П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  20.09.2018г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на двадесети септември , две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели:

 

 

при участие на секретар:…..………….М.Димова.……………………………………….

и прокурора     ..........................................                  сложи за разглеждане НЧХ дело №80 по описа за 2017 год.                                                 докладвано от съдията  Петков  

На именното повикване в 10.00 часа се явиха   …… ……………………………

 

Тъжителят Д.М.Н., по първоначалната тъжба, уведомен в предно с.з., се явява лично и с адв.Б.К. редовно упълномощен.

Подсъдимите по първоначалната тъжба - А.С.И. уведомен в предно с.з., се явява;   И.С.И. уведомен в предно с.з., се явява; М.И.И. уведомен в предно с.з.,  се явява;  Ф.М.И. уведомен в предно с.з., се явява. Не се явява адв.К.Я..

 

Частният тъжител  И.С.И. уведомен в предно с.з., се явява лично.

Подсъдимите по насрещната тъжба Д.М.Н., уведомен в предно с.з., се явява и с адв.К.. М.Н.М. уведомен в предно с.з., се явява. А.М., уведомен в предно с.з.,  се явява. За тях се явява адв.Д..

Частният тъжител М.И.И., уведомен в предно с.з., се явява лично.

Подсъдимите по насрещната тъжба Д.М.Н., уведомен в предно с.з., се явява и с адв.К.. Д.И. уведомен в предно с.з., не се явява. За нея  се явява адв.К..В съдебно заседание адв.К. представя медицинско направление за Д.И..

 

Частният тъжител  И.С.И., уведомен в предно с.з., се явява лично.

Подсъдимият по насрещната тъжба Д.М.Н., уведомен в предно с.з., се явява и с адв.К..

Частният тъжител А.С.И. уведомен в предно с.з., се явява лично.

Подсъдимите по насрещната тъжба Д.М.Н., уведомен в предно с.з.,  се явява и с адв.К.. А.М., уведомен в предно с.з., се явява и с адв.Д..

Частният тъжител М.Н.М., уведомен в предно с.з., се явява и с адв.Д..

Подсъдимите по насрещната тъжба - А.С.И. уведомен в предно с.з., се явява,   И.С.И. уведомен в предно с.з., се явява лично.

Частният тъжител Д.А.И. уведомен в предно с.з., не се явява. За нея адв.К..

Подсъдимите по насрещната тъжба - А.С.И. уведомен в предно с.з., се явява,   И.С.И. уведомен в предно с.з.,  се явява,  М.И.И. уведомен в предно с.з., се явява,  Ф.М.И. уведомен в предно с.з., се явява.

Явява се Т.Б.Д. – свидетел, редовно призован се явява лично..

 

СЪДЪТ прикани страните към спогодба.

Адв.К.: Предложили сме спогодба, но от отсрещната страна няма индиция за това.

Адв.Д.: Предложили сме спогодба, но от отсрещната страна няма индиция за това.

Адв.К.: Не постигнахме спогодба.

Адв.Д.: Не постигнахме спогодба.

СЪДЪТ по даване ход на делото:

Адв.Д.: Да не се дава ход на делото. След последното произнасяне на Окръжен съд за връщане на ДП на МТРП има произнасяне на РП Малко Търново с което е прекратено производството, но не е посочено с постановлението да бъде уведомен пострадалия М.Н.М.. Научих за Постановлението за прекратяване днес и не съм сезирал РП Малко Търново, че е пропуснала да уведоми единия от пострадалите по делото, което нарушава правата му.

Адв.К.: поддържам становището на колегата Д. да не се дава ход на делото. Отсъствието на моята подзащитна Д. по уважителни причини би нарушило нейните процесуални права, поради което моля да не давате ход на делото.

Подс.А.С.И.: Предоставям на съда.

Подс.И.С. : Предоставям на съда.

Подс.М.И.И.: Предоставям на съда.

Подс.Ф.М.И.: Предоставям на съда.

 

В случая съдът констатира следното: Досъдебно производство № 107/2017 г. по описа на РУ на МВР - Малко Търново,. към настоящия момент не е приключило със съответния акт на прокурора. Със свое определение по ВЧНД 452/29.06.2018г. по описа за 2018, БОС е  върнал на Районна прокуратура - Малко Търново делото, тъй като по отношение на постановлението за прекратяване на наказателното производство от 18.07.2017 г. към момента не е налице законосъобразно приключила процедура по съобщаване на същото на лицата, които са легитимирани да го обжалват. Прокурорът следва да съобрази нормите на процесуалния закон относно правата на пострадалите лица, като гарантира и обезпечи тяхното надлежно и законосъобразно упражняване, като в съответствие с разпоредбата на чл. 243, ал. 4 НПК        изпрати препис от постановлението си от 18.07.2017 г. за прекратяване на наказателното производство на всички пострадали.

В случай, че след надлежното им уведомяване по реда на чл. 243, ал. 4 от НПК пострадалите лица обжалват по реда на чл. 243, ал. 5, вр. ал. 4 от НПК постановлението на прокурора от 18.07.2017 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП 107/2017 г. по описа на РУ на МВР - Малко Търново и първоинстанционният съд в производството по чл. 243, ал. 5 НПК достигне до извод, че по досъдебното производство действително не са налице данни за извършено престъпление от общ характер, а разследваното деяние осъществява състав на престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, то тогава прекратителното постановление от 18.07.2017 г. би подлежало на отмяна на процесуално основание, поради настъпилите законодателни изменения на разпоредбите на чл. 50 и чл. 81, ал. 3 от НПК /ЗИДНПК - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от Ф 5.11.2017 г./. Сега действащите норми на чл. 50 от НПК и чл. 81, ал. 3 от НПК, ясно регламентират какви са правомощията на прокурора когато установи, че престъплението, за което е било образувано и съответно провеждано досъдебно производство, се преследва по тъжба на пострадалия. Съгласно чл. 50 от НПК, в тези случаи прокурорът не прекратява наказателното производство на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1 НПК, тъй като това би означавало, че разследваното деяние не съставлява престъпление по нито един от наказателните състави от НК, включително такова от частен характер, а същият е натоварен със задължението да уведоми пострадалия за правото му в едномесечен срок да подаде тъжба по реда на чл. 81 от НПК. Това свое право пострадалият, видно от нормата на чл. 81, ал. 3 от НПК, може да упражни в едномесечен срок от деня, в който е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. Въведената в чл. 50 от НПК забрана за прекратяване от прокурора в тези случаи на воденото наказателно производство е обвързана с действието на принципа ne bis in idem, който би довел до невъзможност за пострадалия да предяви тъжба до съответния районен съд за ангажиране на наказателната отговорност на дееца за същите факти.

 

          Съдът следва да отбележи, че прекратяването на досъдебното производство не е равнозначно с прекратяване на наказателното производство. Към момента е налице едно висящо досъдебно производство със същата фактическа обстановка, описана от тъжителите за същото деяние и при така констатираното съдът не може да си позволи в противоречие на закона да разглежда друго съдебно производство за едно и също нещо при наличие на образувано вече такова и неприключило по съответния ред в съдебно производство. С оглед на което съдът намира, че настоящото съдебно производство следва да се прекрати. Съдът намира, че едва след постановяване от прокурора на крайния си акт по досъдебното производство, пострадалото лице ще има възможност да се възползва от правата си, а именно депозиране на частна жалба в едномесечен срок от постановяване на крайния акт и уведомяване на пострадалото лице. Всяко едно друго действие от тук нататък би довело до процесуално нарушение водещо до отмяна крайния акт на съда, с оглед на което,съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                                    НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        Обединява първоначалната тъжба на Д.М.Н. с насрещните тъжби на А.С.И., И.С.И., М.И.И.,  Ф.М.И. , М.Н.М., Д.А.И. , които да се движат под един номер , а именно настоящия –НЧХ80/2017г. по описа на МТРС.

      Прекратява воденото съдебно производство по НЧХД № 80/2017г.

      Определението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес пред БОС.

          Протокола изготвен в с.з., което приключи в 10.30ч.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   Секретар: