Р Е Ш Е Н И Е

                            гр. Малко Търново                            22.04.2013г.  

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Малкотърновският  районен съд,                             наказателна колегия, в публично заседание   на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                      

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурор Борис Луков, като разгледа докладваното от съдия  Москова НАХД № 78/2013г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.375-379 от НПК.

С Постановление за прекратяване на наказателното производство, внесено в съда на 03.04.2013г. , прокурор при Районна прокуратура-Малко Търново счита, че фактическата обстановка  по ПД № 34/2013г. по описа на РУП-Малко **  образувано срещу А.В.Я. с ЕГН **********,*** ** с постоянен адрес:***, български гражданин, семеен, неосъждан, основно образование, непостоянна трудова заетост, за  извършено престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.1 от НК, е  изяснена и че са налице основанията на чл.78а от НК,  поради което  е направил предложение пред РС-Малко Търново за  освобождаване на обвиняемия А.В.Я. с ЕГН ********** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

          В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа така направеното предложение.

          Обвиняемият А.В.Я. с ЕГН **********, редовно призован, се явява лично. Признава вината си и изразява съжаление.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият А.В.Я. с ЕГН ********** бил временно нает като дървосекач и на 21.02.2013г. заедно с други наети работници бил на работа на територията на ДГС”**”, на обект, находящ се в отдел 2, подотдел „б”, местността „Изворище” в землището на село **. Целият отдел бил разделен от ДГС ** на т.нар.”ленти”, като различните ленти били дадени за работа на различни работници. В края на работния ден двама от служителите на ДГС ** – св.** и св.**, извършили проверка на обекта и установили, че 18 броя дървета от цер и дъб, които не били маркирани с КГМ са отсечени от подсъдимия А.В.Я. с ЕГН **********, за което на 26.02.2013г. му съставили АУАН. При измерване на отсечената дървесина служителите на горското стопанство установили, че общото количество на така отсечената дървесина без КГМ е девет куб.м. Задържаните на местопроизшествието отсечени от подсъдимия без КГМ  9 куб.м. дърва за огрев – цер и бук, с разписка от 26.02.2013г. били оставени за отговорно пазене  на св. ** –горски надзирател при ДГС „**”. От заключение на вещото лице по извършената в хода на досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза, се установява,  че стойността на отсечения от Я. дървен материал без редовно писмено позволително е в размер на 279.00 лева.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –от показанията на свидетелите,  заключението на вещото лице и писмените доказателства по БП № 34/2013г. по описа на РУП-Малко ** приобщени по реда на чл.283 от НПК, както и от обясненията на обвиняемия, събрани в хода на съдебното следствие.

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си обвиняемия Я. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.235 ал.6 вр. с ал.1 от НК. Тълкувателно решение № 1 от 30.10.1998г. на ВКС определя критериите за квалифициране на вредоносния резултат спрямо размера на минималната работна заплата за страната към датата на извършване на деянието, като приема „малозначителен случай” стойността на една втора от размера на минималната работна заплата за страната към датата на извършване на деянието и „маловажен случай” стойността около размера на минималната работна заплата за страна към датата на извършване на деянието. От заключението на вещото лице, се установява, че пазарната цена на отсечените от обвиняемия Я. 9 куб.пр.м. дърва от бук и цер– предмет на деянието, е в размер на 279.00 лева, т.е. вредоносния резултат на деянието е над една втора от размера на минималната работна заплата за страната към датата на извършване на деянието.

Следователно съобразно посоченото Тълкувателно решение № 1 от 30.10.1998г. на ВКС и с оглед на обстоятелствата, че към момента на извършването на деянието обвиняемият не е осъждан, доброволно е възстановил причинените от деянието си щети, добросъвестно е съдействал на органите на досъдебното производство за разкриване на обективната истина по делото и демонстрираното от него критично отношение към извършеното, поради което извършеното от обвиняемият Я. престъпление следва да се квалифицира като маловажен  случай по смисъла на чл.235 ал.6 вр. ал.1 от НК. От събраните по делото доказателства се установява, че подсъдимият е с необременено съдебно минало, не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Причинените от деянието щети са доброволно възстановени, а за извършеното престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация или глоба от сто до триста лева, поради което са налице предпоставките за приложението на чл.78а от НК. Като съобрази финансовото състояние на обвиняемия– същият не е с постоянна трудова заетост, както и че същият съжалява за стореното, съдът намери за справедливо размера на глобата да бъде определен към минимума в закона.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът

 

 Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА А.В.Я. с ЕГН **********,*** ** с постоянен адрес:***, български гражданин, семеен, неосъждан, основно образование, непостоянна трудова заетост, ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 21.02.2013г. отсякъл без редовно писмено позволително от горския фонд  дървен материал 9 куб.пр.м. дърва от бук и цер на стойност 279.00 лева –престъпление по  чл.235 ал.6 вр. ал.1 НК, поради което и на основание чл.235 ал.6 вр. ал.1 НК вр. с чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/  лева

ОСЪЖДА А.В.Я. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност на  основание чл.189 ал.3 от НПК да заплати направените по делото разноски в размер на 40.00 лева по сметка на ОД на МВР – Бургас, за извършена ССЕ в хода на досъдебното производство, както и 5.00 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на РС-Малко Търново.

Вещественото доказателство - 9 куб.пр.м. дърва от бук и цер на стойност 279.00 лева, да се върне на ДГС”**”.

Решението  подлежи на обжалване и протест пред Бургаски окръжен съд в 15 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               Районен съдия: