Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                       25.11.2015г.               гр.Малко Търново

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                                      граждански състав

На   единадесети ноември                           две хиляди и петнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 78 по описа на РС-Малко Търново за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Предявени  са от ищеца  „Минчо Хаджиев 08“ ЕООД, с ЕИК 200753587, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 57, вх. А, ет. 1, ап. 32, представлявано от М. С. Х., чрез пълномощник-адвокат И.Г., вписан в Адвокатска колегия-гр.Смолян, съдружник в Адвокатско дружество „КАРАМАНОЛОВ И СЪДРУЖНИЦИ” със седалище и адрес: гр.Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ет.З ,съдебен адрес:***  против  ответника „ЮИДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство - Звездец“, с ЕИК 20166176540115, със седалище и адрес на управление:с. Звездец,общ.МалкоТърново,ул.„Петрова нива“ №7,   обективно кумулативно съединени искове, както следва: иск с правно основание чл.59 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  следните суми  - 11139.36 лева с ДДС (единадесет хиляди сто тридесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) представляваща главнииа по извършени и неплатени СМР, иск с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  1627.41 лева (хиляда шестстотин двадесет и седем лева и четиридесет и една стотинки) представляващи законна лихва върху главницата изчислена от датата на изтичане на срока за плащане, определен с покана за доброволно плащане, до датата на подаване на исковата молба, както и и законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба до окончателното им погасяване. Молят също така да бъдат присъдени и направените съдебните разноски за настоящето производство.

           Ищецът твърди,че   е сключен договор между него и ответника   № 33 от 21.01.2013г. за възлагане на услугата „Ремонт на горски автомобилни пътища - IV степен за откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни в териториалния обхват на ТП „ДТС-Звездец“. Съгласно този договор ТП „ДГС-Звездец“ е възложило на „Минчо Хаджиев 08“ ЕООД гр. Смолян да ремонтира съществуващи горски пътища на територията на стопанството. Цената, която ТП „ДТС - Звездец“ е следвало да плати, според техническото задание е 44245..00 лева без ДДС.

        В хода на изпълнение на поръчката обаче се е наложило изпълнение на допълнителни СМР, които са се извършили със знанието и съгласието на ответника.

        Ищеца твърди,че извършената работа е установена и приета с три броя протоколи на 12.11.2013г.. Съгласно протокол № 1 общата стойност на извършаната работа е 6335.88 лева без ДДС, протокол № 2 - 9280.80 лева без ДДС и протокол № 3 - 44878.80 лева. Сумите по протоколи № 1 и 3 са платени, а тази по протокол № 2 не са. В хода на строителните дейности не са постъпили възражения от възложителя за обема и качеството на извършваната работа, но въпреки това сумите по протокол № 2 не са платени, като техният размер е 9280.80 лева без ДДС или 11139.96 лева е ДДС.

         Молят съда, да постанови решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищцовото дружество  следните суми: 11139.36 лева с ДДС (единадесет хиляди сто тридесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) представляваща главнииа по извършени и неплатени СМР, 1627.41 лева (хиляда шестстотин двадесет и седем лева и четиридесет и една стотинки) представляващи законна лихва върху главницата изчислена от датата на изтичане на срока за плащане, определен с покана за доброволно плащане, до датата на подаване на исковата молба, както и и законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба до окончателното им погасяване. Молят също така да бъдат присъдени и направените съдебните разноски за настоящето производство.

В законоустановения срок на 18.08.2015г.ответника е депозирал писмен отговор с който оспорва предявените искове като неоснователнии и недоказани и моли съда да се присъдят  направените по делото разноски. Не се спори между страните,че има сключен Договор №33/21.01.2013г..сключен в резултат на проведена процедура –открит конкурс по реда на чл.2,т.2,чл.10,ал.1т.20,чл.12,ал.1 и чл.15,ал.3 от Наредбата за възлагане на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост за възлагане на услугата с предмет”Ремонт на горски автомобилни пътища-IV степен за откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец”,съгласно техническо задание.Ответника твърди,че е заплатил всичко което се дължи на ищцовото дружество. Отвеника в отговора си моли съда да бъде оставен без уважение предявения срещу тях иск  като неоснователени и недоказани и бъдат заплатени направените по делото разноски.

 

Ответникът, в отговора си моли съда да бъде оставен без уважение предявения срещу тях иск  като неоснователени и бъдат заплатени направените по делото разноски.

           Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

             Не се спори между страните,че има сключен Договор №33/21.01.2013г..сключен в резултат на проведена процедура –открит конкурс по реда на чл.2,т.2,чл.10,ал.1т.20,чл.12,ал.1 и чл.15,ал.3 от Наредбата за възлагане на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост за възлагане на услугата с предмет”Ремонт на горски автомобилни пътища-IV степен за откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец”,съгласно техническо задание. В хода на изпълнение на поръчката  се е наложило изпълнение на допълнителни СМР. Според твърденията на ищеца тези работи не били включени в предмета на договора и за извършени от него със знанието и съгласието на ответника.Неизплатени останали  сумите по протокол №2,която сума е и предмет на настоящия спор.Това твърдение не се подкрепя от събраните по делото доказателства, доколкото ответникът е оспорвал по делото възлагането на нови работи, а от свидетелските показания на разпитаните по делото свидетели не се установи наличието на такава договорка. Според св. Сотиров-работи като началник участък в ДГС-Звездец работата по Протокол№2 е заплатена на ищеца.Според показанията на св.К.-,който към онзи момент е бил Зам-директор на ДГС-Звездец  има извършена допълнителна работа от страна на ищеца,без да посочва каква е тази допълнителна работа и дали тя попада в обхвата на допълнителната работа описана в протокол №2.

           Следва да бъде отбелязано, че дори да би се приело, че част от претендираните като неплатени допълнителни СМР са били извършени във връзка с предмета на договора от 21.01.2013г., липсват твърдения на ищеца, че същите са били наложителни с оглед качественото изпълнение на последващите работи.

   Предвид горното съдът намира,че предявения иск с правно основание чл.59 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  следните суми: 11139.36 лева с ДДС (единадесет хиляди сто тридесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) представляваща главниица по извършени и неплатени СМР, с която ответника, неоснователно се е обогатил за сметка на дружеството, посредством неизпълнение на задължението за заплащане на извършени от дружеството СМР следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

       Неоснователността на главния иск определя и неоснователността на обусловения такъв по чл. 86 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  сумата от 1627.41 лева (хиляда шестстотин двадесет и седем лева и четиридесет и една стотинки) представляващи законна лихва върху главницата изчислена от датата на изтичане на срока за плащане, определен с покана за доброволно плащане, до датата на подаване на исковата молба, както и и законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба до окончателното им погасяване.

         С оглед изхода от спора и предвид заявеното искане от ответника  за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, на „ЮИДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство - Звездец“, с ЕИК 20166176540115, със седалище и адрес на управление:с. Звездец,общ.МалкоТърново,ул.„Петрова нива“ №7 се дължи такова, което в минимален размер, според чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, се равнява на сумата от  913 лв.

      

Мотивиран от горното съдът

 

Р  Е Ш  И  :

ОТХВЪРЛЯ предявения от ищеца   „Минчо Хаджиев 08“ ЕООД, с ЕИК 200753587, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 57, вх. А, ет. 1, ап. 32, представлявано от М. С. Х., чрез пълномощник-адвокат И.Г., вписан в Адвокатска колегия-гр.Смолян, съдружник в Адвокатско дружество „КАРАМАНОЛОВ И СЪДРУЖНИЦИ” със седалище и адрес: гр.Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ет.З ,съдебен адрес:*** ПРОТИВ  ответника   „ЮИДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство - Звездец“, с ЕИК 20166176540115, със седалище и адрес на управление:с. Звездец,общ.МалкоТърново,ул.„Петрова нива“ №7 ,   обективно кумулативно съединени искове, както следва: иск с правно основание чл.59 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  следните суми  - 11139.36 лева с ДДС (единадесет хиляди сто тридесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) представляваща главнииа по извършени и неплатени СМР, иск с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество  1627.41 лева (хиляда шестстотин двадесет и седем лева и четиридесет и една стотинки) представляващи законна лихва върху главницата изчислена от датата на изтичане на срока за плащане, определен с покана за доброволно плащане, до датата на подаване на исковата молба, както и и законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба до окончателното им погасяване както и да бъдат присъдите направените съдебни и деловодни разноски като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 

      ОСЪЖДА „Минчо Хаджиев 08“ ЕООД, с ЕИК 200753587, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 57, вх. А, ет. 1, ап. 32, представлявано от М. С. Х., чрез пълномощник-адвокат И.Г., вписан в Адвокатска колегия-гр.Смолян, съдружник в Адвокатско дружество „КАРАМАНОЛОВ И СЪДРУЖНИЦИ” със седалище и адрес: гр.Смолян, ул.”Дичо Петров” № 16, ет.З ,съдебен адрес:*** да заплати на „ЮИДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство - Звездец“, с ЕИК 20166176540115, със седалище и адрес на управление:с. Звездец,общ.МалкоТърново,ул.„Петрова нива“ №7  юрисконсултско възнаграждение в размер на 913лв.

   Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: