., ул.”** О.” №*. При проучването е установено, че бабата и дядото на детето притежават необходимите качества, възможности и социално-битови условия да отглеждат в дома си непълнолетния В.П.В..

Със Заповед № ЗД –РД01/00013/21.10-2014г. детето е настанено временно в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия –Н.Т.К. и М. Ф.К. до произнасяне на съда с решение по чл.28 Закона за закрила на детето.

В съдебно заседание сем.К. потвърждават желанието си детето да бъде настанено в тяхното семейство и заявяват, че ще полагат грижи за физическото развитие и възпитанието на детето.

Съдът изслуша и детето В.П.В., което заяви пред съда, че желае да живее с баба се и дядо си по майчина линия.

Малкотърновският районен съд, след като взе предвид направените искания, прецени събраните по делото доказателства, и след като съобрази закона, намира за установено следното:

Видно от данните по делото непълнолетният В.П.В., роден на *** г., с ЕГН: **********, понастоящем е на 16 години. Детето е отглеждано в семейна среда от майката, тъй като родителите са разведени. След смъртта на майката детето е отглеждано в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия, като бащата на детето не е установен на неговия постоянен и настоящ адрес. Издадена е заповед № ЗД –РД01/0013/21.10-2014г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Царево, за настаняване на детето в семейството на неговите баба и дядо до произнасянето на съда.

В молбата на Д”СП”- гр. Царево до съда се иска настаняване на детето В.П.В., родено на *** в гр. М.Т., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес гр.М.Т. ул.”** О.” №*, с родители: майка Л.М. В., починала на 21.09.2014г. и баща П.В.В. ЕГН ********** с постоянен адрес: с.Х.Д., общ.К., ул.”****” № ** и настоящ адрес гр.Н., ж-к „М.” * в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия Н.Т.К. ЕГН ********** и М. Ф.К. ЕГН **********.

При определяне на мерките за закрила на детето, като се ръководи преди всичко от интереса на детето, съдът, съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЗД, следва да съобрази установената в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД поредност на лицата, респ. институциите, при които може да бъде настанено детето, а именно: семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция.

С оглед изброената поредност в чл. 26, ал. 1 от ЗЗД,  следва изводът, че приоритет при настаняването на дете имат лицата, които са негови роднини или близки. В случая видно от данните по делото, се установява, че са установени роднини- баба и дядо на детето, по майчина линия, които да поемат грижите и отговорността за неговото физическо и психическо развитие.

Предвид горното, съдът като съобрази интереса на детето, намира, че за неговото правилно духовно и физическо развитие, възпитание и битови условия  е необходимо отглеждането му в семейна среда, която може да бъде осигурявана от семейството на неговите баба и дядо по майчина линия  Н.Т.К. и М. Ф.К., в чието семейство детето следва да бъде настанено за отглеждане до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената мярка за закрила.

Мотивиран от горното и на основание чл. 30 вр. с чл. 26, ал. 1, чл. 28 и чл.4, ал.1 т.4 от ЗЗДетето, Малкотърновският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

  НАСТАНЯВА детето В.П.В., родено на *** в гр. М.Т., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес гр.М.Т. ул.”** О.” №*, с родители: майка Л.М. В., починала на 21.09.2014г. и баща П.В.В. ЕГН ********** с постоянен адрес: с.Х.Д., общ.К., ул.”****” № ** и настоящ адрес гр.Н., ж-к „М.” *   семейството на неговите баба и дядо по майчина линия Н.Т.К. ЕГН ********** и М. Ф.К. ЕГН **********, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на определената марка за закрила.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

         Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

         След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на Д”СП”- гр. Царево за сведение и изпълнение.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: