Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                          25.06.2014г.                  гр.Малко Търново,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Малкотърновският районен съд,                                              наказателен състав

На седемнадесети юни                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

НАХД  80 по описа за 2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на К.С.Г. с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление № 14-0299-000023/ 24.04.2014г. на Началника на РУП – Малко Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 500.00 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети 10 конторолни точки. В жалбата се твърди, че описаната в акта фактическа обстановка не отговаря на действителната и че са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което моли атакуваното НП да бъде изцяло отменено.

 В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован,  се явява лично и поддържа жалбата. Не отрича, че е управлявал процесното МПС, както и че преди това е употребил алкохол /бира/, не отрича и показанията на техническо средство Дрегер 7510 с ф.№ 0063, с което е била отчетена концентрация на алкохол в кръвта 0.68% при полицейската проверка. Твърди, че важни причини от личен характер са наложили въпреки употребата на алкохол, да управлява на въпросната дата процесното МПС, както и че при съставянето на АУАН и НП са допуснати процесуални нарушения, поради което моли за отмяна на НП.

За Въззиваемата страна  РУП – Малко Търново, редовно призована, не се явява процесуален представилел. 

Съдът като извърши цялостна проверка на законосъобразността на обжалваното наказателно постановление, в т.ч. и по наведените в жалбата оплаквания, и след като обсъди и прецени събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

На 17.04.2014 г. около 16:35 часа до блок № 26 на жк „Изток” в град Малко Търново полицейски патрул в състав св.П.П./***/ и св.Д.К. ***/ спрял за рутинна проверка  л.а.******* ****” с рег.№ * **** **, управляван от жалбоподателя К.Г.. Тъй като водачът К.Г. лъхал на алкохол,  полицейските служители го отвели със патрулния автомобил до сградата на РУП-Малко Търново и там го тествали  с техническо средство Дрегер 7510 с ф.№ 0063, който отчел концентрация на алкохол в кръвта 0.68%. На водача К.Г. бил издаден талон за медицинско изследване серия А бланков №220512, но същия отказал да даде за изследване кръвна проба. На място в сградата на РУП,  св.П.,  в присъствието на св.К. и на жалбоподателя К.Г. , съставил против последния Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ серия Р бланков №829891 от 17.04.2014г., с който  приел за  установено, че водачът е нарушил чл. 5 ал,3 т.1 от ЗДвП. Препис от АУАН  бил връчен на жалбоподателят, който собственоръчно е вписал, че няма възражения.

 На базата на така съставения АУАН, наказващият орган, оправомощен със Заповед №Із - 1745/28.08.2012г. на Министъра на МВР, издал атакуваното НП, приемайки, че за посоченото нарушение по чл. 5 ал,3 т.1 от ЗДвП, следва да се приложи санкционната норма на чл. 174 ал. 1 от ЗДвП, като наложил спрямо водача Г. визираното по – горе административно наказание.

Жалбата е подадена от надлежна страна и  в срока за обжалване, видно от  датата на връчване на наказателното постановление на жалбоподателя и от датата на депозирането на жалбатапред АНО, поради което е допустима, а разгледана по същество - неоснователна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено лице, като са спазени законоустановените за това срокове.

Извършеното от К.Г. деяние съставлява нарушение на чл.5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, поради това, че е установено, че на процесната дата К.Г.  е  управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно - с концентрация на алкохол в кръвта 0.68%, установено по надлежен ред, поради което законосъобразно е наложено административно наказание по чл.174, ал.1 от ЗДвП.

Съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗдП, на водача на пътно превозно средство е забранено да го управлява след употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Нормата определя кога определено действие е нарушение. Нормата на чл.174, ал.1 от ЗДвП определя санкцията за противоправното поведение извършено в нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. От изложеното следва, че АНО правилно е посочил нарушената правна норма – чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, както и сакционната нормата въз основа на която е определил размер на наказанието – чл.174 ал.1 от ЗДвП.  С нормата на чл.174, ал.1 от ЗДвП е определено, че глобата от 500.00 до 1000.00 лева и лишаването от правоуправление на МПС за срок от шест месеца до дванадесет месеца се предвижда при управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, т.е. дадена е конкретизация каква е санкцията в определени случаи, а не относно противоправното поведение. Нормата, която определя рамките на действията, съответно кога те са нарушени, е  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, законосъобразно АНО е посочил тази норма като нарушена, както и че наказанието е наложено на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП. В този смисъл липсва допуснато нарушение на чл. 42, т.5 от ЗАНН и чл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН при издаване на АУАН, съответно НП.

По отношение на твърдението на жалбоподателя за съществуващи към онзи момент лични причини, наложили управлението на собственото му МПС, като пренебрегне факта, че е употребил алкохол, по делото не са ангажирани никакви доказателства в тази насока, поради което съдът намира същото за защитна теза с цел да избегне санкцията на закона.

Наложеното наказание глоба в размер на 500.00лева лева и лишаването от правоуправление на МПС за срок от шест месеца, е към минимума, предвиден в закона и е в съответствие с тежестта на нарушението, с оглед установяването, че е управлявано МПС с концентрацията на алкохол в кръвта  0.68 на хиляда.  

Водим от горните мотиви, съдът 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 14-0299-000023/ 24.04.2014г. на Началника на РУП – Малко Търново, с което на жалбоподателя К.С.Г. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 500.00 лева и лишаването от правоуправление на МПС за срок от шест месеца на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-Малко Търново пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                Районен съдия :