Р Е Ш Е Н И Е

 

№                                 27.09.2011г.                     гр.Малко Т**

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                             ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на двадесет и първи септември                              две хиляди и единадесета година

в публично заседание в състав:                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

 

Секретар М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

гр.дело № 78 по описа на РС-Малко Т** за 2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са обективно съединени искове по чл.344, ал.1, т.1,т.2 и т.3 от КТ във вр. с чл.225,ал.1 от КТ.

Образувано е по повод исковата молба на П.П.В. ЕГН ********** ***»** против Държавно ** «Малко Т**» -гр.Малко Т**, преобразувано в ТП «Държавно **-Малко Т**. Ищецът твърди, че  със заповед № 39/0**. на директора на ДГС»Малко Т**» било прекратено трудовото му правоотношение с ответното предприятие, чрез налагане на наказание «дисциплинарно уволнение» за извършени нарушения на трудовата дисциплина по чл.190 т.4 и т.7 от КТ и бил освободен от заеманата от него длъжност «**».  Твърди, че заповедта е издадена в нарушение на императивни разпоредби на КТ и че не е извършил визираните нарушения. Моли съда да постанови решение, с което да признае наложено наказание «дисциплинарно уволнение», обективирано в заповед № 39/0**., за незаконосъобразно, да бъде възстановен на заеманата до уволнението длъжност, да бъде осъден ответника да заплати обезщетение  в размер на брутното му трудово възнаграждение – 555.42 лева  за срок от 6 месеца, а именно: 3 332.00 лева  за периода от 06.03.2010г. до 06.09.2010г. Ангажира писмени доказателства. Моли съда да задължи ответното предприятие да представи заповедта му за назначение, преписката по налагане на дисциплинарното му наказание, както и справка зо полученото от него последно месечно брутно възнаграждение. Претендира разноски по делото.

В законоустановеният срок по чл.131 от ГПК, ответникът ТП „Държавно ** -Малко Т**», ЕИК 2016176540099, представлявано от директора -инж.Стоян Караджов, чрез юрисконсулт Николина А** А** е подал писмен отговор с вх.№ 675/08.08.2011г., с който е оспорил предявения главен иск като недопустим с оглед на това, че не е предявен в двумесечния законов срок. Излага факти, че трудовото правоотношение с ищеца е било прекратено със заповед № 39/0**., получена по пощата от ищеца на 12.03.2010г., както и че същата е влязла в законна сила, а исковата молба е подадена извън законоустановения двумесечен срок за обжалване, а именно: на 08.07.2011г. или 1 година и два месеца след изтичавнето на срока за обжалване. Оспорва предявения главен иск и по основание, като твърди, че при налагане на наказанието „дисциплинарно уволнение” работодателят  е спазил всички процесуални изисквания на КТ и след преценка на всички събрани доказателства е наложил на основание чл.192 и чл.195 от КТ наказанието, което съответства на тежестта на извършените нарушения.  Преди да наложи наказанието работодателят на основание чл.193 ал.1 от КТ с писмо с изх.№ 256/ 24.02.2010г., получено от ищеца на 26.02.2010г. е поискал от ищеца обяснения в срок до 01.03.2010г.и е получил от последния писмени обяснения с вх.№ 282/01.03.2010г. Подробно излага обстоятелствата, при които са извършени нарушенията на трудовата дисциплина от ищеца и за които е била ангажирана дисциплинарната отговорност на същия. Счита, че заповедта за налагане на наказание „дисциплинарно уволнение” и заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца са издадени от компетентния за това орган, спазени са процесуалните задължения за тяхното издаване и са съобразени със закона, връчени са на ищеца при спазване разпоредбите на КТ, поради което моли съда да отхвърли  предявения главен  иск по чл.344 ал.1 т.1 от КТ и съединените с него акцесорни искове като неоснователни.  Ангажира писмени доказателства, включая и поисканите от ищеца такива. Прави доказателствено искане за допускане при режим на довеждане на двама свидетели и призоваване на свидетел, поименно посочен. Претендира разноските по делото.

В с.з ищецът поддържа изцяло предявените искове.

В с.з. и с писмената защита ответната страна чрез процесуалния си представител оспорва изцяло предявените искове като неоснователни и недоказани.

Съдът като взе предвид събраните по делото писмени и устни доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Безспорно е, че страните са били в трудово правоотношение, видно от трудов договор № 48/24.01.1996г. /л.136/, като ищецът е изпълнявал длъжността «**» в ДГС»Малко Т**». Съгласно утвърдения от директора на ДГС «Малко Т**» График на времените охранителни звена за дежурства през почивните дни за месец февруари 2010г. /л.76/ П.В. е бил определен като страшни на звеното  и водач на служебния автомобил за 20.02.2010г. Съгласно издаденият му пътен лист серия А № 006733 от 20.02.2010г. /л.75/ дневните задачи на В. за дежурството на 20.02.2010г. /събота/ били охрана на І и ІV охранителни участъци при ДГС»Малко Т**».

От показанията на разпитания в хода на съдебното дирене св.Й** Д** се установява, че на 20.02.2010г след 9.30 часа ищецът В. и Д** се отклонили от изпълнението на служебните си задължения, като св.Д** заминал да участва във футболен турнир в град **, а ищецът В. заявил, че имал да върши «лична работа» и поел в неизвестна посока със служебния автомобил.

На 22.02.2010г. обаче В. е предал на ръководството на ДГС писмен рапорт за дежурството си , в който е вписал, че на 20.02.2010г. заедно с колегата си - св.Й** Д** / служител при ДГС»Малко Т**» / са  обходили  местностите «Гогово», «Нивище» и «Кончево»  със служебния автомобил  «Нива 221» с рег. А 98 61 ВН,  при което не били открили нарушения по ЗГ /л.71/, както и попълнения пътен лист.

На 20.02.2010г. в 17.30 часа на тел.112 в РУП-Малко Т** бил подаден сигнал от жителка на гр.Малко Т**, че в местността «**» в землището на град Малко Т**, лицата П.П.В. и ** /и двамата **и към ДГС»Малко Т**/ убили с пушка теле, което е собственост на семейството й.  В хода на оперативните действия по така образуваната преписка ЗМ № 25/20.02.2010г. на РУП-Малко Т**, полицейските служители установили, че съпругът на жителката, подала сигнала, същия ден на обяд продал телето на двамата **и, но не успял да каже на съпругата си, поради което прекратили образуваната преписка, но уведомили директора на ДГС, че  двамата **и В. и Шумков изпозвали служебния автомобил «Нива 221» с рег. А 98 61 ВН за превоз на месото от «**» в землището на град Малко Т** до дома на В. *** /л.62-67/.

С писмо № 256/24.02.2010г. работодателят е поискал писмени обяснения от В. в срок до 01.03.2010г., като писмото е получено лично от В. срещу подпис на  26.02.2010г./л.72/. Ищецът е депозирал пред работодателя писмени такива на 01.03.2010г./л.70/. С оглед изясняването на обективната истина работодателят е изискал и приел писмени обяснения и от другите двама **и - св.Й** Д** и **/л.69 и л.73/.

От неоспореният от страните и приет като доказателство констативен протокол № 301/ 0**./л.56/, съставен от св.Р. – зам.директор на ДСГ в присъствието на св.П.Д** и настоящия ищец – В., се установява, че на 20.02.2010г. преди обяд св.П.Д** –ст.лесничей в ДГС»Малко Т**» получил анонимен сигнал, че в м.»**» се извършва сеч и извоз на дърва с кола, по повод на който същият организирал  проверка на място за товарен автомобил, но не открил следи. След признание на  В., че именно той е организирал и извършил сечта, като добитите дърва е взел за себе си, същият ги отвел до мястото на сечта. След оглед на мястото в отдел 132ж  тримата установили, че са отрязани четири броя церови стъбла и от тях са добити 2.78 пр.куб.м. дърва за огрев, като В. признал, че  извършил сечта с ** / също ** към ДГС»Малко Т**/, а добитите дърва са пренесени до дома му на два курса с ремарке, закачено на служебния автомобил   «Нива 221» с рег. А 98 61 ВН. Този констативен протокол № 301/ 0**. е собственоръчно подписан от ищецът П.В..

За така констатираните нарушения на трудовата дисциплина, извършени от В.,  св.Р. – зам.директор на ДГС е изготвил доклад, депозиран на 02.03.2010г. пред директора на РДГ-Бургас /л.55/.

Със заповед № 39/0**. на директора на ДГС «Малко Т**» на основание чл.192 и чл.195 от КТ за извършените от ищеца нарушения на трудовата дисциплина, а именно: 1/ освободил към 9.30 часа на 20.02.2010г. от участие във временно сформирано охранително звено, съгласно месечния график, ** Й** Д**, с което е превишил правата си; 2/ съставил доклад по охраната и пътен лист за 20.02.2010г. с невярно съдържание, което се изразява в това, че не обходил местностите ** в посочените от него часове и заедно с горския надзирател Й** Д**; 3/ на 20.02.2010г. преди обяд през работно време  заедно с колегата си ** е отсякъл от отедл 132ж 4броя немаркирани с КГМ дървета, без да има издадено позволително за сеч, транспортирал ги е до дома си без да има издаден превозен билет, както и ги съхранява в дома си, като за извършеното деяние е използвал и служебен автомобил ВАЗ 2121 «Нива 221» с рег.№ А 98 61 ВН и 4/ През работно време, след 16.30 часа на 20.02.2010г. с колегата си ** е извършвал лична работа в м.»**» /отстрелял теле/, както и е използвал служебен автомобил ВАЗ 2121 «Нива 221» с рег.№ А 98 61 ВН  за превоз на личен товар /месо/, съставляващи нарушения  по смисъла на чл.190 т.4 и т.7 във вр. с чл.126 т.1,3,7,8,9,10 и 13 от КТ, изразяващи се в неизползване на цялото работно време за изпълнение на служебните си задължения, неоставане на работа до края на работния ден, неизпълнение на дадените му законови разпореждания, превишаване на дадените му правомощия за освобождаване от работа на колега, използване на повереното му  имущество – служебен автомобил ВАЗ 2121 «Нива 221» с рег.№ А 98 61 ВН за лични нужди и разхищаване на средства на предприятието, уронване на доброто име на предприятието, извършване на незаконна сеч, транспортиране и съхранение на немаркирана дървесина през работно време в качеството си на длъжностно лице, и в съответствие с чл.188 т.3 и чл.189 от КТ е наложено дисциплинарно наказание.

Заповедта е била връчена на ищеца на 0**., като последният е подписал разписката за връчване, инкорпорирана в самата заповед.

Със заповед № 5/0**. на директора на ДГС»Малко Т**» на основание чл.330 ал.2 т.6 от КТ и във връзка със даповед № 39/0**., издадена на основание чл.190 ал.1 т.4 и т.7 от КТ е било прекратено трудовото правоотношение с ищеца считано от 0**. поради наложено наказание по чл.190 ал.1 т.4 и т.7 от КТ – дисциплинарно уволнение. Видно от приложеното по делото известие за доставяне /л.36/ Заповед № 5/0**. на директора на ДГС»Малко Т**» е била връчена по пощата лично на ищеца на 12.03.2010г.

За прекратяването на трудовото правоотношение е било изпратено уведомление по чл.62 ал.4 КТ до НАП ТД –Бургас/л.32/.

Независимо, че няма  твърдения от ищеца за неспазена процедура по чл.193 КТ,  съдът намира, че следва да бъдат обсъдени преди разглеждането на спора по същество предвид нормата на чл.193 ал.2 КТ, според която съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество, когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения. Преди да наложи дисциплинарното наказание, работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя, или да приеме неговите писмени обяснения, както и да събере и прецени посочените доказателства, ако са налице такива.

В производството се установи от събраните писмени доказателства, че ответникът е искал обяснения във връзка с визираните в заповедта нарушения и такива  са били дадени от ищеца писмено. Работодателят е изпълнил задълженията си, като е манифестирал желание да изслуша обясненията на служителя, приел е дадените такива, преценил е обстоятелствата, при които е извършено нарушението, поведението на работника, както и посочените от него доказателства, видно от мотивите на уволнителната заповед, която не визира установените липси на дърва за огрев за административната сграда, поради което съдът намира, че при налагане на дисциплинарното наказание е спазена процедурата на чл.193 КТ. 

Съдът намира за установено от фактическа страна, че ищецът, е извършил визираните в заповедта нарушения на трудовата дисциплина, а именно: 1/ освободил към 9.30 часа на 20.02.2010г. от участие във временно сформирано охранително звено, съгласно месечния график, ** Й** Д**, с което е превишил правата си; 2/ съставил доклад по охраната и пътен лист за 20.02.2010г. с невярно съдържание, което се изразява в това, че не обходил местностите ** в посочените от него часове и заедно с горския надзирател Й** Д**; 3/ на 20.02.2010г. преди обяд през работно време  заедно с колегата си ** е отсякъл от отдел 132ж 4броя немаркирани с КГМ дървета, без да има издадено позволително за сеч, транспортирал ги е до дома си без да има издаден превозен билет, както и ги съхранява в дома си, като за извършеното деяние е използвал и служебен автомобил ВАЗ 2121 «Нива 221» с рег.№ А 98 61 ВН и 4/ През работно време, след 16.30 часа на 20.02.2010г. с колегата си ** е извършвал лична работа в м.»**» /отстрелял теле/, както и е използвал служебен автомобил ВАЗ 2121 «Нива 221» с рег.№ А 98 61 ВН  за превоз на личен товар /месо/, които съставляват нарушения  по смисъла на чл.190 т.4 и т.7 във вр. с чл.126 т.1,3,7,8,9,10 и 13 от КТ,  а именно: неизползване на цялото работно време за изпълнение на служебните си задължения, неоставане на работа до края на работния ден, неизпълнение на дадените му законови разпореждания, превишаване на дадените му правомощия за освобождаване от работа на колега, използване на повереното му  имущество – служебен автомобил ВАЗ 2121 «Нива 221» с рег.№ А 98 61 ВН за лични нужди и разхищаване на средства на предприятието, уронване на доброто име на предприятието, извършване на незаконна сеч, транспортиране и съхранение на немаркирана дървесина през работно време в качеството си на длъжностно лице.

Неоснователно е възражението на ищеца, че нарушенията на трудовата дисциплина, визирани от работодателя в т.3 на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание «уволнение», а именно:  на 20.02.2010г. преди обяд през работно време  заедно с колегата си ** е отсякъл от отдел 132ж 4броя немаркирани с КГМ дървета, без да има издадено позволително за сеч, транспортирал ги е до дома си без да има издаден превозен билет, както и ги съхранява в дома си, като за извършеното деяние е използвал и служебен автомобил ВАЗ 2121 «Нива 221» с рег.№ А 98 61 ВН , са недоказани, тъй като посочените нарушения са установени от неоспореният и приет по делото писмен документ - констативен протокол № 301/ 0**./л.56/, съставен от св.Р. – зам.директор на ДСГ в присъствието на св.П.Д** и настоящия ищец – В.,като ищецът В. е подписал протокола без възражения.

Предвид изложеното, съдът намира, че работодателят  е доказал вмененото му в тежест задължение, при оспорване на законността на уволнението по съдебен ред -  доказал е, че са налице фактическите обстоятелства на описаното нарушение, които са го мотивирали да наложи съответното наказание, и които обуславят неговата законосъобразност. При установяване на нарушенията и налагане на дисциплинарно наказание уволнение” на основание чл.190, ал.1 т. 7 КТ във вр. с чл.126 т.1, 3, 7, 8, 9,1 0 и 13 от КТ, са спазени всички законови предпоставки и ред.

С оглед на така установените обстоятелства по делото, съдът счита, че  извършеното от работодателя дисциплинарно уволнение е законно, а предявеният иск  по  чл.344 ал.1 т.1 КТ като  неоснователен следва да бъде отхвърлен.

 Като акцесорни и зависими от главния иск по чл.344 ал.1 т.1 от КТ, следва да бъдат отхвърлени и предявените от В. искове по чл.344 ал.1 т.2 от КТ за възстановяване на предишната работа и по чл.344 ал.1 т.3 вр. чл.225 ал.1 от КТ за заплащане на обезщетение за оставане без работа в резултат на незаконното уволнение за период от 6 месеца, считано от 0**. в размер на  3332.00 лева, тъй като предпоставката за уважаването им не е налице – не е уважен главния иск.

Основателно е възражението на ответника, че правото на ищеца за предявяване на исковете по чл.344 ал.1 т.1 и т. 2  от КТ за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа, е погасено по давност. Съгласно разпоредбата на чл.358 ал.1 т.2 от КТ давностният срок за предявяване на искове по повод прекратяване на трудовото правоотношение /за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа/ е  двумесечен и съгласно разпоредбата на чл.358 ал.2 т.1 от КТ тече от деня на прекратяване на трудовото правоотношение. В настоящия случай трудовото правоотношение между страните е прекратено на 12.03.2010г. – датата на връчване на заповедта за уволнение, а исковата молба е депозирана в съда на 08.07.2011г., т.е. повече от година след изтичане на двумесечния срок по чл.358 ал.1 т.2 от КТ  и в който смисъл исковете по чл.344 ал.1 т.1 и т.2 от КТ следва да бъдат отхвърлени и поради погасяване по давност на правото на предявяването им.

На основание чл.78 ал.3 и ал.8 от ГПК В. следва да бъде осъден да заплати на ответника сумата от 150.00 лева, представляваща разноски по делото.

            Воден от горните съображения, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            ОТХВЪРЛЯ предявените от П.П.В. ЕГН ********** ***»** против Държавно ** «Малко Т**» -гр.Малко Т**, преобразувано в ТП «Държавно **-Малко Т**, искове по чл.344, ал.1, т.1,т.2 и т.3 от КТ във вр. с чл.225,ал.1 от КТ  за признаване на  уволнението поради наложено наказание «дисциплинарно уволнение», обективирано в заповед № 39/0**., за незаконосъобразно, да бъде възстановен на заеманата до уволнението длъжност, да бъде осъден ответника да заплати обезщетение  в размер на брутното му трудово възнаграждение – 555.42 лева  за срок от 6 месеца, а именно: 3 332.00 лева  за периода от 06.03.2010г. до 06.09.2010г «**, като неоснователни.

ОСЪЖДА П.П.В. ЕГН ********** ***»** да заплати на Държавно ** «Малко Т**» -гр.Малко Т**, преобразувано в ТП «Държавно **-Малко Т**, сумата от 150.00 лева,  представляваща разноски по делото.

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  Районен съдия: