П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  2013 год.

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и четвърти септември две хиляди и тринадесета  година    в  състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

                                                                         Съдебни заседатели:

при участие на секретаря М.Д.

и прокурора ………………………                                  сложи за разглеждане

гражданско дело №80 по описа на съда за 2013 год.,

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

Молителят Банка “ДСК”ЕАД, редовно призована се явява – ю.к.Лиляна Чернева, надлежно упълномощена.
            Ответните страни  Т.Р.  и Х.Р. редовно призовани не се явяват.

По хода на делото:

Ю.к.Чернева: Да се даде ход на делото.
            СЪДЪТ, като констатира, че  не са налице процесуални пречи за даване ход на делото,

            ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Предявената от Банка «ДСК» ЕАД, молба е  с правно основание чл.51 от Закона за наследството.

          Видно от приложения по делото заверен препис от договор за кредит за текущо потребление от 08.11.2009г.,  „Банка ДСК” ЕАД - клон гр. Бургас е предоставила на П. Т. А. с ЕГН ********** ***, кредит в размер на 29 300 лв. със срок за издължаване 120 месеца, считано от датата на неговото усвояване. Вследствие нередовното обслужване на кредита, цитираната банка е подала заявление за издаване на заповед за изпълнение на основание чл.417 от ГПК, по което е било образувано ч.гр.д. №33/2012г. по описа на РС-Малко Търново. С разпореждане № 84 от 03.04.2012г. по ч.гр. дело № 33/2012г., РС-Малко Търново е отхвърлил изцяло заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист поради настъпила смърт на кредитополучателя  П. Т. А. с ЕГН **********, поч. на  04.02.2011г.,  преди датата на подаването на заявлението в съда.

Видно от удостоверение за родствени връзки  № 78/ 19.02.2013г., издадено от община Малко Търново, Т. Х.  Р.  , поч. на 05.11.1987г.,  е  баща на кредитополучателя, К. П. А. , поч. на 17.02.2012г., е майка на кредитополучателя,   Х.  Т.Р. с ЕГН **********  е кръвен брат, а  Т.Т.Р.  с ЕГН ********** – кръвна сестра на П. А., починал на 04.02.2011г.

           Видно от   удостоверение № 181/04.04.2011г., издадено на К. П. А. с ЕГН ********** за вписан под № 1/2011г. отказ от наследство, майката К. П. А. с ЕГН ********** е извършила отказ от наследство, оставено от покойния й син П. Т. А. .

С оглед на изложеното, молителят „Банка ДСК” ЕАД гр. София е заинтересовано лице по смисъла на чл.51,ал.1 от  Закона за наследството  и има право да иска от районния съдия да  призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството.

От приложените към молбата писмени доказателства безспорно се установява, че П. Т. *** Търново, е починал на 04.02.2011г., както и че същият не е оставил деца или други низходящи. Съгласно разпоредбата на чл. 6 от Закона за наследството,  когато починалият не е оставил деца или други низходящи, наследяват по равно родителите или оня от тях, който е жив. В настоящия случай  наследството е открито на 04.02.2011г., към който момент бащата на наследодателя не е бил жив,  следователно  единствен наследник по закон  на П.А. е  била майка  му К. П. А. с ЕГН **********, която към онзи момент -04.02.2011г. е била жива.  С извършения  в последствие отказ от наследство от К. Петкова А. с ЕГН ********** на 04.04.2011г., правото на наследяване е преминало върху кръвните брат и сестра на кредитополучателя, а именно: - Х.  Т.Р. и  Т.Т.Р.. Ето защо съдът с определение №54/3.07.2013г.  е призовал лицата Х.  Т.Р. и  Т.Т.Р., които имат право да наследят П. Т. А.   и им е определил  двумесечен срок, считано от съобщаването да заявят приемат  ли  наследството или се отказва от него, като им е указал, че  ако в дадения им срок не отговорят, губят   правото да приемат наследството.видно от надлежно оформените съдебни книжа Х.Т.Р. е получил съобщението лично на 6.07.2013г., а Т.Т.Р. се счита за уведомена по реда на чл.47 ал.1 от ГПК на 24.07.2013г. В определения от съда срок Х.Т.Р. не е заявил писмено дали приема или се отказва от наследството. Същият не се явява и в днешното съдебно заседание. В определения от съда срок Т.Т.Р. не е заявила писмено дали приема или се отказва от наследството. Същата не се явява и в днешното съдебно заседание.

Ю.к.Чернева:: Уважаема госпожо председател, поддържам молбата.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

КОНСТАТИРА, че в определения от съда срок Х.  Т.Р. с ЕГН ********** *** не е заявил дали приема или се отказва от наследството оставено му от П. А., починал на 04.02.2011г., поради което същия губи правото да приеме наследството.

КОНСТАТИРА, че в определения от съда срок,  Т.Т.Р.  с ЕГН ********** *** не е заявила дали приема или се отказва от наследството оставено му от Петко Андонов, починал на 04.02.2011г., поради което същата губи правото да приеме наследството.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №80/2013г. по описа на РС-Малко Търново.

Протоколът е изготвен в с.з., което приключи в 11.15ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                               

Секретар: