О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    

 

гр.Малко Търново, 19.12.2018г.

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД,наказателна колегия в открито заседание на деветнадесети декември  през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

                                               Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

като разгледа докладваното от съдията  Петков ЧНД дело79 по описа за 2018 г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.427 и сл. от НПК.

 

     Образувано е по предложение на районния прокурор на град М.Търново за прилагане на принудителни медицински мерки по чл.89 от НК, именно – настаняване в специализирана психиатрична болница от затворен тип за принудително лекуване  спрямо лицето С.П.М. ЕГН ********** роден на *** год. в **   В съдебно заседание страдащият заявява, че не желае да бъде настанен в психиатрична болница.

     Прокурорът поддържа предложението и моли да бъде уважено, като се наложи мярка по чл.89 б.”в” от НК и лицето бъде настанено в специализирана психиатрична болница от затворен тип за принудително лекуване.

      Защитата изразява становище, че предложението е основателно

Съдът намира от фактическа страна следното: На производство в Районна прокуратура Малко Търново е досъдебно производство 86/2018 год. по описа на РУП на МВР Малко Търново вх.105/2018 год. на Районна прокуратура гр. Малко Търново.Същото е започнало на 24.06.2018 год. за това , че на 24.06.2018 год. около 10.45 часа на публично място в центъра на гр. Малко Търново до търговски обект„Лафка“ , проявил жестокост към гръбначно животно - куче , чрезизползване на остър режещ предмет и му причинил смърт - престъплениепо чл. 325 Б ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 от НК.

В хода на разследването е установено лицето С.П.М.
и е разпитан в качеството на свидетел. Същият в показанията си посочва ,
че на същия ден 24.06.2018 год. , когато минавал край магазин“Лафка“ в
центъра на гр. Малко Търново му е скочило същото куче , което е искало даго ухапе. М. извадил ножа си и пробол кучето в областта на корема.Ножът измил на чешма в града и го скрил зад саксия до магазин „КОП“ вкв. Вишняев „ **След случилото се М. предал ножа с протокол за доброволно предаване на органите на разследването.

С оглед данни за психично заболяване в хода на производството е
назначена съдебно-психиатрична експертиза на М.. В заключение
вещото лице посочва , че лицето С.П.М. страда от
биполярно афективно разстройство .Сегашен гневно-маниен епизод с
протрахиран ход на протичане и алкохолна съобусловеност. В това си
състояние М. не е в състояние правилно да запомня факти ,
задържа и възпроизвежда факти включително и тези касаещи деяние на

24.06.2018    год. В това си състояние не е годен да дава достоверни
свидетелски показания , както и да участва в досъдебното и съдебно
производство.

       Същият е опасен за себе си и за обществото и е необходимо да бъдат приложени спрямо него мерки по чл.89 б.”в” от НК, а именно да бъде принудително лекуван в специализирана психиатрична болница от затворен тип за принудително лекуване.

         Видно от данните по делото е ,че родителите на С.М. са починали отдавна , като майка му
е починала през 2014 год. и М. е останал без родители Същият се
води на отчет в ЦПЗ гр. Бургас , като е регистриран през 1993 год. когато е
лекуван за пръв път по повод алкохолна злоупотреба. Многократно
хоспитализиран в ЦПЗ Бургас , като през 2002 год. е изписан апсохотичен
на поддържаща терапия , но след смъртта на майка му е останал без грижи
и поддържащи лекарства. През 2006 година е настанен за принудително
лечение в ДПБ Раднево с маниен епизод. От 2016 год. е с диагноза
биполярно афективно разстройство с маниен епизод

         При тези данни от правна страна, съдът намира, че по отношение на страдащия С.М.  следва да бъдат приложени мерки по чл.89 б.”в” от НК, а именно следва да бъде настанен  за принудително лекуване в в специализирана психиатрична болница от затворен тип за принудително лекуване.

         В подкрепа на горния извод на съда, са събраните доказателства по 86/2018 год. по описа на РУП на МВР Малко Търново вх.105/2018 год. на Районна прокуратура гр. Малко Търново  и заключението на експерта д-р Ж.С., която в съдебно заседание заявява, че най-подходящата мярка спрямо страдащия  е по чл.89 б.”в” от НК.

        

         Водим от горното и на основание чл.431 ал.1 от НПК, във връзка с чл.89 б.”в” от НК съдът

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  :

 

НАСТАНЯВА С.П.М. ЕГН ********** роден на *** год. в гр. Малко Търново на принудително лечение в специализирана психиатрична болница от затворен тип за принудително лекуване в ДПБ-Раднево ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

Делото да се докладва  един месец преди изтичане на шестмесечния срок от влизане на определението в сила. 

Определението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок  от днес пред Бургаски окръжен съд.

След влизане в сила на настоящото определение препис от същото да се изпрати на ДПБ-Раднево  и Районна прокуратура гр. М.Търново за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: