Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 10.04.2019 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На трети април                                                                           2019 година                                           

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №78 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.Х.И., ЕГН: **********, с адрес: *** против наказателно постановление № *г. на  Зам.Началник на Агенция Митница –ТД”Южна морска”,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 14а, ал. 1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: златни пръстени - 2 броя, 10,60 грама, проба 585 - 14 карата; златна гривна - 1 брой, 9,40 грама, проба 585 - 14 карата;златно колие - 1 броя, 70,80 грама, проба 585 - 14 карата с общо нетно тегло 90.80 грама. Общата пазарна стойност на гореописаните златни изделия в размер на 6174,40 лв. /шест хиляди сто седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/.

 

        Жалбоподателят редовно призован    се явява лично лично.Моли съда НП да бъде отменено.

        Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

      Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение  № *г. по описа на Митница-Бургас, съставен от М.С.В. - служител в Агенция „Митници“, на длъжност митнически инспектор при МП„МалкоТърново“, за това ,че при  извършена проверка на  *часа, на трасе за обработка на входящи автомобили
на МП „Малко Търново“, от Република *е пристигнал автобус, марка *, управляван от турския гражданин */. При пристигане на автобуса в зоната за
митнически контрол актосъставителят попитал водача и пътниците на разбираем за тях език-на български,английски и турски, който бил превеждан от шофьора на автобуса, дали имат акцизни стоки, валута, изделия от благородни метали - злато, сребро;
стоки в търговско количество за деклариране пред митническите органи. След получени отрицателни отговори превозното средство е било отклонено за митническа проверка.
Извършена е била частична митническа проверка на превозното средство и пътническия багаж. В хода на проверката, в ръчната лична чанта на С.Х.И.,ЕГН: ********** е била установена недекларирана по надлежния ред стока,
представляваща бижутерия, наподобяваща златни изделия. Същите са били претеглени в нейно присъствие на електронна везна марка * модел В10Т, сериен № 712017.
Установено е, че общото количество на бижутата е 90 грама и представляват,както следва: златни пръстени - 2 броя, 10,60 грама, проба 585 - 14 карата; златна гривна - 1 брой, 9,40 грама, проба 585 - 14 карата;златно колие - 1 броя, 70,80 грама, проба 585 - 14 карата

Недекларираната стока е задържана с разписка №0092532/03.07.2018 г.

В снето писмено обяснение С.Х.И. заявява, че откритите при проверката златни бижута са нейна собственост.

За извършените контролни действия е изготвен Протокол за извършена митническа проверка № M2065/BG1003/03 07.2018 г.

С цел установяване вида. пробата, грамажа и общата пазарна стойност на изделията е извършена оценъчна експертиза от бижутер *-СД„*“, гр. Б*. Установено е, че всички бижута са златни изделия, описани както
следва: пръстени - 2 броя - 10,60 грама; гривни - 1 брой - 9,40 грама; колиета-1 броя - 70,80 грама, с общ грамаж 90,80 грама, проба 585 - 14 карата, в готов вид, за
търговска цел. Цената на златото, проба 14 карата и такава изработка към 03.07.2018 г. е 68,00 лв. за един грам. Общата пазарна стойност на гореописаните златни изделия е
в размер на 6174,40 лв. /шест хиляди сто седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/.

 

       Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 14а, ал. 1 от ВЗ. Актът  е подписан от нарушителя.

        Административно наказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН.

          Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по 18, ал. 1, във връзка с чл. 14а, ал. 1 от ВЗ. Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.В..Същата заявява,че е попитала всички пътници на български език а и на турски език чрез шофьора на автобуса, който е турски граждани и разбира български език,както и лично тя на английски език дали имат нещо за деклариране.След като получили отрицателни отговори пристъпили към проверка на личния багаж на пътниците в автобуса. Съдът не кредитира показанията на св.Г*,който е  пътувал заедно с жалбоподателката само при отиване в Р Т*,но не и на връщане когато е извършена проверката поради което не е пряк свидетел на случилото се.

       Съгласно действащото законодателство - чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г„ при пренасяне през границата на страната на благородни метали и скъпоценни камъни в необработен, полуобработен и обработен вид, както и изделия със
и от благородни метали и скъпоценни камъни, в случая бижута и аксесоари от сплави на злато, същите не се декларират, ако размерът им е до 60 грама. Пренасянето им над тези
размери, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл. 9, ал. 1 от същата наредба с декларация за паричните средства по образец, утвърден от министъра на финансите.

      С деянието си С.Х.И.  е нарушила разпоредбите на чл. 14а, ал.1 от Валутния закон във връзка с чл. 5, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № Н-1 от 1 февруари 2012г. на МФ, като не е изпълнила задължението си да декларира с декларация за паричните средства пренасяните от нея златни изделия – общо 90,80 грама ,съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 1 във връзка с чл. 5, ал. 1 и чл. 4, т. 2 от Наредба №Н-1 от 01.02.2012 г., с което виновно е осъществила състава на чл.18, ал.1 във връзка с чл.14а, ал.1 от ВЗ .

 

         Съдът не споделя  възражението на защитата на жалбоподателя за наличие на разминаване относно правната квалификация в Акта и НП.И в Акта и в НП е посочена една и съща правна квалификация.Относно възражението за това ,че проверяващите не са попитали всички пътници индивидуално дали имат нещо за деклариране и това ,че някой от тях може да са сънени съдът намира същите за ирелевантни за настоящия спор.Преди да попитат пътуващите дали имат нещо за деклариране преминава контрол който събира всички паспорти на пътуващите,така,че по време на митническата проверка всички следва да бъдат събудени и в кондиция за проверката.

Предвид горното съдът намира ,че НП следва да бъде потвърдено.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление *г. на  Зам.Началник на Агенция Митница –ТД”Южна морска”,” с което на С.Х.И., ЕГН: **********, с адрес: *** за нарушение на  нарушение на  чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 14а, ал. 1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва: златни пръстени - 2 броя, 10,60 грама, проба 585 - 14 карата; златна гривна - 1 брой, 9,40 грама, проба 585 - 14 карата;златно колие - 1 броя, 70,80 грама, проба 585 - 14 карата с общо нетно тегло 90.80 грама. Общата пазарна стойност на гореописаните златни изделия в размер на 6174,40 лв. /шест хиляди сто седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/.

 

 

      НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: