Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                           гр. Малко Търново, 30.05.2014 год.

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав в открито заседание на двадесет и осми май  две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

 

при секретаря: М.Д., като разгледа докладваното от съдията Москова  НАХД № 79 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на ЕТ„Странджански рай– К.А.” с  ЕИК 102737004, седалище и адрес на управление: гр.Малко Търново, ул.”Петко Напетов” № 25, представлявано от К.Г.А. с ЕГН ********** , против Наказателно постановление № 02-02024331/ 09.01.2014г. на Директора  на Дирекция „Инспекция по труда” – Б**, с което за нарушение на чл.62 ал.1 от КТ вр. чл.1 ал.2 от КТ на ЕТ„Странджански рай– К.А.”,  в качеството му на работодател, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2 000.00 лева на основание чл. 416 ал.5 вр. чл.414 ал.3  от КТ. Жалбоподателят оспорва фактическите констатации на АНО като неверни и отрича да е извършил описаното в АУАН и НП нарушение.Твърди, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати множество съществени процесуални нарушения, които съставляват грубо нарушение на процесуалните правила и представляват основание за отмяна на издаденото НП.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител – адв.То**, чрез който поддържа жалбата на изложените в нея основания и мотиви. Изтъква, че в конкретния случай са налице предпоставки конкретното нарушение да бъде прието за маловажно, а именно : близките отношения между  К.А. и съпругата му М. А**, които са поели грижите по издръжката и финансовото подмомагане на лицето Д** О**. Счита, че наказващият орган не е приложил правилно закона и така е наложил незаконосъобразно наказание – санкция, твърде тежка за извършеното нарушение и последното следва да бъде прието за „маловажно”. Счита, че НП е издадено в разрез с законови норми и следва да бъде отменено от съда като незаконосъобразно, алтернативно – съда да намали размера на наложената санкция.

За  Въззиваемата страна  - Дирекция „Инспекция по труда” – Б**, редовно призована, се явява надлежно упълномощен процесуален представител-ю.к.Г., която моли съда да потвърди атакуваното НП като правилно и законосъобразно. Приема, че от събраните доказателства нарушението е доказано по безспорен начин. Сочи, че съставеният АУАН и НП отговарят на изискванията на материалните и процесуални норми на ЗАНН.

Съдът като извърши цялостна проверка на законосъобразността на обжалваното наказателно постановление, в т.ч. и по наведените в жалбата оплаквания, и след като обсъди и прецени събраните по делото писмени и устни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

На 07.10.2013 година св.В. ***/ съставил в присъствието на св.П. ***/ и на св.А** /надлежно упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег.№ 360/26.08.2013г. на СВ при РС-Малко Търново/  Акт № 02-02024331 за установяване на административно нарушение против  ЕТ„Странджански рай– К.А.” с  ЕИК 102737004, седалище и адрес на управление: гр.Малко Търново, ул.”Петко Напетов” № 25, представлявано от К.Г.А. с ЕГН **********, за това, че при извършена на 23.08.2013 г. в 11.45 часа проверка на място в обект кафе-аперитив „Рай”, находящ се в гр.Малко Търново, ул.”България” № 28 , стопанисван от  ЕТ„Странджански рай– К.А.” е  заварено да работи като сервитьорка лицето Д** И. О** с ЕГН ********** без валидно сключен писмен трудов договор. В декларацията, попълнена от лицето О**, същото е посочило, че работи като сервитьорка с работно време от 10.00 часа до 22.00 часа с трудово възнаграждение 10% от оборота. Предвид така направените констатации е установено, че ЕТ„Странджански рай– К.А.” с  ЕИК 102737004, в качеството си на работодател е извършил нарушение на трудовото законодателство, като на 23.08.2013г., е допуснал до работа лицето Д** И. О** с ЕГН ********** като сервитьорка в експлоатирания от него обект кафе-аператив „Рай” в Гр.Малко Търново, ул.”България” № 28,  без да сключи с лицето писмен трудов договор,  с което е нарушил чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 от Кодекса на труда. Нарушителят е вписал обяснения по така съставения акт, че лицето О** е студентка и само временно му помага, както и че се грижи за лицето, тъй като същото е без родители. Въз основа на акта за нарушение е постановено обжалваното наказателно постановление.

От приложените по делото писмени доказателства и показанията на свидетелите В.В. и Н.П., съдът намира, че констатациите в АУАН съответстват на фактическата обстановка. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя В., които са категорични, че нарушението е установено след извършена от него и колежката му св.П.  проверка относно полагането на труд от лицето О** като сервитьорка в експлоатирания от жалбоподателя обект кафе-аператив „Рай” в Гр.Малко Търново, ул.”България” № 28, и оформянето на трудовото правоотношение между „ЕТ„Странджански рай– К.А.” с  ЕИК 102737004 и Д** И. О** с ЕГН **********. От показанията на актосъставителя В., на св.П. и приложените писмени доказателства –справка/декларация от лицето О** /л.25 от АНП/, писмените обяснения на К.А. в качеството му на  ЕТ„Странджански рай– К.А.” /л.27/ безспорно се установи, че жалбоподателят, в качеството си на работодател е допуснал на работа като сервитьорка в обект кафе-аператив „Рай” в Гр.Малко Търново, ул.”България” № 28, лицето Д** И. О** с ЕГН ********** на 23.08.2013 година, без да сключи с лицето писмен трудов договор,  с което е нарушил чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 от Кодекса на труда.

Настоящата инстанция намира, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са спазени разпоредбите на ЗАНН и КТ. АУАН е съставен от компетентно лице в присъствието на надлежно упълномощен процесуален представител на нарушителя –към 07.10.2013г. - датата на съставянето на АУАН св.А** е притежавала представителна власт съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег.№ 360/26.08.2013г. на СВ при РС-Малко Търново, приложено по делото/л.30/. Спазени са сроковете за издаване на НП. НП е издадено от компетентно лице. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на нарушителя. Не е допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на наказателно постановление, обуславящо неговата незаконосъобразност, изразяващо се в неспазване на императивните изисквания на нормата на чл. 57 от ЗАНН.

Съдът обаче счита за основателно възражението на жалбоподателя, че наказващият орган  е наложил незаконосъобразно наказание – санкция, твърде тежка за извършеното нарушение. За цитираното нарушение административно наказващият орган на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от КТ е наложил наказание – имуществена санкция в размер на 2 000 лева, при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1 500 до 15 000 лева. При определяне размера на наложеното наказание, административно наказващия орган е следвало да съобрази разпоредбата на чл.27 ал.2 от ЗАНН, съгласно която при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и че нарушението е извършено за първи път и съобразявайки тези обстоятелства, да определи размера на наказанието в предвидения от закона минимум. С оглед изложеното, настоящата инстанция намира, че наложената санкция следва да бъде изменена, като бъде наложена такава в предвидения от закона минимум, която ще бъде достатъчна да въздейства поправително и превъзпитаващо спрямо жалбоподателя.

В случая не е приложима разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като нарушението е извършено на 23.08.2013 година, след влизане на 27.01.2012 година в сила на новата разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ, съгласно която „не са маловажни нарушенията на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2” от Кодекса на труда. Съдът счита, че съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ, АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения с нарушената материално правна разпоредба. Обект на защита са обществените отношения по охрана на едни от най-важните конституционни права на гражданите - трудовите права.

Тълкувателно решение № 3 от 10.05.2011 г. на ВАС по тълк. д. № 7/2010 г. на ОСК е неприложимо в настоящия казус, тъй като е постановено преди влизане в сила на разпоредбата на чл.415в, ал.2 от КТ.

С оглед на изложеното съдът счита, че наказателното постановление е обосновано и законосъобразно, но наложената имуществена санкция не е съобразена с изискванията на чл.27 от ЗАНН, поради което следва  да бъде намалена.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление № 02-02024331/ 09.01.2014г. на Директора  на Дирекция „Инспекция по труда” – Б**, с което за нарушение на чл.62 ал.1 от КТ вр. чл.1 ал.2 от КТ на ЕТ„Странджански рай– К.А.”, седалище и адрес на управление: гр.Малко Търново, ул.”Петко Напетов” № 25, представлявано от К.Г.А. с ЕГН **********, в качеството му на работодател, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2 000.00 лева на основание чл.414 ал.3  от КТ,  като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2000.00 /две хиляди/ лева на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -Б** по реда на глава дванадесета от АПК в 14- дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: