Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                гр.Малко Търново                   29.08.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,  в публичното съдебно заседание, проведено на 29.08.2012 год. в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдия Москова гр.д. № 80/2012 год. по описа на Районен съд – Малко Търново, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

Образувано е по молба на В.Г.М. с ЕГН ********** *** и Т.Я.М. с ЕГН **********,***. Молителите излагат, че са съпрузи от 05.12.1993г., като от брака си имат родени  две деца – навършилият пълнолетие ** М., род.на ***г. и непълнолетния ** М., род. на ***г. Излагат също, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод и със споразумение са уредили своите лични и имуществени отношения помежду си за след развода. Споразумението е  депозирано за одобрение в съда ведно с молбата за развод и е подписано от съпрузите.

Поради горното, молят съда да постанови решение, с което да прекрати брака, без да издирва мотивите за това и утвърди постигнатото между тях споразумение, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно чл.50 и чл.51 от СК.

Споразумели са се родителските права относно непълнолетно дете ** М., род. на ***г., да се предоставят за упражняване на майката, като се определя следния режим на лични отношения на децата с баща им, както следва : бащата ще осъществява режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа до 17.00 часа в неделя с преспиване при бащата, както и 10 дни през зимната ваканция и един месец през лятната ваканция, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Бащата се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Я** чрез неговата  майка и законна представителка в размер на 80.00 лева, платими  до 05 число на текущия месец, начиная от 01.09.2012г. до настъпване на законни основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

  Споразумели са се семейното жилище, което е собственост на съпрузите и представлява  апартамент с административен адрес: град **,  след прекратяването на брака да остане при квоти на собственост от по една втора идеална част за всеки от двамата съпрузи, както и че ще  се ползва и от двамата молители.

  Заявяват, че са се споразумели за движимите вещи, придобити по време на брака ,  да се поделят както следва: лекият автомобил: ”Форд Фиеста”,  с рег.№ **** след прекратяването на брака се поставя в дял и става изключителна собственост на Т.Я.М., а  лекият автомобил ”Форд Ескорт”,  с рег.№ ****  се поставя в дял и става изключителна собственост на В.Г.М. , като страните нямат претенции и искания помежду си относно уравняване на дяловете.

Заявяват, че другите движими вещи, придобити по време на брака, са разпределени помежду им извънсъдебно и нямат взаимни претенции относно тях. Заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки, а относно теглените от тях потребителски и/или други кредити, същите ще бъдат погасявани от съответния титуляр по тях.

След прекратяване на брака съпругата ще запази брачното си фамилно име „М.”.

Разноските по делото се поделят по равно между молителите.

В съдебно заседание по същество молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие. Поддържат споразумението и молят същото да бъде утвърдено.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от удостоверение № ** за сключен граждански брак молителите са сключили граждански брак на ** за което е съставен акт за граждански брак № **. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Бургас, като съпругата е приела да носи фамилното име „М.”. Видно от удостоверение за раждане  № ** съставено въз основа на акт за раждане № ** на община Бургас и удостоверение за раждане № **, съставено въз основа на акт за раждане № **. на община Бургас, съпрузите имат родени  от брака си две деца -  ненавършилия към момента пълнолетие ** М.  с ЕГН **********  и пълнолетния ** М. с ЕГН **********. Видно от НА № ** **. на МТРС, съпрузите са придобили по време на брака недвижим имот с административен адрес: град **, представляващ  апартамент, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 57.64 кв.м., с прилежащи към апартамента таванско помещение № 7 с полезна площ от 8.34 кв.м. и избено помещение № 7 с полезна площ от 9.65 кв.м., както и 6.598% от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото 57.64+4.96 кв.м. Застрахователната стойност на лекият автомобил ”Форд Фиеста”,  с рег.№ ****, е в размер на 550.00 лв., видно от удостоверение № **., издадено от ЗК”ЛЕВ ИНК” АД – гр.Бургас, а застрахователната стойност на лекия автомобил ”Форд Ескорт”,  с рег.№ **** е в размер на 500.00 лв., видно от удостоверение № **., издадено от „Велмар Брокерс” АД –гр.Малко Търново.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Съдът, като взе предвид изложеното и събраните по делото доказателства намира, че са налице предпоставките на чл.50 от СК, което налага извода за основателност на молбата. Действително с оглед изявленията на страните, за тях е налице сериозно и непоколебимо взаимно желание за развод. Представеното и подписано от тях споразумение включва уреждането на всички изискуеми от закона отношения след развода, то е пълно и не проти**ечи на закона и морала, и защитава интересите на роденото от брака им  непълнолетно дете. При това положение, съдът намира, че са налице всички законови изисквания за допускане на развода и счита, че молбата е основателна, без да е необходимо издирване на мотивите на молителите, а постигнатото и представено писмено споразумение следва да бъде утвърдено.

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40 /четиридесет/ лева, които са платени от молителката  при завеждане на молбата. Молителят следва да заплати на основание чл.7 т.1 от Тарифата сумата в размер 10.00 лв., представляваща държавна такса в размер на 2 процента върху стойността на получения по споразумението дял, както и сумата в размер на  19.20 лв. на основание чл.7 ал.2 от Тарифата, представляваща държавна такса в размер на 2 процента върху платежите по споразумението за издръжката . Молителката следва да заплати на основание чл.7 т.1 от Тарифата сумата в размер 11.00 лв., представляваща държавна такса в размер на 2 процента върху стойността на получения по споразумението дял.

Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на ** с акт № **., съставен  от длъжностно лице по гражданско състояние в град Бургас,  ГРАЖДАНСКИ  БРАК  между В.Г.М. с ЕГН ********** *** и Т.Я.М. с ЕГН **********,***., по взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между страните  СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което:

 

1.   РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака непълнолетно дете – ** М.  с ЕГН **********  , се предоставят за упражняване на МАЙКАТА Т.Я.М. с ЕГН **********.

2.   ОПРЕДЕЛЯ СЕ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на детето ** М.  с ЕГН **********  с неговия баща  В.Г.М. с ЕГН **********,  както следва: бащата ще осъществява режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа до 17.00 часа в неделя с преспиване при бащата, както и 10 дни през зимната ваканция и един месец през лятната ваканция, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

3.   Бащата  В.Г.М. с ЕГН **********  ще заплаща месечна издръжка в размер на 80.00 / осемдесет/ лева на детето си ** М.  с ЕГН **********   чрез неговата майка и законен представител Т.Я.М. с ЕГН **********, платими до 05 число на текущия месец,  начиная от 01.09.2012г. до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на издръжката.

4.  След прекратяването на брака  Т.Я.М. с ЕГН ********** ще продължи да носи брачното си фамилно име „М..

5.   Придобитият с НА № ** **. на МТРС по време на брака от съпрузите В.Г.М.  и Т.Я.М. недвижим имот с административен адрес: град **, представляващ  апартамент, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 57.64 кв.м., с прилежащи към апартамента таванско помещение № 7 с полезна площ от 8.34 кв.м. и избено помещение № 7 с полезна площ от 9.65 кв.м., както и 6.598% от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото 57.64+4.96 кв.м. , след прекратяването на брака ще продължи да се ползва и от двамата, като всеки от тях получава по 1/2  идеална част  от същия.

6.   В дял на В.Г.М. с ЕГН **********  се поставя лек автомобил ”Форд Ескорт”,  с рег.№ ****

7.   В дял на Т.Я.М. с ЕГН ********** се поставя лек автомобил ”Форд Фиеста”,  с рег.№ ****,

8.   Страните заявяват, че  са поделили доброволно и  извънсъдебно другите движими вещи, придобити по време на брака си и нямат претенции един към друг относно тях.

9.    Страните не си дължат взаимно издръжка.

10.  Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки, а относно теглените от тях потребителски и/или други кредити, същите ще бъдат погасявани от съответния титуляр по тях.

11.  Страните заявяват, че разноските по настоящето дело се поделят поравно между страните.  

ОСЪЖДА  В.Г.М. с ЕГН **********  да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново сумата в размер общо на 29.20 лева /двадесет и девет лева и 20 стотинки/, представляващи държавни такси.

ОСЪЖДА Т.Я.М. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново сумата в размер на 11.00 лева /единадесет лева /, представляващи държавни такси.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: