Р Е Ш Е Н И Е

 

              /18.09.2017 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  тринадесети септември                                        2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело 79 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият С.С.К. ЕГН ********** ***. ** , роден на *** год. в гр. ** , работи в дърводобива , ,не осъждан , български гражданин , не женен, за извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, на се явява в съдебно заседание. Обвиняемият К.      , редовно призован,   се явява .Признава вината си и моли съда за минимално наказание.

     Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

      Обвиняемият С. С** К. е роден на *** год. и към лятото на ** год. е бил пълнолетен .През месец юни на ** год. обвиняемият К. посетил к.к.“**“ ,където се запознал със свидетелката К** Д**. Двамата се харесали и обвиняемият К. предложил на Д** да живее при него на съпружески начала в дома на родителите на Д** - свидетелите ** и ** в с. З** общ. ** .Свидетелката К** Д** , която към момента била 15 годишна / родена на *** год. се съгласила и от месец юни на ** год. до настоящия момент живее с обвиняемия С.К. на семейни начала в дома на К. ***.През месец август двамата очакват дете.

         Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият К.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.191,ал.1 от НК, а именно,че   от месец юни на ** год. до ** год. в с. З** като пълнолетно лице ,което без да сключи граждански брак , заживял на съпружески начала с лице от женски пол К** Я** Д** -родена на *** год. ненавършила 16 години.

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка съдимост.

            За престъплението по чл.  191,ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е до две години ЛОС или пробация, заедно с обществено порицание.. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият К.  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                Р      Е     Ш     И   :

  ПРИЗНАВА  обвиняемият С.С.К. ЕГН ********** ***. ** , роден на *** год. в гр. ** , работи в дърводобива , ,не осъждан , български гражданин , не женен, за ВИНОВЕН в това, че  от месец юни на ** год. до ** год. в с. З** като пълнолетно лице ,което без да сключи граждански брак , заживял на съпружески начала с лице от женски пол К** Я** Д** -родена на *** год. ненавършила 16 години - престъпление по чл.191, ал.1 НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: