Р Е Ш Е Н И Е

№…     /22.07.215 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На петнадесети юли                                                                             2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №80 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.К.С. с ЕГН: **********, адрес: *** , против наказателно постановление № 979 от 03.04.2015 г . на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от Закона за горите  на основание  чл. 275, ат. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 266, ал. 1 от ЗГ, е наложена ГЛОБА, в размер  на 800.00 лв. (осемстотин лева).

     Жалбоподателят редовно призован  не  се явява лично.                 Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП поради допуснати съществени адм.процесуални нарушения на АНО.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован се представлява от процесуален представител. Пледира за потвърждаване на НП.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   № 029716 от 06.11.2014 г. съставен от Т.М. Г., на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ Бургас за това, че при  извършена проверка на   06.11.2014 г., пред дома си в гр. М.Т., к-с „И.”, бл. **вх. * съхранява 8 пр. куб. м. дърва за огрев от дървесен вид „дъб" и „цер” без да притежава превозен билет, което се установи и от свидетеля: К. И. И., с адрес: гр. Бургас, ул. „И.Ш.” № *.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 213, ал. 1, т. 2 от Закона за горите  .

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта е съставен в отсъствие на нарушителя в нарушение на разпоредбата на чл.40,ал.1 ЗАНН. Съгласно чл. 43. (1) Актът се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, и се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и го подпише със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени адреса си.Акта въобще не е предявяван на нарушителя тъй като е съставен в негово отсъствие.Не е изпълнена и процедурата  по чл.43,ал.4 ЗАНН.Посочените нарушения допуснати от АНО са съществени и не могат да бъдат санирани в настоящия процес.

Освен това видно от представеното ДП 13-171/2014г. към него е приложен   превозен билет №КС247162/21.10.2014г.                                                                                                                                                 

Поради което и съдът не разгледа спора по съществено а само на допуснатите от АНО адм. процесуални нарушения намира,че издаденото НП следва да бъде отменено.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

          ОТМЕНЯ НП № 979 от 03.04.2015 г . на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните , с което на С.К.С. с ЕГН: **********, адрес: *** , , за нарушение на  нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от Закона за горите  на основание  чл. 275, ат. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 266, ал. 1 от ЗГ, е наложена ГЛОБА, в размер  на 800.00 лв. (осемстотин лева).

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: