Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

           ,                08.11.2012 година,                   **,

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД,      ГРАЖДАНСКИ  СЪСТАВ

На двадесет и пети октомври                              две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ МОСКОВА

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 79 по описа за 2012 г. на РС- **,

за да се  произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по предявена искова молба  от Р*** Н*** П***  с ЕГН ********** *** със съдебен адрес: град *** адв.Т*** И*** против М*** А*** К***, гражданин на Руската федерация, роден на ***г., пребиваващ в страната чужденец с адрес в Република България по чл.53 от ГПК : **, ул.”**.

Ищецът излага, че съгласно предоставените му пълномощия с пълномощно рег.№ 199/10.01.2012г. за заверка подпис и рег.№ 200 от 10.01.2012г. за заверка съдържание на нот.Д** , рег.№ *** по регистъра на НК и с район на действие БРС, е закупил от името на ответника недвижим имот с административен адрес: **, ул.”**, представляващ еднофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор № *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.**, одобрени със заповед № РД -18-93/19.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 67 кв.м., построена в имот с идентификатор № *** по кадастралната карта, целия на площ от 673 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 метра/ при съседи на поземления имот: ПИ № ***, ПИ № ***, ПИ № *** и ПИ № ***, ведно със съответното право на строеж върху описания поземлен имот за сумата от 19 000.00 /деветнадесет хиляди /лева. Твърди, че от така посочената цена ответникът е заплатил на продавачите при сключването на предварителния договор за имота сумата в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева, а останалата сума в размер на 18 000.00 /осемнадесет хиляди/ лева е заплатил със свои лични средства от името на ответника /купувач по сделката/, като за целта е открил на 11.01.2012г. еврова банкова сметка ***.14 евро. Излага, че описаната покупко-продажба на посочения имот е обективирана в нотариален акт № *** т.*** рег.№ ***дело № *** от ****г. на П*** П*** – СВ при РС-**, вписан в АВ –Имотен регистър ** вх.рег.№ *** от ***г. акт № *** т.*** дело № ***. Твърди, че със свои лични средства е заплатил изцяло и нотариалната такса в размер на 237.50 лева, таксата за вписване в размер на 19.00 лева, местния данък в размер на 570 лева и адвокатското възнаграждение за изготвяне на проекта на нотариалния акт в размер на 370 лева, като ведно с преводните такси, всички заплатени от него разноски възлизат общо в размер на 1200 лева.

Моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумите : сумата от 5 000.00 /пет хиляди/ лева, представляваща частичен иск от общо дължима покупна цена в размер на 19 000/деветнадесет хиляди/ лева от Нотариален акт № *** на СВ при РС-** и за сумата в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева, представляваща разноски по изповядване на нотариалната сделка, определена както следва: нотариална такса в размер на 237.50 лева, такса за вписване в размер на 19.00 лева, местен данък в размер на 570 лева, адвокатското възнаграждение за изготвяне на проекта на нотариалния акт в размер на 370 лева и преводните такси в размер на 3.50 лева. Претендира присъждане на съдебно-деловодните разноски. Ангажира писмени доказателства.

Моли да бъде изискано от Службата по вписванията при РС-** и приложено като доказателство нотариално дело № *** от *** г., образувано по вписването на Нотариален акт № ***. на СВ при РС-** , както и да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане двама свидетели, които да установят личния характер на средствата, които е внесъл на откритата в Райфайзенбанк АД банкова сметка ***, с които е заплатил разноските по изповядването на сделката.

 С исковата молба от 15.08.2012г. ищецът е направил искане за допускане на обезпечение на предявените искове чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на ответника,  с административен адрес : **, ул.”**, представляващ еднофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор № *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.**, одобрени със заповед № РД -18-93/19.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 67кв.м., построена в имот с идентификатор № *** по кадастралната карта, целия на площ от 673кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 метра/ при съседи на поземления имот: ПИ № ***, ПИ № ***, ПИ № *** и ПИ № ***, ведно със съответното право на строеж върху описания поземлен имот.

Съдът, след като се запознал с предявените искове, ангажираните от ищеца доказателства и с така направеното искане за допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана върху посочения недвижим имот, собственост на ответника по делото, като е намерил исканата обезпечителна мярка – възбрана върху посочения недвижим имот на ответника, за подходяща и адекватна на обезпечителната нужда , с определение № 66/15.08.2012г., постановено в з.с.з. е допуснал обезпечение на предявените искове чрез налагане на възбрана върху посочения недвижим имот и издал съответната обезпечителна заповед в полза на ищеца.

Като е намерил искова молба за редовна и предявените искове за допустими, съдът с разпореждане № 67/20.08.2012г., постановено в з.с.з., съдът е разпоредил препис от исковата молба, ведно с приложените към нея доказателства да се връчи на ответника.

В законоустановения срок по ГПК ответникът  по гр.д.№ 79/2012г.  – М*** А*** К***, гражданин на Руската федерация, роден на ***г., пребиваващ в страната чужденец с адрес в Република България по чл.53 от ГПК : **, ул.”**, чрез адвокат С***П***,***, надлежно упълномощен, е депозирал писмен отговор с вх.№ 998/21.09.2012г., с който оспорва изцяло предявените искове като неоснователни и недопустими.

 Твърди, че ответникът е сключил предварителен договор за покупка на недвижимия имот, съгласно който страните по него се задължили да сключат окончателната сделка на 11.01.2012г. , като при сключването на предварителния договор ответникът по делото заплатил задатък на продавачите в размер на 1000 лева. Твърди, че визата за пребиваване на ответника в страна изтичала на 10.01.2012г., поради което ответникът упълномощил ищеца да го представлява по сделката и извърши плащането по нея, като на същата дата ответникът предал на ищеца процесната сума и напуснал страната, както и че  между ищеца и ответника са съществували само отношения между упълномощител и пълномощник.Твърди, че на 11.01.2012г. ищецът е открил сметка в Райфайзенбанк /България/ АД и е внесъл предадената му от ответника сума. Оспорва като неоснователно твърдението на ищеца, че внесените по сметката пари са средства на ищеца, като излага съображения и доводи за това.

Моли съдът да допусне до разпит при режим на довеждане двама свидетели за доказване твърдяните обстоятелства относно сключването на упълномощителната сделка, предаването на сумите и сключването на нотариалния акт. Ангажира писмени доказателства.

В с.з. ищецът, редовно призован, се явява лично и с адв.И***, надлежно упълномощена, чрез която поддържа исковата молба.

В с.з. ответникът, редовно призован, се явява лично и с адв.П***, надлежно упълномощен, чрез когото поддържа писмения отговор.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Ответникът  М*** К*** с пълномощно рег.№ ****г. за заверка подпис и рег.№ *** от *** г. за заверка съдържание на нот.Д** , рег.№ *** по регистъра на НК и с район на действие БРС, е упълномощил ищеца Р.П. да закупи от името на ответника недвижим имот с административен адрес: **, ул.”**, представляващ еднофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор № *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.**, одобрени със заповед № РД -18-93/19.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 67кв.м., построена в имот с идентификатор № *** по кадастралната карта, целия на площ от 673кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 метра/ при съседи на поземления имот: ПИ № ***, ПИ № ***, ПИ № *** и ПИ № ***, ведно със съответното право на строеж върху описания поземлен имот за сумата от 19 000.00 /деветнадесет хиляди /лева /л.5/. Страните не спорят, че от така посочената цена ответникът К. е заплатил в брой  на продавачите на недвижимия имот при сключването на предварителния договор за имота сумата в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева. Ищецът Р***П***  на 11.01.2012г. е открил на името на ответника  М.К.  еврова банкова сметка ***- офис Бургас и внесъл по нея на каса в брой  сумата в размер на 9 260.14 евро.

Страните не спорят, а и от приложеното по делото нотариално дело № *** от *** г. на П***П*** – СВ при РС-**, се установява, че на 11.01.2012г. ищецът Р***П***  в качеството си на пълномощник на ответника К***  е закупил от  негово име  описаният по-горе имот. Покупко-продажба на посочения имот е обективирана в нотариален акт № *** т.*** рег.№ ***дело № *** от ***  г. на П***П*** – СВ при РС-**, вписан в АВ –Имотен регистър ** вх.рег.№ *** от ***г. акт № *** т.*** дело № ***, от който се устоновява, че продажната цена на имота в размер на 19 000 /деветнадесет хиляди / лева е била заплатена на продавачите на имота изцяло по банков път. От приложените към нотариалното дело вноски бележки и от подписаната от адв.И*** разписка /л.7/ се установява, че на 11.01.2012г. ищецът Р***П***  е заплатил разноските по така сключената нотариална сделка, както следва: нотариалната такса в размер на 237.50 лева, таксата за вписване в размер на 19.00 лева, местния данък в размер на 570 лева, както и адвокатското възнаграждение за изготвяне на проекта на нотариалния акт в размер на 370 лева, като ведно с преводните такси, всички заплатени от него разноски възлизат общо в размер на 1200 лева.

От показанията на разпитаният по делото св.Т***Т*** и от приетите по делото писмени доказателства: договор за заем от 09.01.2012г., сключен между св.Т*** Т*** и ищеца П***  за сумата в размер на 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лева /л.47/, договор за заем от 09.01.2012г., сключен между ** и ищеца П***  за сумата в размер на  5 900 /пет хиляди и деветстотин/ лева /л.48-49/, договор за заем от 09.01.2012г., сключен между ** и ищеца П*** за сумата в размер на  5000 /пет хиляди / лева, се установява личният произход на средствата в размер на 9260.14 евро, внесени  на 11.01.2012г. в брой от ищеца П*** по сметката на ответника К***,  представляващи част от продажната цена, заплатена по банков път на продавачите по нотариалната сделка с описания имот, както и на средствата в размер на 1200 лева,  представляващи платени от ищеца П*** разноски по нотариалното дело.

Предметът на делото се очертава от ищеца в исковата молба чрез наведените фактически основания/чл.127 ал.1т.5 от ГПК/ и петитума на иска /чл.127 ал.1 т.5 от ГПК/, без обаче последния да е длъжен да посочи правната норма, от която извежда претендираното право. Дори такава квалификация на претенцията да е предложена от ищеца, то тя не е задължителна за съда, доколкото негово служебно задължение е да посочи правната квалификация на иска с доклада по делото/чл.146 ал.1 т.2 от ГПК/. Настоящият съдебен състав  с доклада по делото в открито с.з. е посочил, че с оглед на фактическите твърдения за наличие на облигационни уговорки между страните, основанието на предявения иск е на плоскостта на правилата за изпълнение на договорите и конкретно на договора за поръчка, уредени  в чл.280-чл.292 от ЗЗД, а не на тези за неоснователното обогатяване, уредени в чл.59 ал.1 от ЗЗД, поради което  е намерил, че точната правна квалификация на предявените искове е чл.285 вр.чл.292 ал.1 от ЗЗД.

От съдържанието на представеното по делото нотариално заверено пълномощно и с оглед становищата на страните, следва да се направи извод за възникнало между тях мандатно правоотношение, по силата на което ответникът К*** е възложил на ищеца П***  да закупи от негово име подробно описания недвижим  имот, като му е дал  и права да го представлява пред всички банки на територията на РБългария и от негово име и за негова сметка извършва всички банкови операции – да открива и закрива сметки, да тегли неограничени суми и да внася неограничени суми. В случая към мандатното отношение е прибавено и пълномощие / чл.292 ал.1 от ЗЗД/ . Ясно и недвусмислено е изразена воля пълномощникът /довереникът/ да действа от името и за сметка на представлявания /доверителят/. Установено е в съдебната практика, че едностранният характер на упълномощаването като правна сделка не е основание да бъде изключен нейният каузален характер.  Щом по силата на даденото му пълномощние ищецът  П*** е разполагал с право да представлява ответника К*** в нотариалното производство за покупката на подробно описания недвижим  имот, да договаря от негово име, да подписва необходимите документи и въобще да извършва  от негово име всички необходими правни действия за реализиране на сделката, то несъмнено възникналото между страните правоотношение е породено от договор за поръчка, съгласно който, довереникът  П***  се задължава да извърши за сметка на доверителя К*** възложените му от последния действия. Ако довереникът действува от името на доверителя като негов пълномощник, правата и задълженията по сделките, които той сключва с трети лица, възникват направо за доверителя – чл.292 ал.1 от ЗЗД. Представеното по делото нотариално заверено пълномощно по своето съдържание представлява договор за поръчка. Между ответникът К*** от една страна като доверител и ищецът П***   от друга като довереник е бил сключен договор за поръчка -  чл.280-чл.292 от  ЗЗД.  При установеното по делото между тях е имало съглашение, характеризиращите престации по което изцяло съответстват на бъзвъзмездния мандат.  Ищецът П***   е приел  да закупи от  името и за сметка на ответника К*** подробно описания недвижим имот. Според чл.286 от ЗЗД доверителят е длъжен да заплати на довереника възнаграждение само ако е уговорено. Насрещна престация за довереника /възнаграждение/ не е уговорена. Тъй като не е уговорено възнаграждение, съглашението следва да се квалифицира като безвъзмездна поръчка. От него за довереника са възникнали само задължения, които той е трябвало да изпълни,  и както безспорно се установи по делото довереникът П***  е изпълнил.

Съгласно разпоредбата на чл.285  от ЗЗД доверителя е длъжен да заплати на довереника всички разноски, които последния е направил във връзка с изпълнението на поръчката. Тези разходи бяха  доказани в рамките на настоящето производство от страна на довереника-ищец по настоящето дело, тъй като се установи личния характер на средствата, които ищецът е внесъл на откритата в Райфайзенбанк АД еврова банкова сметка ***, с които ищецът е заплатил разноските по изповядването на сделката - всички платежни документи, свързани с разходите за покупката на процесния имот, са издадени на името на ищеца, от което следва, че са и заплатени от него. Следователно предявените искове за сумата от 5 000.00 /пет хиляди/ лева, представляваща частичен иск от общо дължима покупна цена в размер на 19 000/деветнадесет хиляди/ лева от Нотариален акт № ***. на СВ при РС-** и за сумата в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева, представляваща разноски по изповядване на нотариалната сделка, определена както следва: нотариална такса в размер на 237.50 лева, такса за вписване в размер на 19.00 лева, местен данък в размер на 570 лева, адвокатското възнаграждение за изготвяне на проекта на нотариалния акт в размер на 370 лева и преводните такси в размер на 3.50 лева, следва да бъдат уважени като основателни и доказани.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът  К***  следва да бъде осъден да заплати на ищеца П***   направените от последния разноски по производството в размер на 260.00 лева  и  действително заплатеното от него възнаграждението на процесуалният му представител - адв.И*** в размер на 100 лева съгласно приложения към делото договор за правна защита и съдействие / л.46/.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОСЪЖДА  М*** А*** К***, гражданин на Руската федерация, роден на ***г., пребиваващ в страната чужденец с адрес в Република България по чл.53 от ГПК : **, ул.”**, ДА ЗАПЛАТИ  на Р*** Н*** П***  с ЕГН ********** *** със съдебен адрес: град *** адв.Т*** И***,  сумата от 5 000.00 /пет хиляди/ лева, представляваща частичен иск от общо дължима покупна цена в размер на 19 000/деветнадесет хиляди/ лева от Нотариален акт № ***. на СВ при РС-** и сумата в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева, представляваща разноски по изповядване на нотариалната сделка, определена както следва: нотариална такса в размер на 237.50 лева, такса за вписване в размер на 19.00 лева, местен данък в размер на 570 лева, адвокатското възнаграждение за изготвяне на проекта на нотариалния акт в размер на 370 лева и преводните такси в размер на 3.50 лева.

ОСЪЖДА  М*** А*** К***, гражданин на Руската федерация, роден на ***г., пребиваващ в страната чужденец с адрес в Република България по чл.53 от ГПК : **, ул.”**, ДА ЗАПЛАТИ  на Р*** Н*** П***  с ЕГН ********** *** със съдебен адрес: град *** адв.Т*** И***,  сумата в размер общо на 360.00 /триста и шестдесет/ лева, представляваща съдебни разноски и възнаграждение за адвокат.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд –Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

                                               Районен съдия :