П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО,  08.04.2013 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на   осми април,  две хиляди и тринадесета   година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ МОСКОВА                Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурор  Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  № 79  по описа за 2013 год.

докладвано от съдията  Москова

На именното повикване в 15.30  часа се явиха:

 

            За Районна прокуратура гр.Малко Търново се явява прокурор Стоянов.

            Подсъдимият А. А. А. А., редовно призован, доведен в с.з. от ОЗ”Охрана” Бургас, се явява лично, ведно с  назначения сл.защитник адв.Д.Р. от БАК, назначена в хода на Досъдебното производство.

Съдът, като взе в предвид, че подсъдимия А. А. А. А.  е турски  гражданин и не владее български език, намери за необходимо на същия да бъде назначен преводач от турски език на български език и от български на турски език, поради което,         СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА М.Д.К., за преводач, на подсъдимия  А., която следва да извърши устен превод  от български език на турски език и от турски на български език, като определя възнаграждение на същия в размер на 30 лв. платими от Бюджета на Съдебната власт.

Снема самоличността на преводача: М.Д.К. 62г., ЕГН:**********,***, български гражданин, неосъждана, семейна, заклет преводач от турски на български език и от български на турски език.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290, ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото

Прокурорът: да се даде ход на делото

Адв. Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия чрез преводача,  както следва:

А. А. А. А., роден на *** г . в гр. А., Република Турция,  турски гражданин граждански номер: ******, притежаващ   турска лична карта  ****** и турски паспорт № * ****/14.01.2013, неженен, неосъждан, с основно образование, работи в ресторант

Съдът разяснява правата на подсъдимия: 

            Подсъдимия /чрез преводача/: Разяснени са ми правата, които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Съгласен съм да бъда представляван от назначения ми служебен защитник адв.Д.Р..

 

СЪДЪТ докладва постъпилото споразумение за прекратяване на наказателното производство по  БП № 21 по описа за 2013 год. на РП М.Търново , БП № 53/2013г. по описа на РУП Малко Търново,   съгласно което подсъдимият

А. А. А. А., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване в условията на продължавано престъпление на 05.04.2013 год. около 03.00 часа на ГКПП Малко Търново, съзнателно се е възползвал от преправен документ – български задграничен паспорт  № ******, издаден на починлия Р.И.Л. с ЕГН **********, карта № ******, издадена на 15.10.2009 год., принадлежаща на В.В.М. с ЕГН  **********, когато от него за самото съставяне  не може да се търси наказателна отговорност, а именно:

            на 05.04.2013 год., около 03.00 часа на ГКПП Малко Търново, съзнателно се е възползвал от преправен документ – български задграничен паспорт  № 337617435, издаден на починалия Р.И.Л. с ЕГН **********;

            По същото време и място се е възползвал от преправена българска лична карта № *************, издадена на 15.10.2009 год., принадлежаща на В.В.М. с ЕГН  **********, когато от него за самото съставяне  не може да се търси наказателна отговорност

            Престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 2, вр. с чл. 26, ал. 1 НК.

 

Деянието е извършено от подсъдимия А. А. А. А. виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

 

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 2, вр. с чл. 26, ал. 1 НК на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 ал.1  от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 ( десет) МЕСЕЦА.

На основание чл.66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от 4 ( четири)  ГОДИНИ.

Разноските по делото в размер на 212,32 ( двеста и дванадесет лв 32 ст.) по Досъдебното производство, както и 30 ( тридесет) лв. в съдебното производство за извършен превод се възлагат в тежест на подсъдимия.

            Прокурора: Поддържам така внесеното споразумение, не противоречи на закона и морала, и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение, като моля да одобрите същото, като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът запитва подсъдимия, чрез преводача,  разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, доброволно ли го е подписал, отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, споразумението  ми беше прочетено и преведено от български на турски език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Много съжалявам за извършеното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах  доброволно. Същото не противоречи на закона и морала, и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                                                                Прокурор:

/ А. А. А. А.  /                        / Райко Стоянов /

 

Защитник:

                          / Адв.Д.Р. /                             Преводач:

                                                                                                             /М.  К./                             

 

 

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 53/2013г. по описа на РУП Малко Търново,  постигнато между Районна прокуратура гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов  и подсъдимия А. А. А. А., и служебния му защитник  адв.Д.Р., съгласно което подсъдимия А. А. А. А. се ПРИЗНАВА за  виновен в това че:

на 05.04.2013 год. около 03.00 часа на ГКПП Малко Търново, съзнателно се е възползвал от преправен документ – български задграничен паспорт  № *******, издаден на починалия Р.И.Л. с ЕГН **********;

            По същото време и място се е възползвал от преправена българска лична карта № ********, издадена на 15.10.2009 год., принадлежаща на В.В.М. с ЕГН  **********, когато от него за самото съставяне  не може да се търси наказателна отговорност

            Престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 2, вр. с чл. 26, ал. 1 НК.

Деянието е извършено от подсъдимият А. А. А. А. ,виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 2, вр. с чл. 26, ал. 1 НК на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 ал.1  от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 ( десет) МЕСЕЦА.

На основание чл.66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от 4(четири)  ГОДИНИ.

ОСЪЖДА  подсъдимия А. А. А. А. да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 213,32 ( двеста и тринадесет лв 32 ст) лв. а по сметка на  Районен съд Малко Търново сумата в размер на 30 лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

На осн.чл.59 ал.1 от НК, приспада времето, през което той е бил с МНО „Задържане под стража”, от наложеното наказание ЛОС.

Веществените доказателства по делото : български задграничен паспорт № ********, издаден на починяалия Р.И.Л. с ЕГН ********** и българска лична карта № ******, издадена на 15.10.2009 год., принадлежаща на В.В.М. с ЕГН **********, да се изпратят на сектор „Български документи за самоличност”  към ОД МВР гр. Бургас  по компетентност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 79/2013год.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

След прекратяване на наказателното производство, Съдът се занима с взетата МНО ”Задържане под стража” на подсъдимия А. А. А. А., която намира  за отпаднала, поради което

СЪДЪТ,  

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ МНО „Задържане под стража”, като освобождава подсъдимия от зала.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че определението ми бе преведено от български на турски език.

Препис от протокола да се предостави на ОЗ „Охрана” Бургас и ОС „ИН” Бургас.

Приключи с.з. в 15.45 ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

 

 

                                                         Секретар: