Р Е Ш Е Н И Е

 

              /18.09.2017 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На тринадесети септември                                        2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №78 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия П.В.К. с ЕГН **********,***,неосъждан,неженен,безработен, български гражданин, за извършено престъпление по чл.345, ал.2 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                      Обвиняемият К.   , редовно призован,  не се явява лично.           

            Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият К. работил като шофьор към фирмата на **. К. получавал по двайсетина лева надница за целия ден, през който превозвал със специален камион „**" дърва от временните складове в гората до асфалтовия път - там, където чакали големи товарни коли, които не могат да влезнат в гората.На ** т.г. камионът, който К. управлявал, се повредил и той се прехвърлил на друга „**", като сменил нейния шофьор. Повредената „**" имала регистрационни номера, но втората кола нямала. Въпреки това обвиняемият се качил и започнал с нея да подвозва дърва към големите камиони на асфалтовия път.Точно в този момент пристигнали на мястото св. ** заедно с колегата си ** - и двамата служители към РУП М. Търново. Веднага забелязали, че товарният автомобил, управляван от обвиняемия, се движи без регистрационни табели. На камиона имало монтиран кран за товарене и разтоварване на дърва. Извършили проверка на водача и К. обяснил, че камионът не е негов, а е собственост на споменатия **. Не знаел, че върши престъпление, като управлява МПС нерегистрирано в КАТ по съответния ред. Изразява съжаление за извършеното.

 При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият К.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2 НК  а именно- ,  че на ** 2017 г. около 16,00 часа в близост до общински път ** в посока от с. **, на отбивката за местността „**" е управлявал т.а. „**", който не е бил регистриран по надлежния ред.

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на винатапряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.345, ал.2 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година,  или глоба от петстотин до хиляда лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият К.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                                 Р      Е     Ш     И   :

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия П.В.К. с ЕГН **********,***  за ВИНОВЕН в това,   че    на ** 2017 г. около 16,00 часа в близост до общински път ** в посока от с. **, на отбивката за местността „**" е управлявал т.а. „**", който не е бил регистриран по надлежния редпрестъпление по чл.345, ал.2 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: